El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigit a estudiants de secundària. Consisteix en una estada, durant els mesos de juny i juliol, organitzada en dos torns de dues setmanes cadascun, en la qual l’alumnat du a terme una sèrie d’activitats que tenen com a objectiu incentivar-los a continuar la seva formació un cop finalitzada l’etapa obligatòria. També vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos i potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació.

El programa està destinat a nois i noies que han acabat 3r d’ESO i que durant el proper curs, l’últim de l'etapa obligatòria, hauran d'optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà o fer batxillerat.

El perfil d’alumnat al qual va dirigit és el d’un estudiant amb bones capacitats per als estudis, però que, per la seva situació socioeconòmica, es troba en una situació de desavantatge educatiu. A vegades, els estudiants tampoc s'adonen de la importància de la formació per al seu futur professional i laboral, que encara veuen molt lluny.

A partir d’uns criteris fixos de selecció marcats pel programa, els centres trien els sis alumnes en funció de les seves característiques. D’aquesta manera, la composició final dels grups del Campus Ítaca és heterogènia. Els alumnes són de diferents tipologies, capacitats i representatius de llocs i realitats socials ben diferents.

A Ciutat Vella, i en concret al barri del Raval, aquest programa va començar el curs 2015-2016 amb la participació de l'alumnat dels instituts Miquel Tarradell i Milà i Fontanals, amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària, la col·laboració dels instituts Miquel Tarradell i Milà i Fontanals i el Districte de Ciutat Vella.