Comissions de participació de centres sanitaris

La participació ciutadana, junt amb la dels professionals de la salut, és un dret i un instrument imprescindible per millorar la transparència, la qualitat, l’eficiència i la governança del sistema de salut.

Es planteja la participació ciutadana des de dos vessants: un de representació col·lectiva en matèria d’organització i de serveis que el sistema sanitari dona a la població, i l’altre en l’esfera individual que possibilita als ciutadans exercir un grau òptim d’autonomia en relació amb la seva salut.

En aquest sentit, s’ha treballat amb el Consorci Sanitari de Barcelona una proposta de criteris per impulsar espais de participació en els centres d’atenció primària, que tinguin com a objectius:

 • La coproducció de polítiques de salut.
 • La participació dels ciutadans i ciutadanes en programes i accions comunitàries.
 • La millora dels resultats i la gestió dels centres de salut, incorporant el diàleg amb la ciutadania.

Aquestes comissions de participació en els centres sanitaris poden tenir com a funcions:

 • El seguiment de l’avaluació de la gestió del centre.
 • La participació en la definició i el seguiment del pla de qualitat de centre i dels resultats amb propostes de necessitats i de millora.
 • La participació en la definició i el seguiment del pla comunitari.
 • La participació en la definició i els seguiments de projectes i plans d’acció del centre.
 • El seguiment de drets i deures.
 • El treball per la corresponsabilitat, qualitat, seguretat i sostenibilitat del centre.
 • La participació en la definició i el seguiment de la implantació dels objectius de salut al territori (Pla de salut i PAM/PAD).
 • Informació i seguiment del contracte programa amb el CatSalut.
 • Informació, anàlisi i propostes de millora sobre queixes i reclamacions.