A

A
A
A
A
A
A
A

B

B
B
B
B
B

C

C
C
C
C
C
C
C

D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E

E
E
E
E
E
E
E
E
E

F

F
F
F
F
F
F
F

G

G
G
G

I

I
I
I

L

L
L

M

M
M
M
M
M
M

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Q

Q

R

R
R

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

T

T
T
T
T
T

V

V
V
V

A

Acció positiva

Mesures específiques a favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte als homes. Aquestes mesures, que s’han d’aplicar mentre subsisteixin aquestes situacions, han de ser raonables i proporcionades en relació amb l’objectiu perseguit en cada cas.

Amor líquid

Fenomen lligat als valors culturals del capitalisme (individualisme i consumisme) que ha convertit les relacions en menys sòlides, fugaces i etèries. L'amor líquid es converteix en un bé de consum.

Amor romàntic

Fenomen social o culturalment construït basat en creences compartides sobre la suposada veritable naturalesa de l'amor de parella, sovint irracionals i impossibles d’acomplir i que poden generar relacions de dependència, desigualtat i tolerància cap a comportaments abusius que són la base de les violències masclistes.

Androcentrisme

Visió que situa l'home en el centre de totes les coses. L'androcentrisme implica que el que és bo per als homes és bo per a la humanitat. És una visió discriminatòria cap a les dones i persones trans, perquè les relega a un segon ordre i sempre supeditades.

Apoderament

Augment de la participació de les dones en els processos de presa de decisions i accés al poder. També és la presa de consciència del poder individual i col·lectiu de les dones.

Assetjament

Comportament no desitjat relacionat amb el sexe o el gènere d’una persona que té com a propòsit o produeix l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Assetjament sexual

El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

B

Barreres invisibles

Barreres que pateixen les persones amb discapacitat, especialment les dones i les nenes i nens amb discapacitat.

Binarisme (model binari)

Model que estableix dos únics gèneres: el masculí i el femení, i els atribueix a dos únics possibles sexes: el sexe femení va unit al gènere dona, i el masculí, al gènere home. Aquest sistema exclou les persones amb identitats i/o expressions de gènere diverses, i les persones amb cossos no normatius segons el model (com les persones intersex).

Body Positivity

Moviment per a que les persones se sentin orgulloses del seu cos, fugint dels complexos promoguts pel patriarcat, el racisme o la indústria de la moda i l'estètica.

Bretxa salarial de gènere

Diferències salarials entre dones i homes. Tècnicament es defineix com la distància en la retribució mitjana (salari base més complements) entre dones i homes ocupats.

Bullying

Terme anglès per designar Assetjament.

C

Ciberassetjament

Assetjament que s’exerceix a través de plataformes virtuals en l’entorn del ciberespai. Inclou agressions digitals com la difamació, el control, la usurpació de perfils, la sostracció de contrasenyes o la pornografia de revenja, entre d’altres.

Cisgenère

Persona en la qual el sexe de naixement encaixa exactament amb la seva identitat sexual.

Coeducació

Mètode educatiu basat en educar en la igualtat des de la diferència, possibilitant la llibertat d’expressar-se sense la mediació d’estereotips de gènere i donant suport a l’alumnat amb comportaments de gènere no normatius.

Conciliació

Equilibri entre les responsabilitats personals, familiars i laborals. Cal parar especial atenció als drets dels homes en aquesta matèria, evitant que les dones siguin les úniques beneficiàries dels drets relatius a la cura de fills i d’altres persones dependents, ja que això entra en col·lisió amb el seu creixement professional.

Corresponsabilitat

Terme que va més enllà de la conciliació i que trenca l’estereotip pel qual les tasques domèstiques i de cura són tasques “de dones”. Ser corresponsable implica compartir la responsabilitat d’atenció i cura familiar i tenir els mateixos drets i deures independentment del gènere.

Cosificació del cos femení

Representar o tractar a una dona com un objecte sexual, ignorant les seves qualitats i habilitats intel·lectuals i personals i reduint-les a un mer instrument o bé de consum. És violència simbòlica.

Cultura de la violació

Construcció social que culpabilitza les víctimes d’una agressió sexual; representa el cos femení com un cos disponible per a ser agredit sexualment i banalitza i presenta com a romàntica i estètica la violència sexual cap a les dones.

D

Democracia paritaria

Sistema d'organització social i política pel que homes i dones han de participar per igual en la presa de decisions i en totes les esferes de la societat, dels òrgans decisoris i de govern.

Desigualtat interseccional

Desigualtat que es produeix per la interacció de diversos eixos de desigualtat i opressió com ara l’edat, la classe, el sexe, la diversitat sexual, les creences religioses, o l’origen nacional i/o ètnic, entre d’altres.

Discriminació directa per raó de sexe

Situació desfavorable en què és tractada una persona per raó del seu sexe.

Discriminació indirecta

Situació en què una disposició, un criteri o una pràctica aparentment neutres posen persones d'un sexe en desavantatge respecte a persones d'un altre sexe. Per exemple, quan es permet aquesta situació.

Discriminació múltiple

Discriminació que es produeix per la interacció de diversos eixos de desigualtat com ara l’edat, la classe, el sexe, la diversitat sexual, les creences religioses, l’origen nacional i/o ètnic, entre d’altres.

Diversitat funcional

Terme alternatiu al de “discapacitat” i de “minusvalidesa”, que vol ser menys negatiu.

Doble discriminació

Discriminació que es produeix per dos eixos de desigualtat a la vegada, per exemple, per raó de gènere i per discapacitat.

Doble jornada

Expressió que denuncia el temps que moltes dones es troben obligades a dedicar tant a les tasques domèstiques i de cura de les persones i familiars com al treball remunerat en el mercat formal o informal.

Drets humans

Criteris comunament acordats en la Declaració Universal de Drets Humans, el respecte ha de ser reconegut per a tothom, per exemple la justícia, la llibertat d'expressió i de moviment, la igualtat de tracte, la vida, la integritat física i moral, la dignitat, la intimitat, etc.

Drets sexuals i reproductius

Són Drets Humans amb la finalitat que totes les persones puguin viure lliures de discriminació, riscos, amenaces, coercions i violència en el camp de la sexualitat i la reproducció.

E

Ecofeminisme

L'ecofeminisme és el corrent del feminisme que defineix una societat ecològica, descentralitzada, no jeràrquica i no militaritzada, amb democràcia interna i en què les dones viuen sense opressió.

Educació afectivo-sexual

Procés d'adquisició constant d'informació i formació d'actituds, creences i valors sobre la sexualitat, incloent les habilitats per comunicar-se efectivament i prendre decisions responsables.

Eixancarrament masculí (Manspreading)

Acció exercida per un home quan seu en un seient públic amb les cames obertes ocupant l’espai de més d’una persona. Mostra la tendència a engrandir l’espai masculí i minvar el femení.

Escletxa de gènere

Diferents posicions, recursos i poder entre homes i dones. Es calcula restant Taxa Femenina‐Taxa Masculina. Quant menor sigui l’escletxa, més a prop estarem de la igualtat.

Escletxa digital de gènere

Analitza les desigualtats entre dones i homes en la formació i en l'ús de les noves tecnologies.

Estereotip

Noció o imatge fixa que es té d'una persona o grup, basada en una simplificació excessiva d'alguns comportaments o trets observats en aquestes persones. Generalment els estereotips són negatius. Normalment s'espera que els nens i nenes es comportin segons els estereotips de gènere.

Estereotips de gènere

Els estereotips de gènere ens condicionen des de la infància per tal d’encaixar amb les pautes de comportament associades al gènere que es percep en nosaltres.

Estudis de gènere

Formació en ciències i humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere, parant atenció en l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es basen.

Expressió de gènere

Forma i manera d'expressar-se, gustos i comportament que s'espera d’un determinat gènere, que ve imposat. Hi ha l'expressió de gènere masculí, l'expressió de gènere femení i per a les persones andrògines l'expressió de gènere és una barreja, que pot ser variable, de les dues.

F

Fals aliat

Home que s’autoanomena feminista però no es comporta com a tal.

Fal·locentrisme

Actitud basada en que el penis masculí és el centre de les relacions sexuals.

Família

Nucli de persones unides per parentiu o per relacions d'afecte. Actualment, i en la societat occidental, han augmentat les famílies amb figures parentals del mateix sexe, i els nens i nenes es declaren LGTBI en edats més primerenques, trencant el model de família nuclear heteronormativa. Això s'hauria de reflectir en els continguts i els recursos escolars.

Femellisme

Denominació pejorativa de la ideologia que pretén, suposadament, la superioritat de la dona sobre l’home.

Feminazi

Insult emprat per a referir-se a les persones que defensen el feminisme.

Feminicidi

Assassinat d'una dona pel fet de ser dona.

Feminisme

Posició política i social que defensa els drets i les llibertats entre homes i dones.

G

Gènere

Conjunt de característiques socials, culturals, polítiques, psicològiques, jurídiques i econòmiques construïdes socioculturalment que la societat assigna a les persones de manera diferenciada, com a pròpies d’homes i dones.

Ginòpia

Omissió del punt de vista de la dona en casos de violència masclista.

Grassofòbia

Opressió sistemàtica i estructural cap a les persones grasses, fruit de la mitificació dels cossos prims omnipresents a la societat actual (anuncis de televisió, talles de moda, mida de les butaques del cinema o del metro...).

I

Igualtat

Concepte segons el qual totes les persones han de ser tractades igual i tenir els mateixos drets polítics, econòmics, socials i civils, independentment del seu sexe, gènere, origen nacional i/o ètnic, discapacitat, edat, orientació sexual, religió, ideologia, etc.

Igualtat d'oportunitats

Concepte segons el qual totes les persones han de tenir les mateixes oportunitat en l'accés a l'ocupació, als serveis socials, a l'habitatge, a la sanitat, etc., independentment del seu sexe, gènere, origen nacional i/o ètnic, discapacitat, edat, orientació sexual, religió, ideologia, etc.

Interseccionalitat

Perspectiva analítica i política que permet entendre i respondre a les maneres com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests creuaments contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi.

L

Llenguatge inclusiu

És un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe o gènere social determinat. El llenguatge no sexista pretén evitar un ús del llenguatge que tendeix a invisibilitzar o amagar la presència o actuació de les dones. Per exemple, incloent el femení en el llenguatge (els i les alumnes, per exemple), o bé cercant l’ús de paraules neutres (l’alumnat).

Llum de gas

Abús subtil i manipulador per minvar l’autoestima i la confiança de la dona. Es considera una de les conductes més habituals dels maltractadors.

M

Manterruption

Interrupcions innecessàries per part d’un home a una dona enmig d’una explicació o discurs.

Masclisme

Idees, actituds i pràctiques basades en una atribució cultural apresa de superioritat de l'home, com a mascle, sobre la dona. Alguns exemples serien el menyspreu més o menys evident o socialment acceptat cap a la dona, la valoració de les dones a través dels seu aspecte físic o per la relació que tenen amb algun home o per l'ús del llenguatge, etc.

Matrimoni forçat

És aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de, com a mínim, una de les persones contraents, per la intervenció de terceres persones de l'entorn familiar (sovint dels progenitors), que s'atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi, contravenint els requisits de la institució matrimonial que, segons la nostra legislació, no existeix sense consentiment, ni pot celebrar-se sota condició, termini o mode. Es considera que el consentiment està viciat quan no es dona de manera lliure i voluntària. Sovint aquest matrimoni té com objectiu dur a terme altres menes d'explotació.

Microviolències masclistes

Mesures de control, domini i subjugació patriarcals que actuen en el terreny d’allò simbòlic i psicològic, i exerceixen violència envers les persones dominades.

Misàndria

Odi o aversió cap als homes.

Misogínia

Odi o aversió cap a les dones. Es manifesta en les discriminacions i violències masclistes, així com l’objectificació sexual de la dona.

P

Pàgines pro-ana i pro-mia

Pàgines web que fan apologia de conductes anorèxiques i bulímiques respectivament. Sovint estan escrites per noies i adreçades a altres noies.

Paritat

Situació d’equilibri en la participació de dones i homes en els espais de decisió polítics, econòmics i socials.

Patriarcat

Forma d'organització social, política i econòmica on les dones són confinades en l'espai privat i a la funció reproductora, mentre que els barons es reserven l'espai públic.

Pedanteria masculina (Mansplaining)

Actitud paternalista i prepotent per part d’un home quan explica una cosa a una dona.

Pornografia de revenja

Fenomen que es produeix quan una persona (normalment un noi) envia imatges sexuals enregistrades de la seva parella o ex-parella (normalment una noia) a una pàgina web pornogràfica.

Prejudici

Creença, opinió o judici preconcebut sobre un grup de persones.

Prevenció del sexisme

Accions de sensibilització per reduir la incidència del sexisme i per no normalitzar-lo, per tal d’evitar les seves conseqüències més extremes (veure sexisme).

Prostitució forçada

Terme utilitzat per referir-se al terme legalment conegut com tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual (vegeu "tràfic d'éssers humansamb fins d'explotació").

Putofòbia

Odi o aversió cap a les persones que exerceixen la prostitució.

Q

Quotes

Acció positiva que busca la paritat entre dones i homes en les posicions de poder polític, econòmic, cultural i social.

R

Relacions abusives

Relacions de domini d’una persona sobre una altra. L’abús sol ser progressiu i sempre va acompanyat de la pèrdua d’autoestima i d’autonomia per part de la persona abusada.

Rentada violeta (Purplewashing)

Estratègies polítiques i de màrqueting que aposten per un pretès compromís amb la igualtat de gènere. Sovint es refereix al rentat d'imatge dels països occidentals que, sense haver aconseguit una igualtat real entre homes i dones, critiquen aquest dèficit en d'altres països o cultures, freqüentment els de majoria musulmana.

S

Segregació horitzontal

Concentració de dones i/o homes en graus i nivells específics de responsabilitat, d’ocupacions o opcions acadèmiques i/o formatives. En l’elecció influeix més el rol de gènere que la lliure opció personal.

Segregació vertical

Exclusió de les dones dels llocs directius i adhesió de les mateixes a les activitats de menor prestigi.

Sexe

Conjunt de característiques físiques, biològiques i anatòmiques de les persones que neixen com a homes i dones.

Sexe biològic

Fins a la setena setmana de gestació no existeix una diferenciació de sexe. En la majoria dels casos es produeix un desenvolupament de vagina/úter o de penis/testicles. Però algunes persones desenvolupen característiques dels dos sexes biològics.

Sexisme

Sistema que defineix les persones segons el seu sexe, les jerarquitza i manté unes normes de comportament que corresponen aquestes dues úniques possibilitats identitàries. Aquesta estructura subordina les dones i exclou persones amb cossos, identitats, expressions i desitjos que estan fora de la norma de gènere.

Sexpreading

Difondre fotos amb contingut sexual d’una/es altra/es persona/es sense el seu consentiment. És un acte violent i denunciable.

Sèxting

Pràctica sexual que consisteix en enviar de manera consentida fotos o vídeos amb contingut sexual sobre si mateix/a a una altra persona.

Sextorsió

Forma d’extorsió sexual en què una persona rep xantatge o amenaces perquè enviï una foto de sí mateixa amb contingut sexual.

Sororitat

El concepte deriva de sisterhood, germanor entre dones. Es diferencia de la solidaritat amb què implica la modificació de les relacions entre dones, amb la idea de sentir-se com a iguals.

Sostre de vidre

Metàfora sobre les barreres transparents que impedeixen a moltes dones amb elevada qualificació d’accedir i progressar en les esferes del poder econòmic, polític i cultural.

T

Tràfic d’éssers humans amb fins d'explotació

És un delicte contra els drets humans i es defineix per la captació, el transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones (sense necessitat de traspassar fronteres) recorrent a l’amenaça, l’ús de la força o altres formes de coacció amb la finalitat d’explotació per a treballs o serveis forçats, per a servitud, extracció d'òrgans, per fer actes delictius, per a esclavitud o pràctiques anàlogues, o per a prostitució forçada.

Trans

Terme menys restrictiu i més neutre que el de transsexualitat que aspira a oferir un camp més ampli i despatologitzant que el mot transsexual, acollint altres identitats no polaritzades entre home i dona.

Transversalitat de gènere

Integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la política i la societat, posant atenció a la realitat diferenciada i desigual de les dones i els homes i dissenyant actuacions que s'hi adaptin o hi donin resposta.

Treball sexual

Activitat que inclou una transacció econòmica per mantenir relacions sexuals. El treball sexual és una activitat voluntària que pot ser exercida tant per homes com per dones i persones trans.

Treballadora rosa (Pink collar worker)

Treballadora d’un àmbit tradicionalment associat a les dones, com per exemple infermeres, secretàries o recepcionistes.

V

Victimització secundària o revictimització

Maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions desencertades provinents d’altres agents implicats.

Violència masclista

Violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Violència simbòlica

Violència que s’exerceix a través del conjunt d’estructures de pensament, culturals i socials d’un determinat grup en un determinat moment. La violència simbòlica contra les dones les oprimeix i invisibilitza.