• Inici
  • / Concurs de projectes per a l’ordenació de l’àmbit situat al barri de la Bordeta entre els carrers Corral, Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes i el límit amb el PAU 2 de Can Batlló-Magòria

Concurs de projectes per a l’ordenació de l’àmbit situat al barri de la Bordeta entre els carrers Corral, Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes i el límit amb el PAU 2 de Can Batlló-Magòria

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un concurs de projectes per tal d’atreure les millors propostes d’ordenació dels equipaments i dels espais lliures en l’àmbit del concurs. Aquestes propostes han de resoldre les necessitats funcionals plantejades pels diferents ens públics que gestionaran els futurs equipaments, i alhora donar resposta a les demandes veïnals.

L’àmbit del concurs està situat al barri de la Bordeta entre els carrers Corral, Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes i el límit amb el PAU 2 de Can Batlló-Magòria.

Els treballs seleccionats podran servir de base per iniciar els futurs treballs d’elaboració del “Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana (PEUiMU) per a la regulació del Sector 3 de Magòria”.

En concret, amb aquest concurs es pretén obtenir idees i una proposta d’ordenació que respongui als següents objectius:

  • Que respecti els paràmetres de m2 de sòl i sostre establerts pel planejament actualment vigent (la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de Can Batlló – Magòria, aprovada definitivament el 28/07/2017 i publicada al DOGC el 13/10/2017) i concretats en el punt 4.1 del plec de condicions tècniques.
  • Que en el seu conjunt faciliti la gestió pública de tots els usos prevists en l’àmbit i alhora maximitzi el gaudi dels usuaris finals de les instal·lacions i espais lliures.
  • Que en el seu conjunt tingui un encaix coherent i harmònic amb l’entorn urbà en el que es situa i aporti millores a la connectivitat de vianants, sobre tot facilitant els fluxos entre el carrer Corral i la Gran Via de les Corts Catalanes.
  • Que ordeni el conjunt de sòl i sostre dels edificis  destinats a ús d’equipament  sociosanitari i esportiu, així com el destinat a habitatge dotacional tenint en consideració els criteris establerts en el detall del Plec Tècnic.
  • Que ordeni la disposició del sòl destinat a espais verds tenint en consideració els criteris establerts en el detall del Plec Tècnic.

 

La superfície total de l’àmbit a desenvolupar és de 20.948 m2 de sòl i 33.200 m2 de sostre:

  • Superfície verda - 5.637 m2 (mínim)
  • Equipament esportiu -11.152 m2
  • Equipament sociosanitari - 2.560 m2 (sòl) - 19.200 m2 sostre
  • Habitatges dotacionals -1.869 m2 (sòl) -14.000 m2 sostre

 

 

 

Acte Públic: Resolució del Jurat

L'acte públic de resolució del jurat tindrà lloc el proper dimecres 27 de novembre a les 16,00 hores, a la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana, Avinguda Diagonal, 240, 2a planta, sala Barcelona.

Plecs tècnics del concurs

Al Perfil del contractant, podeu consultar els plecs tècnics que regeixen el concurs.

Documentació

Amb l'objectiu de facilitar el treball en les propostes, es posen a disposició dels equips participants en el concurs diversos materials.

Composició del Jurat

En la composició del Jurat s'ha buscat l'equilibri entre els representants veïnals, tècnics municipals i tècnics independents.

Consultes

Fins dimarts 11 de juny restarà habilitada una adreça de correu electrònic per atendres consultes específiques sobre el concurs.

Calendari

La data de termini per la presentació dels projectes és el dilluns 2 de setembre de 2019 fins a les 14 hores, al Registre d’Ecologia Urbana

Sessió informativa, 11 de juny, 17:30 h.

Dimarts 11 de juny va tenir lloc la sessió informativa del concurs, a la Sala nova de Sant Medir (carrer de la Constitució, 17).