Recollida selectiva

La neteja de l’espai públic i la gestió dels residus municipals que es generen a Barcelona és una responsabilitat de l’Ajuntament. Atesa la diversitat d’usos i funcions dels edificis, equipaments i zones de la ciutat, hi ha diversos tipus de recollida adaptats a les particularitats de cadascun pel que fa a volum i tipologies de residus: domiciliària, comercial, mercats, altres recollides, Punts Verds i voluminosos.

Aquest model actual és fruit d’una evolució que ha tingut com a prioritat ampliar la recollida segregada de residus a fi de reduir la fracció rebuig i incrementar els residus recuperats de forma selectiva.

El desplegament progressiu de la recollida de matèria orgànica des de l’any 2001 fins a arribar a tota la ciutat (2010), la implantació i millora de la gestió de la recollida comercial, la implantació de la recollida selectiva als mercats (paper-cartró i matèria orgànica), i l’ampliació i consolidació de la xarxa de punts verds a la ciutat (fixos i de proximitat: de barri i mòbils), han estat algunes de les principals accions que hi han contribuït.

Durant les darreres dècades, la tendència generalitzada a les grans ciutats ha estat l'augment progressiu de la quantitat de residus municipals generats, i Barcelona no n’ha estat una excepció i l'any 2015 ens vàrem situar en les 748.672 tones anuals de residus. La quantitat per habitant va ser de 466,6 kg/hab. a l’any (1,27 kg/hab.al dia), molt per sota del pic màxim, que va arribar als 563,2 kg/hab.a l’any el 2007 (1,54 kg/hab.al dia), i per tipus de recollida, els residus d'origen domiciliari van representar el 76,60% (529.223 tones); els d'origen comercial, el 7,76%; els dels mercats, l’1,95%; els dels punts verds, el 2,16%; i els voluminosos, el 4,25%.                             

L'estratègia del Residu Zero que adopta l'Ajuntament es basa en la prevenció, la reducció de generació de residus, la reutilització i la recollida selectiva. En aquest darrer aspecte, es vol incidir especialment en una millora qualitativa i quantitativa de la recollida selectiva, i especialment de la matèria orgànica.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona va realitzar, durant el primer semestre de 2017, un Pla de Sensibilització a quatre barris de la ciutat, a frec amb el teixit associatiu, als barris de la Barceloneta, Les Roquetes, el Putxet i Farró, i el Guinardó.

Guia de la Recollida Selectiva (PDF)

 

Enllaços recomanats:

Tipologies de recollida selectiva

Xarxa de Punts Verds

Cercador de residus