IAE, Impost sobre activitats econòmiques

Icona IAE

És un tribut que grava l’exercici d’activitats econòmiques (empresarials, professionals i artístiques) dins del terme municipal.

Ordenança fiscal IAE

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar l’IAE

L'impost l'han de pagar, les empreses i les entitats que desenvolupen una activitat empresarial i artística quan l'import net de la xifra de negoci de dos anys abans és igual o superior a 1.000.000 d'euros.

Per exemple, una empresa que l'any 2018 va facturar 1.000.000 d'euros ha de pagar l'impost l'any 2020.

Aquest impost grava l'exercici d'activitats econòmiques (empresarials, professionals i artístiques) dins del terme municipal, tant si s'especifiquen o no en les tarifes de l'impost o si s'exerceixen o no en un local determinat.

Cens

Les persones, empreses i entitats que desenvolupen una activitat econòmica, s'han de donar d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal Tributària amb la presentació de l'imprès model 036 o 037 que facilita la mateixa Agència.
 

Quina és la quota d'IAE que cal pagar

La quota es paga per any natural sencer.

El càlcul s'estableix en funció de les tarifes i instruccions de l'impost sobre activitats econòmiques. Després, s'aplica el coeficient de ponderació en funció de l'import net de la xifra de negoci.

Coeficient de ponderació
Import net de la xifra de negoci Coeficient
Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,00 fins a 10.000.000,00 1,30
Des de 10.000.000,00 fins a 50.000.000,00 1,32
Des de 50.000.000,00 fins a 100.000.000,00 1,33
Més de 100.000.000,00 1,35
Sense xifra neta de negoci 1,31
 • L'import net de la xifra de negoci correspon al conjunt de les activitats econòmiques declarades.
 • Quan l'activitat s'exerceix en un local, s'aplica el coeficient de situació que correspon a la categoria del carrer.
 • El primer any de l'alta d'una activitat, la quota es calcula en proporció al nombre de trimestres que manquen per acabar l'any. Per exemple, una alta del dia 15 d'abril ha de pagar tres trimestres.
 • Quan s'ha tramitat la baixa d'una activitat, la quota es calcula en proporció al nombre de trimestres que ha estat donada d'alta l'activitat. Per exemple, una baixa del dia 10 de març ha de pagar per un trimestre. Si el rebut s'ha pagat per tot l'any, es pot demanar la devolució de la part que correspon.

Recàrrec de la Diputació
La Llei reguladora de les hisendes locals autoritza la Diputació a cobrar un recàrrec als titulars de l'impost sobre activitats econòmiques. Es tracta d'un percentatge únic que es calcula sobre la quota municipal modificada pel coeficient de ponderació. A Barcelona és el 35%.

Liquidació, recaptació i revisió 
L'Administració tributària de l'Estat cada any envia a l'Institut Municipal d'Hisenda la matrícula de l'impost, que recull tots els titulars d'activitats econòmiques que l'han de pagar. A partir d'aquestes dades l'Institut Municipal d'Hisenda elabora el padró de l'impost i el notifica mitjançant la publicació d'un anunci que inclou el termini per presentar al·legacions, un cop acabat el termini els rebuts es posen al cobrament.

Liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, les du a terme l'Ajuntament. Comprèn les funcions següents:

 • la concessió i la denegació d'exempcions i bonificacions
 • l'emissió de les liquidacions per determinar els deutes tributaris
 • l'emissió dels documents de cobrament
 • la resolució d'expedients per a la devolució d'ingressos
 • la resolució del recurs d'alçada, previst a l'article 46 de la Llei 1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, amb efectes de reposició, aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que s’interposi contra els actes esmentats
 • les actuacions per a la informació i assistència al contribuent en les matèries indicades

Inspecció 
La du a terme l'Institut Municipal d'Hisenda per delegació de l’Administració Tributària de l’Estat. De conformitat amb el que disposa l’art. 18.4 del Real Decret 243/1995, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal d’aquest impost, contra els actes derivats de les actuacions d’inspecció que suposin inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos quan aquests actes són dictats per l’Ajuntament, es pot interposar reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, prèvia interposició preceptiva del recurs d’alçada, a què fa referència l’article 188è de l’Ordenança fiscal general. Fins que aquest recurs no es resolgui, de manera expressa o per silenci, no es podrà plantejar la reclamació econòmica administrativa.

Quina és la Xifra de negoci
 • L'import de la xifra de negocis comprèn els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat un cop deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l'impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb la xifra de negocis.
 • Els subjectes passius de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis és el de l'any anterior al de l'acreditació d'aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària (les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició), l'import net de la xifra de negocis és el que correspon al penúltim any anterior al de l'acreditació d'aquest impost. Si l'esmentat període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s’elevarà a l'any. 
 • Per calcular l'import de la xifra de negocis, s'ha de tenir en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides.
 • Quan l'entitat forma part d'un grup de societats, l'import net de la xifra de negocis es refereix al conjunt d'entitats del grup.
 • Als contribuents de l'impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis és l'imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.
Agència estatal tributària: Declaració d'alta, de baixa i de variació d'una activitat

Les declaracions s'han de presentar a l'Agència Estatal Tributària.

Declaració d'alta:

El termini per presentar la declaració d'alta per l'inici d'una activitat en el municipi, és d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost cal que presentin el model 036 o 037.
Quan ja no es compleixen les condicions necessàries per gaudir d'una exempció, només es pot comunicar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària amb el model 848.

Les persones jurídiques i les entitats que han de pagar l'impost, cal que presentin el model 036 o 037 i el model 840.

Declaració de baixa:

Quan es deixa d'exercir una activitat, la declaració de la baixa s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data que ja no s'exerceix.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037.

Les persones jurídiques i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037 i el model 840.

Declaració de variació:

Quan es fa una variació d'ordre físic, econòmic o jurídic (qualsevol alteració dels elements tributaris superior al 20% s’ha de declarar). La declaració de la variació s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data en què es produeix la variació; els efectes tributaris s'apliquen l'any següent al de la presentació de la declaració.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037.

Les persones jurídiques i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037 i el model 840.

Informació de la xifra de negoci
Les empreses i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar cada any una declaració a l'Agència Estatal Tributària amb el model 848 per informar l'import net de la xifra de negocis.

No cal presentar el model 848 si ja s'ha informat l'import net de la xifra de negoci en altres declaracions, és a dir, en els casos següents:

 • Les entitats de crèdit a companyies d'assegurances que siguin subjectes passius de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent.
 • Les societats civils o entitats de l'art. 35.4 de la Llei general tributària: tindran la consideració d'obligats tributaris les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancats de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.
 • Els grups de societats que hagin fet constar l'import en la declaració de l'impost sobre societats, en l'impost sobre la renda de no residents o en el model 184 (Declaració informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes).
Darrera actualització: 23/09/2021