Estratègia Residu Zero

Què és?

La filosofia del residu zero es fonamenta, a grans trets, en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals. L’intercanvi, la reutilització, els mercats de segona mà o l’aprofitament dels excedents alimentaris, per exemple, són accions encaminades a fer de la prevenció i la reducció des de l’origen la via per avançar en la minimització de la càrrega residual.

Les estratègies més actuals incorporen també la idea de l’economia circular, en què es contempla tot el cicle de vida dels productes, des del seu disseny fins al seu ús i recuperació, considerant que es tracta sempre de recursos reaprofitables. En el context de l’economia circular, la implantació del sistema de dipòsit i retorn constitueix una de les mesures que més poden contribuir a reduir residus.

L’estratègia de Residu Zero a Barcelona

Barcelona comparteix les idees i els reptes de la filosofia del residu zero, ja que bona part de les actuacions que s’hi plantegen han estat impulsades per l’Ajuntament durant els darrers anys, amb la participació activa d’organitzacions, entitats i empreses del municipi.

L’Ajuntament aposta per continuar impulsant polítiques dirigides a avançar en el principal repte que ha guiat l’actuació municipal els darrers anys: reduir la generació de residus municipals, tot fomentant la recollida selectiva, la prevenció, la recuperació i la reutilització dels recursos i matèries primeres.

Per assolir aquest repte, l’Ajuntament es planteja els objectius següents:

 • Avançar cap a una economia circular que, des de l’àmbit local, innovi per perllongar el cicle de vida de les matèries i fomenti nous sistemes de producció.
 • Impulsar i assolir una nova cultura del consum amb hàbits baixos en residus.
 • Augmentar els nivells de recollida selectiva i de recuperació i reutilització de recursos, quantificant-ne els compromisos.
 • Implantar un model i uns sistemes de gestió de productes que afavoreixin la reducció i la prevenció de residus
 • Millorar la informació i la comunicació sobre la destinació dels residus, els costos, els beneficis i els impactes socioambientals.
 • Potenciar les complicitats i els vincles entre tots els agents socials i econòmics de la ciutat per estendre una consciència favorable a la nova cultura del consum.
 • Aconseguir un consens sociopolític per garantir l’aplicació i continuïtat dels nous models de gestió.

 

OBJECTIUS QUANTITATIUS

 • Desacoblar la generació de residus de l’activitat econòmica, reduint-la per sota dels 1,20 kg/hab./dia.
 • Arribar a uns nivells de reciclatge del 60% dels residus urbans.
 • Assolir una recollida de la fracció orgànica de qualitat, amb un 8% màxim en pes d’impropis.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

En sintonia amb els reptes plantejats, l’Ajuntament de Barcelona planteja 10 àmbits d’actuació prioritaris que donen continuïtat també a la feina realitzada durant els darrers anys pel que fa a l’augment de la recollida selectiva, l’impuls de la prevenció i la recuperació dels recursos que no han finalitzat el seu cicle de vida.

1. Prevenció de residus i preparació per a la reutilització.
2. Models i sistemes de recollida més senzills, més integrats i adaptats a les diferents realitats urbanístiques i socioeconòmiques.
3. Fracció orgànica com a eix central de la gestió dels residus.
4. Gestió dels residus i prevenció als sectors empresarial, comercial i de serveis.
5. Xarxa de punts verds amb més serveis adaptats a tots els grups de ciutadans.
6. Criteris de disseny, producció i consum innovadors i favorables a l’economia circular.
7. Normativa i fiscalitat que incentivi la prevenció, la recuperació i la reutilització, amb internalització dels costos de la recollida i el tractament.
8. Comunicació i educació per afavorir la nova cultura del consum, la prevenció i la recollida selectiva, amb el retorn als ciutadans de la seva implicació.
9. Xarxes de participació amb organitzacions ciutadanes i socials favorables a la prevenció i l’estalvi de residus.
10. Exemplaritat municipal en matèria de prevenció, recollida selectiva, reutilització i recuperació de recursos.

A l’hora de dissenyar el pla d’acció que permeti avançar en la línia dels reptes plantejats, cal identificar tant les barreres com les oportunitats que poden existir i que poden actuar de fre o d’impuls a l’hora de reduir la generació de residus i recuperar la màxima quantitat de recursos que no han finalitzat el seu cicle de vida.

En tot cas, els nivells de recollida selectiva als que s’ha arribat –al voltant del 38%, de mitjana–, i que semblen haver-se estancat en els darrers anys, així com també les dificultats pel que fa a crear complicitats amb molts sectors econòmics i progressar en la prevenció i reducció en origen, evidencien que existeixen condicionants de tipus fiscal, normatiu, sociològic i econòmic sobre els que cal actuar per vèncer determinades resistències i inèrcies.

Aquests condicionants es podrien resumir en els següents:

 • El context normatiu i fiscal (municipal i supramunicipal).
 • Els hàbits de consum dels ciutadans.
 • La percepció dels ciutadans sobre la reutilització.
 • Els criteris de disseny i producció de les empreses.  
 • La percepció de les empreses sobre la prevenció.

La identificació de les barreres i l’aprofitament de les oportunitats ha de ser compatible també amb continuar treballant en línies d’actuació impulsades en els darrers anys, les quals s’han mostrat efectives a l’hora de difondre la nova cultura del consum i que han tingut també resultats concrets pel que fa a l’estalvi de residus.

ACTUACIONS PREVISTES

En el marc d’aquesta estratègia de residu zero, a continuació es planteja una bateria de 20 propostes d’actuació que donen continuïtat, en la majoria dels casos, a accions que l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat en els darrers anys, algunes de les quals compten amb la participació activa d’organitzacions, institucions i entitats de la ciutat.

1. Seminaris per a oficines més sostenibles
2. Comerços de venda a granel al Mapa Barcelona Sostenible
3. Prevenció de residus al comerç de proximitat
4. Compra verda interna a l’Ajuntament
5. Mercats municipals més verds
6. Fires i congressos baixos en residus
7. Prevenció de residus en nous sectors empresarials
8. Separació de la fracció orgànica a les escoles
9. Recollides selectives al comerç
10. Experiències de devolució i retorn d’envasos
11. Models de recollida més senzills per als ciutadans
12. Sistemes per reduir la presència d’impropis a la matèria orgànica
13. Projecte Renova
14. Reparat, millor que nou
15. Projectes d’aprofitament d’aliments
16. Projectes de prevenció de residus a les escoles
17. Compostatge comunitari i domèstic
18. Esdeveniments amb menys residus
19. Fiscalitat per a incentivar la separació selectiva
20. Educació ambiental als punts verds

Consulteu el document complet Estratègia Residu Zero, novembre 2016 (PDF)

Memòria 2019 del seguiment del Pla de Prevenció de Residus (PDF)