L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Lloguer d'habitatge

Barcelona té un mercat d’habitatge tens, és a dir, és un municipi on els preus de lloguer no són generalment assequibles. Per aquest motiu, l’import de l’arrendament està limitat i en cap cas no pot superar l’índex de referència de preus de lloguer. Consulteu aquest indicador abans de signar cap contracte. Per tal d’adequar la cerca de pis a la vostra butxaca, tingueu en compte que el preu del lloguer varia molt d’una zona a una altra. 

Abans de signar el contracte, heu de tenir tota la informació sobre les condicions de l’immoble i la fiança, els honoraris de l’empresa immobiliària, el preu total del lloguer, el termini i condicions de finalització i com s’actualitzarà el preu quan es renovi. Recordeu que els contractes han de tenir una durada mínima de 5 anys i la fiança no pot superar el cost de dues mensualitats. Si la persona arrendadora és jurídica, la durada del contracte ha de ser de fins a 7 anys. Quan el signeu, heu de rebre el certificat d’eficiència energètica i la cèdula d’habitabilitat.

Un cop visqueu a l’immoble, si cal fer alguna reparació de conservació, ha de fer-se a càrrec de la propietat. Recordeu que no podeu fer obres sense el seu consentiment. Si la reparació és per desperfectes causats pel desgast diari, us pertoca a vosaltres fer-la.

Si voleu fer alguna reclamació, contacteu amb la immobiliària a través d’un full oficial habilitat per a aquests casos o a través d’un mitjà que en deixi constància. Si no rebeu cap resposta en un termini de 30 dies, adreceu-vos a l’Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores. Si es tracta d’un lloguer entre particulars, haureu de recórrer a la mediació a través de Justícia per evitar recórrer a la via judicial.

 

Lloguer d'habitatge