Observatori d’impactes en salut i qualitat de vida de les polítiques municipals

La creació de l’Observatori d’Impactes en la Salut i Qualitat de Vida de les Polítiques Municipals ajudarà a visibilitzar la situació dels diversos barris i grups socials, fent el seguiment dels avenços i avaluant els resultats de les accions aplicades.

Aquest observatori tindrà una funció doble. D’una banda, servirà per visualitzar la situació dels diversos barris i grups socials pel que fa a la salut i els seus determinants, i per fer el monitoratge de l’evolució de les desigualtats en salut. A aquest efecte, centralitzarà la informació que ja produeixen el Gabinet Tècnic de Programació i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, entre altres, sistematitzant la recollida i publicació d’una bateria d’indicadors clau sobre l’estat de salut, la qualitat de vida i l’entorn social i econòmic a la ciutat i als seus barris i grups socials.

En segon lloc, s’hi podran trobar avaluacions monogràfiques d’impacte en salut de polítiques específiques, tant a priori, per identificar els impactes potencials i punts de millora per maximitzar els beneficis en salut, com a posteriori, per comprovar si les polítiques han tingut un efecte real sobre les desigualtats en salut.