Gestió Urbanística: Desenvolupament del planejament

L’execució urbanística és el conjunt de procediments establerts en la legislació urbanística per a la transformació de l'ús del sòl, i especialment per a la urbanització d'aquest, d‘acord amb el planejament urbanístic. L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant els d’aprofitament privatiu com els destinats a equipaments i dotacions de titularitat pública, la urbanització dels nous vials i de les noves zones verdes o espais públics, i la implantació de les infraestructures requerides, són part integrant de la gestió urbanística i constitueixen la fase de culminació del procés.
L’execució urbanística s’efectua mitjançant els sistemes d’actuació de reparcel•lació o d’expropiació. Els sistemes d’actuació són determinats, en principi, pel planejament urbanístic. 

 

Documentació