Nou servei d’assessorament gratuït de l'OMIC per evitar clàusules abusives dels productes financers

Aquest nou servei municipal, que estarà operatiu a partir del pròxim 18 de maig, assessora sobre les condicions de contractació dels productes financers. També, detecta i evita males praxis o clàusules abusives de les entitats financeres i empreses de crèdit al consum.

 

La situació provocada per la Covid-19 fa preveure un increment en la contractació de crèdits tant per part de les petites i mitjanes empreses com dels autònoms i de la ciutadania en general, en molts casos, de forma immediata, virtual i amb condicions no sempre favorables a les persones consumidores. En aquest context, des de l'OMIC, i amb la col·laboració de l'associació ASUFIN, es posa en marxa aquest nou servei d’atenció i assessorament en consum financer.

S'atendran consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris, registres d'impagats, crèdits al consum, etc.

En cas que es detectin males pràctiques d’entitats de crèdit, l’Ajuntament de Barcelona farà arribar la constatació d’aquestes males pràctiques del sector financer al Banc d’Espanya i als Ministeris d’Economia i de Consum. Això no exclourà les queixes o reclamacions que l’afectat pugui fer davant els ministeris o davant el Banc d’Espanya.

 

Servei de suport a la ciutadania sobre productes financers

Els usuaris i usàries poden fer arribar les seves consultes o reclamacions al servei a través del web de l’OMIC. En cas que es requereixi una atenció presencial, poden concertar una cita amb l'equip tècnic del servei a les dependències municipals de la Rda Sant Pau, 43.

L’Ajuntament, a través de l’OMIC i ASUFIN, associació de persones consumidores especialista en les relacions de consum de productes financers, avaluarà l’oferta i les condicions que s’ofereixen des de l’entitat de crèdit, informarà els usuaris si aquestes condicions inclouen clàusules abusives i farà una avaluació de riscos. En el cas que es vulgui fer una reclamació, queixa o denúncia, les persones consumidores també rebran l’assessorament corresponent.

 

Assessorament per a empreses i autònoms sobre crèdits ICO

En el cas de les persones autònomes i pimes, el servei també està especialitzat per atendre les consultes sobre les condicions de contractació dels crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

En el cas concret dels crèdits ICO per a les empreses, s’avaluarà si s’inclouen les condicions requerides d’acord amb la normativa o si existeixen condicions pròpies de l’entitat bancària. És a dir, si s’està exigint la contractació de productes que no haurien de ser obligatoris per concedir el crèdit. 

Si la sol·licitud ja s’ha tramitat, el servei analitzarà quines són les condicions contractuals que s’han signat, i si s’exigia les condicions bàsiques o es va condicionar a altres productes vinculats no exigibles per la normativa.

Les empreses, pimes i persones autònomes poden contactar amb aquest nou servei a través del correu omicempreses@bcn.cat

 

Quin són les condicions per a la concessió de crèdits ICO?

El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries estableix les condicions i requisits per accedir al primer tram d’avals per empreses i autònoms per fer front als efectes econòmics de la COVID-19, amb la cobertura de l’Estat i a través dels avals concedits pel Ministeri de Afers Econòmics i Transformació Digital a les entitats de crèdit. 

De fet, el propi decret estableix que les entitats financeres no podran condicionar o vincular l’aprovació dels préstecs a la contractació per part dels clients de cap altre servei o producte.

 

El 010 rep un 68,22 % més de consultes sobre Consum al març i abril

Els dubtes i incerteses de les persones consumidores arran de la pandèmia de la Covid-19 s’han vist clarament reflectits en les consultes que els ciutadans i ciutadanes fan als serveis municipals. 

El nombre de consultes sobre Consum al telèfon 010 ha augmentat un 68,22 % en els mesos de març i abril en relació al mateix període de l’any passat.

En el cas de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, on les consultes ja són més específiques i requereixen un major nivell d’anàlisi, s’han rebut 858 consultes i reclamacions, de les quals 127 (15 %) són relacionades amb la COVID19.

En tots dos serveis, la majoria són consultes sobre els seus drets bàsics com a consumidors o consumidores, seguit dels casos en què s’ha acabat fent una reclamació, en què s’han formalitzat denúncies i en què s’han expressat queixes sobre productes o serveis adquirits. En les primeres dates de l’estat d’alarma, les comunicacions es van centrar en la cancel·lació de serveis i productes contractats, mentre que en les setmanes següents les temàtiques van diversificar-se, sobretot en la consulta sobre les moratòries del pagament d’hipoteques, lloguer, quotes de serveis i les mesures econòmiques de suport sobre els subministraments de la llar (aigua, llum, gas, telefonia).

 

Recordem, que al web de l’OMIC, s’ha creat un espai específic d’informació i consulta, sobre com afecta l’Estat d’alarma i el seu desplegament normatiu a les relacions de consum i a les persones consumidores.