Planejament

La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que a Barcelona és constituït pel Pla general metropolità de 1976 i per modificacions puntuals del mateix en aquells àmbits on el transcurs del temps ha requerit una nova i actual planificació adequada a les necessitats de la nostra societat contemporània. En sòl urbà el planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà dels plans de millora urbana i pels plans especials urbanístics.

 

 

Més informació:

Documentació: