Els orígens d'un poble petit i un hàbitat dispers

Sant Martí era un territori ampli gairebé deshabitat, situat als afores de la muralla de Barcelona. S'estenia des del nord fins al riu Besòs i des del mar fins a la muntanya del Carmel. En aquells temps, la línia de la costa estava més reculada, i gran part del que ara són els barris del Poblenou i el Besòs o bé eren maresmes insalubres o bé aiguamolls i llacunes, que constituïen un perllongament natural del delta del riu Besòs. És així com al llarg dels segles, amb el retrocés de la línia de costa i l'acció humana, la seva superfície va augmentar fins a esdevenir un dels pobles més extensos del pla de Barcelona.

L'origen etimològic de Provençals es remunta a l'època del domini romà sobre el pla de Barcelona. Els romans anomenaven ager publicus o ager provincialis (camp provincial) les terres de conreu properes a les seves colònies, les quals estaven destinades a proveir d'aliments la ciutat.

La construcció d'una petita capella romànica consagrada a Sant Martí de Tours va acabar de formar el nom de Sant Martí de Provençals. Al voltant de l'església, avui anomenada església de Sant Martí Vell, es va constituir, en època feudal, una sagrera, un espai sagrat que protegia persones i béns, i origen de l'actual barri de la Sagrera de Sant Andreu; i també es van edificar algunes masies, que van formar un conjunt que durant molts segles va ser l'únic punt de referència de població martinenca.

Durant l'edat mitjana hi havia una gran concentració de terrenys aïllats en mans de grans propietaris i famílies benestants, com ara la comunitat de religioses del monestir de Sant Pere de les Puel·les, la família Vivas de Provençals i el compte Mir. La gran majoria dels camperols del territori de Provençals, però, treballaven per compte propi i tenien plena possessió de les seves terres com a aloers. La construcció de la sèquia o rec al segle X per part del compte Mir comportaria la construcció posterior de molts molins fariners que aprofitaven els salts d'aigua del canal (actuals barris del Clot i la Sagrera). Mentrestant les zones més properes al mar continuaven sent pantanoses i estèrils.

Al segle XVIII el municipi martinenc va adquirir plena consciència de la seva personalitat diferenciada i es va consolidar com a poble. Amb la caiguda de Barcelona el 1714 i la implantació del Decret de Nova Planta el 1716, el nucli originat al voltant de la parròquia de Sant Martí, sufragània de la de Santa Maria del Mar, va passar a ser un municipi independent del pla de Barcelona.

El pas de nucli rural a poble industrial i obrer

El fort creixement demogràfic de la ciutat de Barcelona durant el segle XIX va permetre incorporar l'agricultura martinenca, fins aleshores bàsicament de subsistència, dins els circuits comercials, a partir de la introducció de noves tècniques agrícoles i cultius, i la dessecació dels terrenys pantanosos de la franja marítima. Molta població immigrant va arribar a Sant Martí atreta per l'oferta laboral que generava l'agricultura i la manufactura tèxtil, que va convertir el territori de Sant Martí en el segon nucli industrial de Catalunya. L'arrencada de la indústria a Sant Martí es va produir arran de la prohibició, el 1846, de l'Ajuntament de Barcelona de construir més fàbriques a l'interior de la ciutat emmurallada. Així, les fàbriques de teixits es van instal·lar al Clot (per la presència del Rec Comtal), a la Sagrera (aleshores territori martinenc) i majoritàriament al barri del Taulat (aprofitant la bona situació de terres planes i riques d'aigua subterrània al Poblenou.

La industrialització va comportar la urbanització del medi rural i va accelerar el procés de creixement demogràfic de Sant Martí, amb la construcció consegüent de nous habitatges per als obrers prop de les fàbriques. Agricultors, pescadors, caçadors i ramaders van anar sent rellevats per la classe obrera que creixia amb treballadors que venien de Barcelona i rodalies primer, i més tard de la resta de Catalunya i de l'Estat espanyol.

L'any 1897 (decret de 20 d'abril), Sant Martí de Provençals va perdre la seva autonomia administrativa com a municipi en ser annexionat a Barcelona.

L'adveniment de la democràcia i el districte de Sant Martí

L'actual districte de Sant Martí es va crear l'any 1984 a partir del procés de descentralització política i administrativa que l'Ajuntament va iniciar l'any 1979 amb les primeres eleccions democràtiques. Aquest fet va originar l'actual divisió territorial de la ciutat en deu districtes, els quals es corresponen, a grans trets, amb els antics municipis històrics del pla de Barcelona i la Barcelona històrica: Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuic, les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Aquesta divisió va comportar gestionar amb més eficàcia els serveis municipals de la ciutat, des d'un doble vessant, apropar els ciutadans a la decisió política i potenciar els barris del territori com a eixos vertebradors de la vida associativa i la participació ciutadana.

Font: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí

Mostra’n menys