L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Serveis funeraris

Els serveis funeraris són aquelles activitats i serveis que es presten des del moment en què es produeix la mort d'una persona fins al moment de la seva inhumació o cremació. Tenen la condició de serveis essencials d'interès general i es presten d'acord amb els principis d'universalitat, d'accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets de les persones usuàries.

Els prestadors de serveis funeraris habilitats a dur a terme llurs activitats en el municipi de Barcelona no poden denegar el servei a les persones difuntes, el domicili mortuori de les quals sigui en el mateix terme municipal.

Els servies que han de prestar les empreses funeraries són:

Obligatoris

  • Informació i assessorament sobre el servei.
  • Contractació de fèretre adequat al servei i urnes cineràries.
  • Realització de les pràctiques higièniques i sanitàries sobre el cadàver que pertoqui, col·locar-lo al fèretre i traslladar-lo fins al cementiri o crematori.
  • Gestió de tràmits administratius, inclosa l’obtenció de la llicència d’inhumació o cremació i inscripció de la defunció al registre civil.

Opcionals

  • Servei de tanatori (sala de vetlla).
  • Servei de cerimònia (oratori).
  • Servei musical.
  • Servei de cotxes d’acompanyament.
  • Ornaments florals o de qualsevol tipus. – Esqueles i recordatoris.

Abans de confirmar la contractació d’aquests serveis, pots sol·licitar un pressupost previ per escrit i fer les preguntes que creguis adients.

Des del 2010, el servei de sala de vetlla a tanatori no és obligatori i les empreses funeràries no en poden condicionar la contractació a l’oferiment d’altres serveis.

Serveis funeraris OMIC