Canals d'atenció

Notificació electrònica

Inscripcions al Registre de la Propietat i impost de plusvàlua - Adquirents o donants

A partir de l'1 de gener de 2013, els registres de la propietat no fan cap inscripció si no s'acredita la presentació a l'Ajuntament de l'autoliquidació o declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana / impost de plusvàlua (Llei 16/2012).

Adquirents o persones que han efectuat una donació:

En aquest cas, s'ha d’emplenar una declaració (model de declaració). Del model emplenat es necessiten tres còpies: una per l'Ajuntament de Barcelona, una altra pel Registre de la Propietat i la tercera per l'interessat. Els tres exemplars i la fotocòpia de l’escriptura notarial o del document en el qual es reflecteix la transmissió (Llei d’Hisendes Locals) s'han de presentar en qualsevol del llocs següents:

A continuació, amb les còpies segellades i la resta de documents, ja es pot inscriure al Registre de la Propietat.

Vendes, herències i llegats:

En aquests casos, el venedor, l'hereu o el legatari ha de satisfer l'autoliquidació de l'impost. Una vegada pagada l'autoliquidació, se n'han de presentar a l'Ajuntament les còpies, junt amb la fotocòpia de l'escriptura notarial corresponent o del document en el qual es reflecteix la transmissió (Llei d'Hisendes Locals). Amb el justificant del pagament segellat per l'Ajuntament ja es pot fer la inscripció al Registre de la Propietat.

Els canals per obtenir l’autoliquidació són els habituals:

  • Internet (ajuntament.barcelona.cat/hisenda). Obligatori per despatxos i empreses.
  • Telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web www.bcn.cat/ajuntament/atenciociutadana.

Darrera actualització: 27/05/2020