Tramitació telemàtica de Llicències i comunicats d’activitats i informes previs

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una nova forma de tramitació dels expedients d’activitats que us permetrà gestionar de manera telemàtica les sol·licituds.

Això es possible gràcies al desplegament de l’expedient electrònic en els permisos d’activitat i requereix disposar del projecte o la documentació tècnica de les activitats en format electrònic, i també del certificat digital (nivell baix), que s’instal•la al navegador de l’ordinador i permet identificar-se i signar digitalment.

La tramitació d’activitats a la ciutat passa del format presencial al telemàtic, mitjançant el projecte eActivitats. Això representa un canvi en la forma de treballar i relacionar-se amb les persones i és possible gràcies al desplegament de l’expedient electrònic, el qual requereix la documentació tècnica de les activitats en format electrònic, així com alguns dels sistemes d’identificació següents i la signatura electrònica:

  • idCAT Mòbil i Cl@ve (sistemes basats en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil).
  • DNI electrònic.
  • idCAT Certificat i altres certificats digitals vàlids per relacionar-se amb les administracions públiques. Podeu consultar-los als cercadors de prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats a l’Estat espanyol.

 

Tràmits generals de l’eActivitats:

Aquest tràmit permet conèixer el règim d’intervenció que s’aplica a les activitats que es vulguin dur a terme en funció de l’emplaçament, l’epígraf i els paràmetres propis de l’activitat i la seva compatibilitat urbanística, i està regulat en la modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’Administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA). També permet aconseguir la guia de la documentació necessària per presentar la sol•licitud. Així mateix, en aquest tràmit s’indiquen els diferents passos que cal seguir abans de presentar la documentació.

El resultat de la consulta prèvia (que té un termini de validesa de sis mesos) us donarà un codi de consulta que heu de guardar i tenir present per poder fer tràmits posteriors, com la modificació de les dades administratives de la consulta prèvia, la sol•licitud de llicència, l’alta de comunicat i la petició, si escau, dels informes previs necessaris (incendis, pla d’usos, etc.) per a l’alta/sol•licitud de l’activitat.

Consulta prèvia

Aquest tràmit permet recuperar una consulta prèvia ja realitzada i modificar les dades del titular de l’activitat, el representant i l’adreça de notificació. La modificació de l’emplaçament de les activitats o del tipus d’actuació no es pot fer amb aquest tràmit i, per tant, cal fer una altra consulta prèvia.

Modificació Consulta prèvia

Per a aquest tràmit, que permet a la ciutadania iniciar el permís d’una activitat, cal disposar del certificat digital, el Codi de consulta prèvia i el NIF de la persona titular o representant que va fer la consulta. A més, cal aportar els documents o informes especificats al full de ruta (derivat de la consulta prèvia).

A l’inici del tràmit es farà una revisió automàtica de la consulta prèvia introduïda. En cas de canvi normatiu en l’activitat demanada, aquest es detectarà i, si cal, es notificaran nous paràmetres, diversificacions de l’activitat, documentació addicional o la no-compatibilitat.

Tramitació d'expedients d'activitats

Aquest  tràmit permet al ciutadà sol·licitar aquells informes previs requerits en el full de consulta prèvia. El sol·licitant, haurà de disposar de Certificat Digital, del Codi de Consulta Prèvia i el NIF del titular o representant que va fer la consulta. A més, caldrà que aporti la documentació necessària per a la generació de l'informe previ corresponent.

Aquest informe és necessari, en el cas de les activitats regulades pels Plans d’usos de ciutat i en el cas què no s'hagi emès en el seu corresponent procediment de llicència d'obres, en el supòsit d'implantació d’activitats incloses en els Plans d'usos dels Districtes (excepte el Pla d’usos de Ciutat Vella) que es trobin sotmeses a condicions de densitat o distància i que no estiguin regulades pel Pla Especial d’Allotjament Turístic (PEUAT). 

En el cas de tractar-se d’una activitat existent que incorpora alguna activitat complementària com la d’espai de cultura viva, degustació, repartiment a domicili, etc...únicament cal una declaració responsable del compliment de la normativa, en el moment de tramitar la nova comunicació de l’activitat.

 

Informe previ de Pla d'usos de Districte o de Ciutat

Aquest informe té caràcter previ a la sol·licitud de llicència o comunicat d’activitats en els supòsits d’implantació d'activitats incloses en el Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al Districte de Ciutat Vella (Pla d’usos de Ciutat Vella).

L'informe avalua si es compleixen les condicions establertes al Pla d’Usos de Ciutat Vella. En el cas que es tracti d’una activitat existent que incorpori alguna activitat complementària com Espai de cultura viva, degustació o repartiment a domicili, únicament cal una declaració responsable del compliment de la normativa , en el moment de tramitar la nova comunicació de l’activitat.

Informe previ de Pla d'usos de Ciutat Vella

Aquest informe té caràcter previ a la sol•licitud de llicència o comunicat d’activitats en els supòsits que el resultat de la consulta prèvia sigui “Consulta tècnic/a” o “No compatible per suspensió”. A l’informe s’avaluarà la consulta per donar resposta a la viabilitat de l’activitat demanada.

Informe urbanístic de compatibilitat

El tràmit permet demanar l’informe preceptiu de condicions de protecció contra incendis de projectes vinculats a la implantació d’una activitat al municipi de Barcelona.

Informe d'Incendis previ

Aquest informe té caràcter previ a la sol·licitud de llicència o comunicat d’obres i de comunicat d’activitats en els supòsits d’implantació d'activitats incloses en el Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació dels establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, Residències col·lectives d’allotjament Temporal i Habitatges d’Ús Turístic (PEUAT):

  • Albergs de joventut

  • Establiments d’allotjament turístic: hotels, hotels-apartament, hostals/pensions, apartaments turístics.

  • Residències col·lectives docents d’allotjament temporal: residències col•lectives d’allotjament temporal (residències d’estudiants) situades en sòl de zona

  • Habitatges d’ús turístic (HUT)

  • Llars compartides

L’informe és necessari, ja que avalua si es compleixen les condicions establertes al PEUAT i en cas de compliment estableix la reserva de places sol·licitades fins a exhaurir la capacitat de creixement prevista, en els següents casos:

  • Comunicació de nova activitat.
  • Sol·licitud d'increment del número de places d'un establiment existent.

Per a més informació, per consultar el cens d'activitats d'allotjaments turístics amb llicència municipal, així com el cens de reserva, podeu accedir a l'apartat de Cens d'activitats PEUAT d'aquest mateix web.

Certificat tècnic, signatura del tècnic/a amb títol competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.

El projecte tècnic, amb contingut que doni compliment a la normativa d’aplicació corresponent, ha de disposar: Memòria, pressupost i documentació gràfica (plànols d’emplaçament, planta i secció).

Certificació de l’entitat col·laboradora de l’Administració (ECA), amb la comprovació del compliment de les normes generals, sectorials i tècniques que siguin aplicables en l’execució del projecte. En primer lloc, cal dur a terme les obres o les instal•lacions precises per desenvolupar l’activitat, demanant la preceptiva llicència d’obres en cas que aquesta sigui necessària. Un cop acabades les obres o les instal•lacions, se sol·licitarà la certificació tècnica en una de les entitats de control següents, amb presentació del projecte tècnic i el certificat de fi d’instal·lacions/activitat:

DEKRA INDUSTRIAL, SAU
Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L.U.
TÜV Rheinland Ibérica I,C & T, S.A
ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA S.L.U.
SGS TECNOS S.A.U
TÜV SÜD ATISAE, S.A.U
AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL S.L.U.
EICON, SL
AB-EIC CONTROL REGLAMENTARIO, S.LPer a qualsevol informació addicional sobre aquestes empreses i la seva acreditació, podeu consultar el lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Declaració del titular que les dades contingudes en el projecte i la resta de documentació gaudeixen de confidencialitat, d’acord amb la legislació.

Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l’obertura i l’inici de les activitats.