Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana (CONV)

Sigles normativa Codi infracció Article Descripció
CONV 6701 17.1 Conductes a l'espai públic de menyspreu a la dignitat de les persones i comportaments discriminatoris.
CONV 6702 17.2 Conductes a l'espai públic de menyspreu a la dignitat de les persones i comportaments discriminatoris quan s'adrecin contra persones grans, menors, persones amb discapacitats físiques o psíquiques.
CONV 6703 17.2 Actituds d'assetjament entre menors a l'espai públic.
CONV 6704 17.2 Agressió o setge a menors a l'espai públic.
CONV 6710 21.1 Dibuixar grafitis o pintar qualsevol element de l'espai públic o equipament.
CONV 6711 21.1 Dibuixar grafitis o pintar qualsevol bé privat instal·lat de manera visible o permanent a la via pública sense autorització expressa de l'Ajuntament.
CONV 6712 21.2 Dibuixar grafitis o pintar elements del transport ubicats als espais públics.
CONV 6713 21.2 Dibuixar grafitis o pintar elements dels parcs i jardins.
CONV 6714 21.2 Dibuixar grafitis o pintar les façanes dels immobles públics o privats confrontats.
CONV 6715 21.2 Dibuixar grafitis o pintar senyals de trànsit o d'identificació viària o qualsevol element del mobiliari urbà.
CONV 6716 21.3 Dibuixar grafitis o pintar monuments o edificis catalogats o protegits.
CONV 6725 24.1 Col·locar en qualsevol espai públic o element del paisatge urbà, cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius o papers enganxats (fins a quatre cartells o similars d'un mateix infractor en un mateix carrer).
CONV 6726 24.1 Col·locar en qualsevol espai públic o element del paisatge urbà, cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius o papers enganxats (cinc o més cartells o similars d'un mateix infractor en un mateix carrer).
CONV 6727 24.1 Col·locar en un bé privat, si vola sobre l'espai públic, cartells, pancartes.
CONV 6728 24.1 Esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes similars.
CONV 6729 24.1 Col·locar publicitat a la part exterior dels vidres dels vehicles.
CONV 6730 24.1 Escampar i llançar tota classe de fulls o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar a la via pública i en qualsevol altre espai públic.
CONV 6731 24.1 Deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis.
CONV 6732 24.2 Col·locar cartells, pancartes o adhesius en edificis i instal·lacions municipals, al mobiliari urbà o natural i en tots aquells elements situats a la via pública destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.
CONV 6733 24.3 Col·locar en monuments o edificis catalogats o protegits, cartells, pancartes o adhesius.
CONV 6734 24.3 Col·locar en senyals de trànsit que n'impossibiliti una correcta visió, cartells, pancartes, adhesius o papers enganxats.
CONV 6740 28.1 Oferir fer juguesques que comportin apostes amb diners o béns a l'espai públic.
CONV 6741 28.2 Oferir fer juguesques que comportin apostes amb diners o béns a l'espai públic.
CONV 6745 32.1 Persistir en la pràctica de jocs i/o de competicions esportives massives i espontànies a l'espai públic que causin molèsties als veïns o a d'altres usuaris de l'espai públic.
CONV 6746 32.3 a Pràctica de jocs a l'espai públic que comporten un risc rellevant per a les persones o per a la integritat dels béns.
CONV 6747 32.3 b Utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per utilitzar el monopatí, patins o similars, quan impliqui un perill de deteriorament.
CONV 6753 36.2 Conducta aparent de mendicitat organitzada i/o coactiva que impedeix el lliure trànsit dels ciutadans.
CONV 6754 36.2 Persistir en actituds que impedeixen el lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics.
CONV 6755 36.3 Persistir en l'oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que es troben a l'interior de vehicles.
CONV 6756 36.3 Oferir la neteja no sol·licitada dels parabrises dels automòbils a la via pública.
CONV 6757 36.4 Mendicitat exercida amb menors i/o amb persones amb discapacitat.
CONV 6758 36.5 Persistir en activitats de qualsevol tipus que obstrueixen el trànsit rodat, que posen en perill la seguretat de les persones o que impedeixen d'una manera manifesta el lliure trànsit de les persones per les voreres, per les places o pels espais públics.
CONV 6759 36.5 Persistir en activitats que es desenvolupen a les calçades, al costat dels semàfors o que envaeixen espais de trànsit rodat.
CONV 6761 40.2 Afavorir o promoure a l'espai públic el consum de serveis sexuals (publicitat / promoció per qualsevol mitjà i/o apropar els clients).
CONV 6762 40.2 (No residents) Sol·licitud (a menys de 200 m), demanda o negociació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (en espais situats a menys de 200 m distància centres docents o educatius on s’imparteixen ensenyaments del règim general. Sistema educatiu).
CONV 6763 40.2 (No residents) Sol·licitud (a més de 200 m), demanda o negociació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (en espais situats a més de 200 m distància centres docents o educatius on s’imparteixen ensenyaments del règim general. Sistema educatiu).
CONV 6764 40.3 (Persona que ha fet l'oferiment) Mantenir relacions sexuals de pagament a l'espai públic.
CONV 6765 40.1 Oferiment (a menys de 200 m) o aceptació de serveis serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (espais situats a menys de 200 m de distància centres docents o educatius on s’imparteixen ensenyaments del règim general. Del sist. educatiu).
CONV 6766 40.2 Sol·licitud (a menys de 200 m), demanda o negociació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (en espais situats a menys de 200 m distància centres docents o educatius on s’imparteixen ensenyaments del règim general. Sistema educatiu).
CONV 6767 40.3 (Persona que ha fet la demanda) Mantenir relacions sexuals de pagament a l’espai públic.
CONV 6768 40.1 Oferiment (a més de 200 m) o aceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (en espais situats a més de 200 m distància de centres docents o educatius on s’imparteixen ensenyaments del règim general. Sistema educatiu).
CONV 6769 40.2 Sol·licitud (a més de 200 m), demanda o negociació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (en espais situats a més de 200 m distància de centres docents o educatius on s’imparteixen ensenyaments del règim general. Sistema educatiu).
CONV 6770 40.2 Afavorir (a més de 200 m) o promoure, a l'espai públic, el consum de serveis sexuals retribuïts (en espais situats a més de 200 m de distància de centres docents o educatius en els quals s’imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu).
CONV 6771 40.2 Afavorir (a menys de 200 m) o promoure, a l'espai públic, el consum de serveis sexuals retribuïts (en espais situats a menys de 200 m de distància de centres docents o educatius on s’imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu).
CONV 6772 44.1 Escopir als espais públics.
CONV 6773 44.1 Fer necessitats fisiològiques als espais públics (orinar).
CONV 6774 44.1 Fer necessitats fisiològiques als espais públics (defecar).
CONV 6775 44.2 Fer necessitats fisiològiques en espais concorreguts, espais freqüentats per menors, en monuments o edificis catalogats o protegits.
CONV 6779 47.1 Consumir begudes alcohòliques als espais públics fora dels autoritzats amb envasos de vidre o de llauna.
CONV 6780 47.1 Consumir begudes alcohòliques als espais públics fora dels autoritzats que causen molèsties a les persones que utilitzen l'espai públic i/o als veïns.
CONV 6781 47.2 Llençar al terra o dipositar a la via pública recipients de begudes.
CONV 6782 47.3 Consumir begudes alcohòliques als espais públics i alterar greument la convivència ciutadana.
CONV 6785 51.1 Venda ambulant sense autorització a l'espai públic de qualsevol tipus de producte.
CONV 6786 51.1 Venda ambulant sense autorització a l'espai públic de qualsevol tipus d'aliment o beguda.
CONV 6787 51.1 Col·laboració en l'espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats.
CONV 6788 51.2 Compra o adquisició a l'espai públic de productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.
CONV 6789 51.2 Compra o adquisició a l'espai públic d'aliments, begudes, procedents de la venda ambulant no autoritzada.
CONV 6790 51.1 Abandonament de mercaderies destinades a la venda ambulant sense autorització a l'espai públic.
CONV 6795 55.1 Fer activitats i prestar serveis no autoritzats a l'espai públic.
CONV 6796 55.1 Col·laborar en l'espai públic amb qui du a terme activitats o presta serveis no autoritzats a l'espai públic.
CONV 6797 55.2 Demanar, usar o consumir en l'espai públic activitats o serveis no autoritats.
CONV 6805 59 Fer ús impropi dels espais públics i dels seus elements de manera que impedeixi o dificulti que la resta d'usuaris els puguin utilitzar o gaudir-ne.
CONV 6806 59 Acampar a les vies i als espais públics.
CONV 6807 59 Acampar a les vies i als espais públics en vehicles estacionats.
CONV 6808 59 Dormir als espais públics.
CONV 6809 59 Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
CONV 6810 59 Rentar-se o banyar-se a les fonts, als estanys o similars.
CONV 6811 59 Rentar roba a les fonts, als estanys, a les dutxes o similars.
CONV 6817 63.1 Conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà amb risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o dels béns.
CONV 6818 63.2 Actes de deteriorament greu o destrosses dels espais públics o de les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana.
CONV 6825 67.1 No respectar les indicacions o les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs destinats a banyar-s'hi (platges).
CONV 6826 67.1 No respectar les indicacions o les senyalització de les banderes (platges).
CONV 6827 67.1 Banyar-se als espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no es permès banyar-s'hi o el pas, hi està restringit (platges).
CONV 6828 67.2 Utilitzar sabó o altres elements d'higiene a les dutxes públiques de les platges.
CONV 6835 79 a Negativa o resistència a les tasques d'inspecció o control.
CONV 6836 79 b Negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que demanen els agents que duen a terme tasques d'inspecció o de control.
CONV 6837 79 c Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta o que indueixi a error.
CONV 6838 79 d Incomplir les ordres o els requeriments específics que formulin els agents.
CONV 6840 74 ter 1 Anar despullat o gairebé despullat pels espais públics.
CONV 6841 74 ter 2 Transitar o estar-se en els espais públic només en banyador o una altra peça de roba similar.

Data d'actualització: 02/04/2015