Canals d'atenció

On es pot fer cada tràmit

Consulteu per quins canals podeu fer cada tràmit i si en necessiteu o no certificat digital

Tancar

Tràmit finalista / automatitzat / automàtic: el tràmit queda fet a l’instant.

Petició del tràmit / tràmits semi automàtics: el tràmit l’inicia el ciutadà i el finalitza l’Institut Municipal d’Hisenda a la vista de la petició i si escau, de la documentació aportada.


Graella ciutadans i ciutadanes

Tràmits Hisenda Internet Telèfon Presencial Quiosc Presentació d'escrits
Sense certificat digital Amb certificat digital Amb idCAT Mòbil o Cl@ve PIN Registre telemàtic ajuntament i RedSARA 010
931 537 010
OAC Institut Municipal d'Hisenda Autoservei electrònic

Correu postal / Registre

Atenció personalitzada amb cita prèvia a l'Institut Municipal d'Hisenda

                 

Acreditació de la representació a requeriment  de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes

                 

Agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials

Omplir formulari i presentar a registre           Registre    

Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per  l’Ajuntament de Barcelona

            Registre    

Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics

            Registre    

Autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

                 

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

                 

Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials

                 

Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants

            Registre    

Bonificacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 

            Registre    

Bonificacions de l'impost sobre béns immobles (IBI)

            Registre    

Bonificació de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per ús d'energies renovables

                 

Bonificació de la quota de l’impost d’activitats econòmiques per increment de la plantilla de treballadors

                 

Canvi d’adreça fiscal

                 

Canvi de titular de l’impost sobre béns immobles (IBI)

                 

Certificat de pagament de tributs, multes i preus públics

              Només IBI/IVTM  

Certificat negatiu de deute amb l'Ajuntament  de Barcelona

                 

Consulta de tributs i multes (pagats/des o pendents)

                 

Consulta de fotografies i filmacions per infraccions de trànsit

                 

Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals

                 

Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament de Barcelona

            Registre    

Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

                 

Domiciliació bancària de tributs municipals i preus públics

                Només IBI/IVTM

Em reclamen un impost ja pagat

            Registre    

Exempcions de l'IBI

            Registre    

Fraccionament del deute de tributs municipals i multes

                Únicament imports superiors a 30.000€

Identificació de persona conductora en relació amb multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona

Amb dades conegudes

          Registre    

Liquidació definitiva de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

                 

Notificació de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

  Espai personal              

Obtenció d'un document de pagament

En període voluntari                

Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària

                 

Rectificació d'errors ortogràfics a dades de contribuents

                 

Recuperació d'avals presentats a l'Institut Municipal d'Hisenda

                 

Reducció de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per obres al carrer

            Registre    

Registre de subscriptors al servei de Notificació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona

                 

Pròrroga de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

 

          Registre    

Sol·licitud de certificat digital idCAT

                 
Tarifa plana, nova modalitat de pagament d'impostos, taxes i preus públics                  
Variació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants             Registre    

 

A l’Oficina d’atenció ciutadana de la plaça de Sant Miquel poden atendre en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), i en el llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva.

Darrera actualització: 30/06/2023