La gestió pública de l'aigua

La gestió pública de l'aigua comporta beneficis tant per a la ciutat com per a la ciutadania. L'abastament d'aigua i el sanejament són serveis bàsics essencials i cal garantir en tot moment el seu accés universal i assequible i evitar la manca de subministrament per motius econòmics o socials.

Història i trajectòria

Barcelona, com tota comunitat humana, té unes necessitats hídriques que s'han fet paleses al llarg de la seva història. Hi ha una constant històrica en el sentit que, des dels seus orígens, els barcelonins han cercat l'aigua lluny de les seves llars, per transportar-la fins als carrers i places de la ciutat.

 

Nou model de gestió pública de l'aigua

Barcelona aposta per un nou model de gestió pública de l'aigua lligat a la promoció de noves formes de control social que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva.