Coordinació d'obres i mobilitat a l'espai públic

Les Obres a la ciutat 

La implantació de qualsevol obra a l'espai públic de la ciutat s'ha de fer sota determinats criteris generals per tal de garantir la convivència de l'obra amb la resta de la ciutat, respectant l'habitabilitat i la dinàmica de la zona afectada. Totes les obres públiques o privades que s'emplacin en el domini públic ho han de fer d'una forma correcta des del punt de vista de la seguretat dels ciutadans, l'ordre en l'espai públic, la imatge de les obres a la ciutat i la convivència de les obres amb les activitats que es desenvolupen en l'àmbit afectat.

Dels diferents òrgans municipals responsables d'aquestes ocupacions, el Comitè d'Obres i Mobilitat (COM) autoritza ocupacions o actuacions per obres d'Urbanitzacions, Infraestructures del transport o de serveis en calçada (que afectin vies de la xarxa bàsica i vies d'ordenació centralitzada de la ciutat o que tallin per complert la circulació de carrers), Pàrkings, Manteniment d'infraestructures i paviments, i per últim Obres amb requeriments de treballs especials i un grau considerable d'incidència a la vida urbana.

Una de les funcions més importants del Comitè d’Obres i Mobilitat és garantir la coordinació de les actuacions i ocupacions d'una obra, establir les indicacions per ordenar la possible coexistència de més d'una obra i/o ocupacions en un mateix àmbit públic, i fer-ne el seguiment per tal de garantir el mínim impacte possible sobre la ciutadania i la mobilitat.

El Comitè d’Obres i Mobilitat és un òrgan col·legiat on estan representats tots els departaments municipals amb competència a l'espai públic.

Els procediments i gestió del COM estan certificats pel sistema de qualitat conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 atorgada el 21 de març de 2011.