Amb el Pla d'Usos 2018 el districte es tracta com una unitat única (llevat la Rambla i el Port). Ara no es té en compte el nombre d’establiments sinó que es marca una sèrie de m2 dedicats a les activitats i condicions necessàries a complir per part de les noves activitats, que, a més es divideixen en dos grans grups en funció del seu impacte nocturn.

Els establiments culturals, espectacles sense impacte acústic i el comerç de proximitat tenen condicions més flexibles i se n’afavoreix la seva implantació al territori. En canvi, no es permet l’obertura de nous establiments vinculats a l’oci nocturn (discoteques, sales de festes, bingos, casinos, sales recreatives, locutoris, karaokes…) ni establiments de serveis turístics.

Els nous establiments estan condicionats pels següents paràmetres:

> Densitat: A partir de l’aplicació de dos nous radis de densitat, en funció del tipus d’activitat i del seu impacte nocturn, s’ofereix un control més acurat tant sobre la saturació com la dimensió de les activitats i  es garanteix que no es produeixen concentracions de determinades a activitats en alguns carrers. 

> Superfície màxima: Per adequar els requeriments de superfície d’algunes activitats a l’estructura urbana, mantenir la mixtura d’usos i controlar l’impacte sobre l’espai públic de determinats establiments de gran dimensió, s’estableix un paràmetre de superfície màxima de l’establiment.

> Edifici vulnerable: En àmbits de vulnerabilitat residencial extrema i acusada en els quals la implantació de les activitats pot tenir un impacte major s’introdueix la condició d’edifici vulnerable i la implantació de les activitats quedarà condicionada a l’existència del certificat d’idoneïtat tècnica de l’edifici.

> Amplada de viari: Regulació d’algunes activitats en funció del nivell de tolerància del carrer en base a la seva amplada.