Són l’òrgan col·legiat de govern de cada districte. Els presideix un regidor o regidora que nomena l’alcalde, i estan constituïts per una representació proporcional als resultats electorals del districte. A diferència del Consell Municipal, actualment, els consellers i conselleres de districte els proposen directament els partits polítics electes i nomenats per l’alcalde. El seu nombre ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per cadascun dels partits o coalicions que s´hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves principals funcions són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el seu territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte. 

El Consell del Districte és l'òrgan de representació i participació col·lectiva del districte. Els seus membres són:
•    El president/a del Consell 
•    Quinze consellers/eres 
•    El regidor/a de Districte 
•    Els regidors/ores adscrits 

El regidor o regidora de Districte i els regidors i regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També poden assistir-hi, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte, o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria del Districte actua de secretari.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Color #008000
Català
Forma cercle

Plenari del Consell de Districte (04/07/2024). Sessió ordinària. juliol.

Seu del Districte (sala de plens). Aragó, 311
04/07/2024

Plenari del Consell de Districte (16/05/2024). Sessió extraordinària. maig.

16/05/2024

Plenari del Consell de Districte (04/07/2024). Sessió ordinària. juliol.

Seu del Districte (sala de plens). Aragó, 311
04/07/2024

Plenari del Consell de Districte (12/02/2024). Sessió extraordinària. febrer.

Seu del Districte (sala de plens). Aragó, 311
12/02/2024

Plenari del Consell de Districte (16/05/2024). Sessió ordinària. maig.

Seu del Districte (sala de plens). c. Aragó, 311
16/05/2024

Consell Plenari de l'Eixample 14 de desembre de 2023. Sessió ordinària. desembre.

Sala de plens de la seu del Districte (Aragó, 311)
14/12/2023

Plenari del Consell de Districte (26/10/23). Sessió ordinària. octubre.

Seu del Districte (c. Aragó, 311) - sala de plens
26/10/2023

Sessió de constitució del Consell Plenari de Districte (14/09/23). Sessió extraordinària. Setembre.

Seu del Districte (c. Aragó, 311) - sala de plens
14/09/2023