Famílies nombroses propietàries de l'immoble

Bonificació per a l'any 2019 de fins el 90% de la quota líquida de l'impost per:

  • Persones titulars de famílies nombroses.
  • Per a persones propietàries de l'habitatge habitual (on estan empadronats el dia 1 de gener 2019).
  • La família nombrosa que tingui un o més membres amb alguna discapacitat, gaudirà d’un percentatge major de la bonificació.
  • Aquesta bonificació s'aplica directament en el rebut de l'impost sobre béns immobles.

Aquesta bonificació es tramitarà per l’Institut Municipal d'Hisenda, d'acord amb la informació facilitada per la Generalitat de Catalunya.

La bonificació va en funció del valor cadastral i del tipus de família.

Supòsit general:

Valor cadastral Bonificació
Fins a 72.600,00 € 60%
De 72.600,01 € a 121.000,00 € 50%
De 121.000,01 € a 242.000,00 € 20%
De 242.000,01 € a 363.000,00 € 10%
De 363.000,01 € a 484.000,00 € 5%

Per a famílies amb un o més membres amb discapacitat:

Valor cadastral Bonificació
Fins a 72.600,00 € 90%
De 72.600,01 € a 121.000,00 € 50%
De 121.000,01 € a 242.000,00 € 30%
De 242.000,01 € a 363.000,00 € 15%
De 363.000,01 € a 484.000,00 € 15%

Aquesta bonificació no serà acumulable amb la subvenció pel concepte de família monoparental o persones vídues.

Data d'actualització: 18/02/2019