Informació dels canals que els ciutadans podeu fer servir per gestionar els tràmits que necessiteu

Atenció: Si sou professionals que representeu els contribuents i persones jurídiques, heu de fer els tràmits tributaris pels mitjans telemàtics que hi ha operatius al web de l’Institut Municipal d’Hisenda (art. 71 de l'ordenança fiscal general).

  • Tràmit finalista / automatitzat / automàtic: el tràmit queda fet a l’instant.
  • Petició del tràmit / tràmits semi automàtics: el tràmit l’inicia el ciutadà i el finalitza l’Institut Municipal d’Hisenda a la vista de la petició i si escau, de la documentació aportada.
Tràmits Hisenda Internet Telèfon Quiosc Presencial Presentació d’escrits
Sense certificat digital Amb certificat digital Mobile ID 010

931 537 010
Autoservei electrònic Xarxa d’oficines * Institut Municipal d’Hisenda Correu certificat

Registre
Acreditació de la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes          
Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per  l’Ajuntament de Barcelona      
Al·legacions o recursos en relació amb multes de civisme imposades per l'Ajuntament de Barcelona        
Al·legacions o recursos en relació amb multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb civisme        
Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics      
Estimació i autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica          
Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants            
Estimació i autoliquidació de plusvàlua (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)        
Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants        
Canvi d’adreça fiscal     Només empadronats a Barcelona  
Canvi de titular de l’impost sobre béns immobles (IBI)      
Certificat de pagament Només IBI/IVTM
Certificat negatiu de deute  
Cita a l’Institut Municipal d’Hisenda      
Consulta de tributs i multes (pagats/des o pendents). Béns i activitats subjectes a tributs locals o preus públics        
Còpia del document per fer el pagament de multes imposades per l’Ajuntament de Barcelona        
Còpia de documents per fer el pagament de tributs, i preus públics municipals Període voluntari i executiu      
Duplicats de rebuts de padró (IBI, IAE, IVTM...), en període voluntari de cobrament    
Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració Baixar imprès    
Sol·licitud de devolució d’avals per recursos tributaris o per fraccionament del deute Baixar imprès      
Sol·licitud de devolució d’ingressos      
Domiciliació bancària     Només IBI/IVTM  
Fraccionament de tributs i multes municipals          
Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals        
Multes de trànsit. Identificació de conductors      
Multes de trànsit. Notificació de multes per correu electrònic. Adreça electrònica viària (DEV)              
Notificació del deute pendent    
Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària.

També podeu pagar:

- Des d’un telèfon mòbil

- Desplaçant-vos a qualsevol de les entitats bancàries
       
Rectificació d’errors ortogràfics del nom , cognoms, del NIF o de l’adreça     Només empadronats a Barcelona  
Sol·licitud d'agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials        
Sol·licitud de certificat digital          
Sol·licitud per consultar fotografies i filmacions d'infraccions de trànsit        
Sol·licitud de pròrroga en cas d'herència - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Baixar imprès      
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies monoparentals Baixar imprès    
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies nombroses llogateres del domicili habitual Baixar imprès    
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones vídues Baixar imprès    
Sol·licitud de subvenció de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a persones més grans de 65 anys        

* A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel poden atendre en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), i en el llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva.