L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Etiquetatge de productes industrials

Es considera un producte industrial “tot bé, article o objecte de caràcter durador o fungible que, sent resultat d'un procés industrial, estigui destinat per a la seva venda directa als consumidors o usuaris o a través de la seva comercialització en establiments minoristes”.

En cas de dubtes respecte al seu etiquetatge, presentació o publicitat podeu adreçar-vos a l’OMIC. A recordar però:

  • seguir les advertències de seguretat i les recomanacions sobre la instal·lació, l’ús, el manteniment, etc.
  • tots els productes han de dur –o permetre obtenir de forma certa i objectiva– una informació eficaç, veraç i suficient sobre les característiques essencials.
  • no han de contenir indicacions, suggeriments o formes de presentació que puguin suposar confusió amb altres productes o que generin dubte sobre la seva naturalesa. 
  • les inscripcions, els signes, els anagrames o els dibuixos que incloguin no han d’induir a error o a engany.
  • no s’han d’ometre o falsejar dades si amb això es propicia una imatge falsa del producte. 

 

etqiuetatge de productes industrials