L’equitat de gènere és un valor irrenunciable també a les entitats sense ànim de lucre de Barcelona.

Creiem fermament que les entitats són cabdals per fer que Barcelona sigui una ciutat més justa, social i humana on l’equitat de gènere sigui una realitat. Ho són per la seva acció necessària i la incidència que tenen en l’entorn més proper. I, a la vegada, també són essencials per la seva coherència entre allò que defensen i allò que duen a terme.

Per això, des de l’Ajuntament, en el marc de polítiques de foment de l’associacionisme i el suport a les entitats, treballem fomentant l’aplicació real i efectiva de la igualtat de gènere tant en el seu funcionament intern, com en la seva acció. Així, posem a la disposició de totes les entitats de la ciutat, sigui quina en sigui la seva mida i l'activitat, materials pedagògics, formació i assessorament en els temes següents:

  • Conceptes bàsics i fonaments legals. Els aspectes bàsics i generals de la igualtat de gènere per tal que les entitats puguin tenir una base conceptual sòlida i coneguin les eines legals existents.
  • La igualtat en l’actuació. Coneixements i eines perquè incorporin la perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar i desenvolupar els seus plans estratègics i els seus projectes. Posar un èmfasi especial en la comunicació inclusiva des de la perspectiva de gènere.
  • La igualtat en el funcionament intern. Coneixements i tècniques per tal que les entitats puguin obtenir una visió global de la situació de la igualtat entre dones i homes i per intervenir segons les necessitats que puguin sorgir. Suport per al disseny i la posada en marxa de mesures i plans d’igualtat; de prevenció i intervenció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe; estratègies per la conciliació i l’apoderament de les dones dins de les entitats i associacions.

Les entitats de la ciutat també disposen de 4 recursos pedagògics en línia que els permeten treballar temes com el ciberassetjament, la violència masclista a l’espai públic, les masculinitats o la prevenció de l’assetjament i l’abús sexual i per raó de sexe a l'esport, sobretot en entitats esportives.