Embargaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (devolucions de renda, IVA o Impost sobre societats) a petició de l'Ajuntament de Barcelona

En virtut de l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona al conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació de municipis i províncies amb la finalitat, entre d'altres, de cobrar els deutes tributaris i les multes de trànsit impagades mitjançant l'embargament de les devolucions d'IRPF, IVA, Impost de societats, etc., es pot embargar totalment o parcialment les devolucions que pugui tramitar l'Agència Tributària.

On es pot aconseguir informació?

Per saber quin és el deute que ha provocat l'embargament podeu:

Procediment a partir de l'embargament

L'Agència Tributària ingressa els diners en un compte de l'Ajuntament de Barcelona.

Si considereu que el deute és correcte:

 • No heu de fer cap tràmit.

Si considereu que el deute no és correcte:

 • Podeu presentar un recurs d'alçada amb efectes de reposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de rebre la notificació de la diligència d’embargament. Cal tenir en compte que la presentació d'un recurs no paralitza el procediment, a no ser que es sol·liciti la suspensió i s'acompanyi d'un aval bancari o garantia suficient per l'import del deute impugnat.
 • Podeu dirigir-vos a les oficines de l'Institut Municipal d'Hisenda, c. Llacuna, 63, 08005 Barcelona, cita prèvia, amb la documentació que acredita els motius de la disconformitat i si escau, s'iniciaran els tràmits per a la devolució de l'import embargat.

  Només són admissibles els motius d'oposició següents:

  1. Si el deute està pagat o prescrit el dret a exigir el pagament.
  2. Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
  3. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes a la Llei general tributària.
  4. Suspensió del procediment de recaptació.

La presentació del recurs es pot fer als registres d’entrada municipals situats a les oficines d’atenció ciutadana, al registre d’entrada de l’Institut Municipal d’Hisenda, a qualsevol registre de l’administració de l’Estat o de la Generalitat o per correu certificat a qualsevol oficina de correus.

 

Darrera actualització 11/07/2019