IVTM, Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aquest impost el paguen les persones que són propietàries de vehicles (cotxes, furgonetes, motocicletes i ciclomotors...) aptes per circular per les vies públiques.

Ordenança fiscal IVTM

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar l'IVTM

La persona propietària d'un vehicle matriculat (la que consta en el permís de circulació): cotxe, furgoneta, motocicleta i ciclomotor, autobús, camió, tractor, remolc i semiremolc arrossegat per altres vehicles... 

La persona propietària el dia 1 de gener ha de pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi un canvi de titular del vehicle.

Les bicicletes no han de pagar l'impost.

El permís de circulació (de color verd) no s'ha de confondre amb el permís de conducció o carnet de conduir (de color rosa). Tampoc s'ha de confondre amb la targeta d'inspecció tècnica (fitxa tècnica) emesa pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, on consten les característiques del vehicle i les inspeccions tècniques periòdiques que passa al llarg de la seva vida.
 

Quina és la quota de l'IVTM que cal pagar

A les Ordenances fiscals) podeu consultar la quota a pagar de l'impost. La quota s'estableix en funció del tipus de vehicle (dada que consta a la fitxa tècnica del mateix).

En els casos de:

Vehicle nou o alta d'un vehicle donat de baixa temporal per robatori: s'ha de pagar, la part proporcional que correspon a la quota per trimestres complets; és a dir, si el vehicle és nou es compta des de la data d'adquisició, si és un vehicle donat de baixa anteriorment es compta des del dia que es fa l'autoliquidació fins al 31 de desembre. 

Vehicle que es dona de baixa definitiva (no podrà tornar a circular): La quota que s'ha de pagar, és la part proporcional als trimestres que el vehicle ha estat donat d'alta durant l'any. Si l'impost ja s'ha pagat, es pot sol·licitar la devolució dels trimestres posteriors a la data de la baixa, a qualsevol registre de l'Ajuntament de Barcelona.
 

Quan es paga l'impost

El pagament es fa un cop a l'any.

 • La persona propietària (titular) el dia 1 de gener ha de pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi un canvi de titular del vehicle.
 • També s'ha de pagar l'impost quan es compra un vehicle nou.
En quin ajuntament es paga l'impost

A l'Ajuntament al que pertany el domicili que consta en el permís de circulació del vehicle. 

Direcció General de Trànsit: Canvi domicili fiscal de vehicles

El canvi de domicili es fa a través de la Prefectura Provincial de Trànsit. Cal que el domicili sigui el real per poder rebre sempre tot tipus de comunicacions i avisos tant de Trànsit com de l'Ajuntament.

Consulteu-ne els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es

Més informació

Direcció General de Trànsit: Canvi de nom de vehicles entre particulars

El canvi de nom es fa a través de la Prefectura Provincial de Trànsit.

 • Primer heu de tenir pagat l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any anterior.
 • Transmitent i adquirent heu de complimentar i signar conjuntament l’imprès de sol·licitud corresponent, aportar tota la documentació i abonar la taxa en la Prefectura de Trànsit.
 • Un cop fet el canvi de nom heu d'abonar l'Impost sobre transmissions patrimonials oneroses de vehicles usats

Consulteu els requisits, la documentació necessària i descarregueu l'imprès de sol·licitud a www.dgt.es

En el cas d'exempció de l'impost, i de vehicles declarats històrics amb bonificació del 100% de la quota de l'impost, cal aportar un certificat que s'ha de demanar a l'Institut Municipal d'Hisenda.

Direcció General de Trànsit: Canvi de titular per Herències
 • La persona que té la custòdia d'un vehicle mentre no s'adjudica als hereus, ho ha de notificar a la Prefectura Provincial de Trànsit, aportant la documentació necessària.
 • Quan s'ha fet l'adjudicació a l'hereu s'ha de tramitar la transmissió definitiva. 

Més informació a www.dgt.es.
 

Direcció General de Trànsit: Transferències i baixes de vehicles

Quan es produeix la venda o transferència d'un vehicle, la persona venedora té 10 dies per comunicar-ho a la Prefectura Provincial de Trànsit. 

 • Si la venda s'ha fet entre particulars, el venedor ha de lliurar al comprador la documentació del vehicle, el contracte de compravenda i l'acreditació d'estar al corrent de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 • Si la venda s'ha fet a una empresa de compravenda o a un concessionari de vehicles, ha de sol·licitar, a més, la baixa temporal per transmissió. En ambdós casos el vehicle no pot circular fins que no s'ha formalitzat el canvi de nom del permís de circulació.

Les baixes definitives i les baixes temporals es tramiten a la Prefectura Provincial de Trànsit.


Baixa definitiva:

 • Si s’envia el vehicle a desballestament.
 • Si el vehicle es trasllada a un altre país.

Baixa temporal:

 • Si s’entrega un vehicle a una compravenda.
 • Si s’ha produït la sostracció del vehicle.

Els vehicles donats de baixa temporal no poden circular.

Consulteu els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es
 

Darrera actualització: 07/06/2023
Tancar