Embargaments de vehicles

Quan es tracta d'automòbils, camions, motocicletes o altres vehicles, es notifica l'embargament a l'obligat al pagament requerint-lo perquè en un termini de cinc dies el posi a disposició de l'Institut Municipal d'Hisenda, amb la seva documentació i les claus. Si no ho fa i no es localitza el bé, es dóna l'ordre a les autoritats que tenen al seu càrrec la vigilància de la circulació i a les que sigui procedent per a la captura, dipòsit i precinte dels béns.

Si el vostre vehicle ha estat embargat per deutes amb l’Ajuntament, podeu fer les següents accions:

On es pot aconseguir informació?

Per saber quin és el deute que ha provocat l'embargament podeu:

Procediment a partir de l'embargament

Si considereu que el deute és correcte:

 • Podeu pagar l'import de l'embargament: heu d'anar a la seu de l'Institut Municipal d'Hisenda, C. Llacuna, 63 -08005 Barcelona, horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 12.30 h, amb cita prèvia. Una vegada s’ha pagat, l'Institut Municipal d’Hisenda procedirà a l'aixecament de l'embargament.
 • Pagament a terminis. Més informació al tràmit fraccionament del deute de tributs municipals i multes.

Si considereu que el deute no és correcte:

 • Podeu dirigir-vos a les oficines de l'Institut Municipal d'Hisenda, c. Llacuna, 63, 08005 Barcelona, amb cita prèvia, amb la documentació que acredita els motius de l'anul·lació i si escau, es procedirà a l'aixecament de l'embargament.
 • Podeu presentar un recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de rebre la notificació. Cal tenir en compte que la presentació d'un recurs no paralitza el procediment, a no ser que es sol·liciti la suspensió i s'acompanyi d'un aval bancari o garantia suficient per l'import del deute impugnat.

  Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:

  1. Si el deute està pagat o prescrit el dret a exigir el pagament.
  2. Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
  3. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes a la Llei general tributària.
  4. Suspensió del procediment de recaptació.

Si no pagueu ni feu cap reclamació el vehicle passarà a subhasta. Si amb el preu d'adjudicació no es pot cobrir el deute i les costes originades, la resta del deute queda pendent.

Subhasta de vehicles

Suspensió de la subhasta: la subhasta es suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, si el deutor fa el pagament del deute, dels interessos i de les costes del procediment.

Si amb el preu d'adjudicació no es pot cobrir el deute i les costes originades, la resta del deute queda pendent.

Darrera actualització 11/07/2019