Canals d'atenció

Notificació electrònica

Convenis amb col·legis i associacions professionals

L’Ajuntament de Barcelona signa els convenis de col·laboració amb la finalitat d’impulsar la gestió per internet dels tràmits de l’Institut Municipal d’Hisenda.

Mitjançant aquests convenis, l'Ajuntament pretén agilitar i simplificar la gestió dels tributs i multes locals, oferint un millor servei als representants dels contribuents. La signatura del conveni és un requisit imprescindible per l'accés a la Carpeta del Professional amb la què, prèvia autorització del contribuent, es pot:

  • Accedir a les principals dades dels clients, que té l'Institut Municipal d'Hisenda
  • Dur a terme electrònicament la majoria dels tràmits i finalitzar-los
  • Fer els tràmits per lots
  • Adjuntar telemàticament documentació associada al tràmit
  • Fer el seguiment dels tràmits
  • Disposar d'un portal de gestió de clients

Tot això amb la conseqüent reducció de temps i desplaçaments. L'acord incrementa també l'accés a la informació sobre la gestió i la interpretació de les normes tributàries, amb l'efecte d'una major seguretat jurídica per a tots els contribuents.

Els professionals interessats s'han d'adreçar al seu Col·legi o Associació per fer el tràmit d'adhesió corresponent.

Cal recordar que l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona sempre ha estat pioner en la utilització de mitjans telemàtics per a la gestió dels tributs i multes. Els primers tràmits per Internet es van oferir al 1997.

Relació de Col·legis i Associacions que han signat el conveni

Data d'actualització: 11/04/2018