Ajuts a la rehabilitació d'edificis

L’Ajuntament aposta per la rehabilitació com una eina per abordar desigualtats  socials i millorar la qualitat de vida. Així mateix, promou el desenvolupament de polítiques de transició energètica que permetin a la ciutat reduir la dependència  dels combustibles fòssils, disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i disminuir les emissions de contaminants atmosfèrics. També pretén fomentar l’activitat econòmica local del sector vinculat a la rehabilitació i garantir la qualitat i seguretat del patrimoni arquitectònic.

En aquest context, l’Ajuntament ha dissenyat una estratègia per fomentar la rehabilitació urbana basada en tres àmbits: el social, el mediambiental i l’econòmic.

Les  mesures previstes que es desplegaran en el marc de l’estratègia de rehabilitació, tindran un abast molt ampli i un impacte sobre diversos àmbits. S’actuarà sobre edificis residencials, habitatges, edificis municipals i conjunts urbans/espai públic.

La convocatòria general de 2020 d’ajudes a la rehabilitació dels elements comuns dels habitatges, que ja s’ha aprovat, s’ha dotat d’un pressupost de 20,5 milions d’euros.

Aquestes ajudes es destinen a subvencionar diferents tipus d’actuacions en els edificis:

 • Patologies estructurals dels edificis.
 • Obres no estructurals en façanes, patis, celoberts, mitgeres, escales i vestíbuls.
 • Obres d’accessibilitat, com ara instal·lar ascensors.
 • Suprimir barreres arquitectòniques.
 • Instal·lacions generals comunes.
 • Retirar elements obsolets, com pot ser el fibrociment.
 • Instal·lacions d’aigua directa.
 • Estalvi energètic i sostenibilitat, que inclou actuacions passives, actuacions actives, i cobertes verdes.
 • Ajuts de fins a 4.000€ per millorar l’interior dels habitatges
 • Intervenció en finques d’alta complexitat
 • Captació i rehabilitació de pisos per la Borsa de lloguer
 • Regeneració urbana a Canyelles i al Sud-oest del Besòs 

 

Més informació:

Més informació sobre les ajudes a la rehabilitació 2020

Rehabilitació energètica

 

Ajuts de fins al 50%

del cost de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques (per produir electricitat) o plaques tèrmiques (per produir aigua calenta sanitària)