Si heu de fer tràmits a l'Institut Municipal d'Hisenda o demanar informació utilitzeu aquests canals

Internet

Des d'aquesta web tots els tràmits i informació al vostre abast

sense desplaçaments, a qualsevol hora, des de qualsevol lloc

Àgil i ràpid

Per telèfon

Trucant al telèfon 010 (gratuït) d'atenció ciutadana

cada dia de 7 a 23h

Directe i segur

Més informació

Informació dels canals que els ciutadans podeu fer servir per gestionar els tràmits que necessiteu

Atenció: Si sou professionals que representeu els contribuents i persones jurídiques, heu de fer els tràmits tributaris pels mitjans telemàtics que hi ha operatius al web de l’Institut Municipal d’Hisenda (art. 71 de l'ordenança fiscal general).

  • Tràmit finalista / automatitzat / automàtic: el tràmit queda fet a l’instant.
  • Petició del tràmit / tràmits semi automàtics: el tràmit l’inicia el ciutadà i el finalitza l’Institut Municipal d’Hisenda a la vista de la petició i si escau, de la documentació aportada.
Tràmits Hisenda Internet Telèfon Quiosc Presentació d’escrits
Sense certificat digital Amb certificat digital Amb IdCAT Mòbil 010

931 537 010
Autoservei electrònic Correu certificat

Registre
Acreditació de la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes      
Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per  l’Ajuntament de Barcelona      
Al·legacions o recursos en relació amb multes de civisme imposades per l'Ajuntament de Barcelona        
Al·legacions o recursos en relació amb multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb civisme          
Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics        
Estimació i autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica          
Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants          
Estimació i autoliquidació de plusvàlua (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)        
Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants        
Canvi d’adreça fiscal     Només empadronats a Barcelona  
Canvi de titular de l’impost sobre béns immobles (IBI)      
Certificat de pagament   Només IBI/IVTM
Certificat negatiu de deute  
Consulta de tributs i multes (pagats/des o pendents). Béns i activitats subjectes a tributs locals o preus públics        
Còpia del document per fer el pagament de multes imposades per l’Ajuntament de Barcelona          
Còpia de documents per fer el pagament de tributs, i preus públics municipals Període voluntari i executiu      
Duplicats de rebuts de padró (IBI, IAE, IVTM...), en període voluntari de cobrament    
Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració Baixar imprès  
Sol·licitud de devolució d’avals per recursos tributaris o per fraccionament del deute Baixar imprès      
Sol·licitud de devolució d’ingressos Baixar imprès      
Domiciliació bancària     Només IBI/IVTM  
Fraccionament de tributs i multes municipals        
Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals        
Multes de trànsit. Identificació de conductors      
Multes de trànsit. Notificació de multes per correu electrònic. Adreça electrònica viària (DEV)          
Notificació del deute pendent      
Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària.

També podeu pagar:

- Des d’un telèfon mòbil

- Desplaçant-vos a qualsevol de les entitats bancàries
     
Rectificació d’errors ortogràfics del nom , cognoms, del NIF o de l’adreça     Només empadronats a Barcelona  
Sol·licitud d'agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials        
Sol·licitud de certificat digital          
Sol·licitud per consultar fotografies i filmacions d'infraccions de trànsit      
Sol·licitud de pròrroga en cas d'herència - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Baixar imprès  
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies monoparentals Baixar imprès    
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies nombroses llogateres del domicili habitual Baixar imprès    
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones vídues Baixar imprès    
Sol·licitud de subvenció de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a persones més grans de 65 anys      
Bonificació de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per ús d'energies renovables        
Liquidació definitiva de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)        
Al·legacions en relació amb multes coercitives imposades per l'Ajuntament de Barcelona        
Recuperació d'avals presentats a l'Institut Municipal d'Hisenda        
Al·legacions o recursos en relació amb multes de convivència imposades per l'Ajuntament de Barcelona        
Bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a titulars de vehicles històrics        
Bonificació de l'IVTM de vehicles classificats com a ECO que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120 gra/km de CO2        
Bonificació de l'IVTM de vehicles classificats com a Zero emissions o elèctrics        

* A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel poden atendre en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), i en el llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva.