Què fem?

Si és un tema de consum, a part de donar informació i assessorament, des de l’OMIC fem tres tipus de tramitacions: reclamacions, queixes i denúncies.

 

Reclamació

Es dóna quan la persona consumidora vol posar en coneixement d’un organisme habilitat i de l’altra part implicada uns fets que han afectat el funcionament normal de la relació de consum, i sol·licita obtenir: 

  • La reparació d’un dany
  • L’anul·lació d’una prestació
  • El rescabalament d’una quantitat
  • La rescissió d’un contracte
  • L’anul·lació d’un deute

Per exemple: “La meva companyia telefònica m’està fent malament les factures i vull que em retornin els diners pagats de més”.

Per poder interposar una reclamació a l’OMIC és necessari haver-la fet prèviament a l’empresa, hem de tenir constància que l’ha rebuda (per carta certificada, fax, etc.) i hem d’haver-ne obtingut una resposta o han d’haver passat 30 dies des de l’enviament de la reclamació. 

Trobareu més informació sobre com fer una reclamació, a l’apartat Requisits per tramitar una reclamació.

 

Queixa

Es dóna quan la persona consumidora vol posar en coneixement d’un organisme habilitat i de l’altra part implicada uns fets que han afectat el funcionament normal de la relació de consum i que, malgrat no ésser constitutius d’infracció administrativa, poden servir, un cop esmenats, per millorar la qualitat dels serveis i de l’atenció que es presta a les persones consumidores.

Per exemple: “ M’han regalat unes sabates i no m’agraden. La botiga em fa un val per bescanviar per un altre producte, però a mi m’agradaria que em retornessin els diners”. 

 

Denúncia

Es dóna quan la persona consumidora vol posar en coneixement de l’Administració o d’un col·legi professional uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa, a fi que aquestes entitats, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora.

Per exemple: “A la carta del bar on vaig sempre a esmorzar surten tots els preus sense IVA”.  

Vestíbul de les oficines de l'OMIC
Serveis que ofereix l'OMIC
Informació sobre temes de consum
Informació sobre drets i deures dels consumidors
Tramitació de reclamacions