El Pla educatiu de Ciutat Vella vol esdevenir, metodològicament, un pla educatiu integral; el marc competencial dels diversos agents que actuen en el territori de Ciutat Vella, així com la complexitat que genera la complementació educativa dels diferents nivells, fa necessari acotar, de la manera més eficient possible, la coordinació en la implementació del pla.

Aquesta planificació és per a un període quinquennal (2013-2018), ja que es considera un temps adequat per abordar la situació educativa actual sense que, previsiblement, hi hagi canvis significatius en les conclusions de l’anàlisi de la realitat que s’ha dut a terme. Tot i així, cada any s’elaborarà una proposta d’actuacions concretes derivades d’aquesta mateixa planificació i, alhora, adaptades a possibles modificacions de les necessitats i les problemàtiques que es vagin detectant. La definició d’accions anuals permet adequar cada any la intervenció en l’educació formal i no formal en un moment tan canviant.

El seguiment i l’avaluació del pla s’ha de dur a terme conjuntament entre el Consorci d’Educació i el Districte, amb la participació de l’IMEB, i s’han d’establir diferents nivells de seguiment i coordinació per assegurar-ne el correcte desenvolupament. Per això ens imposem les funcions següents:

a. Establir espais de coordinació estable entre els diversos responsables educatius, especialment pel que fa a la coordinació de les actuacions del pla.

b. Sistematitzar una observació continuada de la realitat que permeti avaluar i modificar els objectius i les línies d’actuació de manera continuada.

c. Establir mecanismes de coordinació i treball en xarxa entre els diversos agents de l’àmbit educatiu, definint i delimitant competències, funcions i complementarietats.

d. Fomentar una connexió dels agents educatius que permeti generar activitats conjuntes, compartir bones pràctiques, etcètera.