Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva

Què és l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva?

És un marc d’actuació que s’ha dissenyat conjuntament amb la participació de diferents agents institucionals i comunitaris de la ciutat.

Es fonamenta en les múltiples aliances entre aquests agents per impulsar la protecció, el respecte i la garantia dels drets sexuals i reproductius, que són drets humans.

Posa l’accent a prevenir les infeccions de transmissió sexual, l’embaràs no desitjat o no planificat i la violència sexual, procurant l’accés a mètodes preventius i a serveis de qualitat.

Incorpora una visió transversal i coherent amb el Programa d’acció del Caire i la Plataforma d’Acció de Beijing, en els quals s’han basat els objectius de desenvolupament sostenible (Agenda 2030, ODS).

Com s’organitza l’Estratègia?

L’Estratègia s’organitza a partir del treball en xarxa i, per això, es dota de diferents espais de treball i participació:

  • La Taula de l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva és l’espai de participació i de presa de decisions en relació a l’orientació de l’estratègia. La Taula està formada per representants de les institucions (Ajuntament, Generalitat i consorcis mixtos) i per entitats i associacions, així com societats científiques.
  • El Grup Motor de l’Estratègia és un equip de treball operatiu que lidera el desenvolupament del pla de treball aprovat per la Taula. El Grup Motor està format per un nombre reduït de representants de les entitats i institucions de la Taula.
  • La Xarxa de l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva és l’espai més ampli d’adhesió i participació a l’Estratègia. És oberta a les entitats i institucions que realitzin la petició formal i que manifestin el seu acord i compromís amb els principis bàsics de l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva. Les entitats que en formen part poden participar en els diversos grups de treball que es van creant segons els objectius proposats pel grup que es corresponguin amb la participació i les aportacions, així com la disponibilitat de places, tenint en compte la limitació del nombre de participants establerta.
  • Els grups de treball formen la part més operativa de l’Estratègia, i es caracteritzen per ser temporals i tenir un objectiu (o objectius) clarament definits. Estan oberts a la participació de totes les entitats, associacions i societats que componen la Xarxa; hi ha una limitació quant al nombre de participants per grup i es demana un nivell de compromís d’assistència a les reunions establertes pel mateix grup de treball.

La Taula de l’ESSIR

La Taula de l'Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva és l’instrument de què es va dotar la Mesura de Govern per promoure la Salut Sexual i Reproductiva a la ciutat de Barcelona, aprovada el juliol de 2014, per garantir la participació i la coordinació de tots els actors implicats en el seu procés de desplegament i desenvolupament.

La Taula està formada per institucions i per les entitats socials que intervenen en aquest àmbit, des d’una mirada transversal:

Com es pot participar a la Xarxa?

L’Estratègia es fonamenta en els drets sexuals i reproductius i parteix de la definició de l’Associació Internacional de Planificació Familiar: “La salut sexual és una dimensió del benestar i la salut física i emocional de les persones, les parelles i les famílies, i un actiu per al desenvolupament social i econòmic, que rau en el dret a gaudir d’una vida sexual segura i agradable”.

Les entitats i institucions que vulguin formar part de la Xarxa i participar-hi han de:

  • Tenir seu o desenvolupar la seva acció a la ciutat de Barcelona.
  • Adreçar una sol·licitud al Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça de correu departament.salut@bcn.cat, explicant quins són els objectius de la seva organització i perquè volen formar part de la Xarxa de l’Estratègia.
  • Emplenar i signar el document d’adhesió que s’enviarà després de fer la sol·licitud.
  • Mostrar que els objectius de la seva organització estan compromesos amb els Drets Sexuals i Reproductius, que són drets humans.