Taules TISU

RESILIÈNCIA URBANA

La resiliència és la capacitat d’un sistema urbà de prevenir, resistir i recuperar-se de qualsevol perill o risc possible.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per prevenir, resistir i garantir la més ràpida recuperació del sistema urbà davant una situació de crisi o impacte que alteri la funcionalitat i la continuïtat dels serveis de la ciutat, ja sigui el subministrament d’energia, aigua, el transport de mercaderies, la mobilitat, la seguretat, la prestació dels serveis socials, o qualsevol servei que tingui impacte sobre l’activitat i la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona.

En aquest sentit les Taules de Resiliència Urbana (TISU) són l’espai de coordinació entre els diferents serveis municipals i les empreses proveïdores de serveis, per garantir respostes ràpides davant de situacions sobrevingudes.

El treball en coordinació entre sistemes permet compartir coneixement, impulsar un planejament col·laboratiu i estratègic i garantir respostes integrades en benefici mutu. Es tracta d’un canvi de paradigma en la gestió municipal en la que s’evoluciona d’una gestió vertical i individual de cada sistema que conforma la ciutat, a una gestió transversal que reconeix les interaccions i afectacions entre els diferents sistemes per incloure-les en la gestió i el planejament i avançar-se així als reptes que puguin sorgir.

L’objectiu és implementar projectes (accions preventives o proactives) que garanteixin la funcionalitat normal de la ciutat, per reduir o eliminar les vulnerabilitats detectades.

La metodologia està basada en un model col·laboratiu on els operadors públics/privats i les administracions treballen conjuntament per coordinar-se, analitzar els nivells de seguretat i millorar els nivells de resiliència a partir de projectes concrets. Actualment hi ha vuit Taules de Resiliència Urbana (TISU), integrades per un ampli grup de treball format per prop de 40 institucions, empreses i sectors municipals.

  1. SERVEIS MUNICIPALS
  2. INFRAESTRUCTURES
  3. ENERGIA
  4. CICLE DE L’AIGUA
  5. MOBILITAT
  6. SERVEIS A LES PERSONES
  7. TELECOMUNICACIONS
  8. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Projectes de les Taules TISU

Equipaments d’alta sensibilitat

Es consideren equipaments i serveis d'alta sensibilitat aquells que, per exemple, davant una activació dels protocols de manca de subministrament signats amb les companyies de serveis essencials (llum, aigua, gas), o davant una  situació d'emergència a la ciutat, poden requerir d'una atenció específica i immediata per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones que resten en ells.

L’any 2013 es va realitzar un primer inventari d’equipaments d’alta sensibilitat i al llarg del 2017 s’ha actualitzat.

Les dades utilitzades per generar l’inventari s’han extret de la informació pública que figura en els diferents canals públics d’informació gratuïta de l’Ajuntament de Barcelona.

Classificació per categories i tipus d’equipament

Categories

Tipus d’equipament

Dependència

Entesa com la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

Hospitals i clíniques

Residències geriàtriques

Centres sociosanitaris

Residències i centres per discapacitats

Concentració de persones

En relació al nombre de persones que poden restar alhora en el mateix servei o equipament.

 

Escoles reglades

Escoles especials

Escoles bressol

Centres de dia geriàtrics

Centres de dia per discapacitat

Equipaments esportius

Nivell d'atenció

En relació a si el servei o equipament dóna atenció puntual (CSS, Centre de dia,...)  o permanent (residència geriàtrica, alberg, etc).

 

CUESB (Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona)

Albergs

Centres de serveis Socials

Centres d’atenció primària

Oficina d’atenció al Ciutadà Central

Recursos estratègics

En relació a equipaments i serveis que són necessaris per garantir el normal funcionament de la ciutat de Barcelona.

 

Mercats municipals i grans superfícies alimentàries

Jutjats (la Ciutat de la Justícia)

Servei Municipal de Teleassistència

IMLC (Institut Medicina Legal de Catalunya)

Tanatoris

Comissaries (GUB i MMEE)

Centres de Serveis Socials

Hospitals i clíniques

Farmàcies permanents

Benzineres permanents