Reduir les desigualtats socials en salut

La ciutat de Barcelona, igual que altres nuclis urbans, presenta una gran heterogeneïtat social entre districtes i barris. Existeixen àrees amb un alt nivell de benestar i altres àrees amb condicions físiques i socioeconòmiques pitjors que produeixen entorns poc saludables i on es concentra la població més desfavorida i vulnerable. Aquesta realitat provoca importants desigualtats territorials en salut.

Per reduir les desigualtats socials en salut es requereix un abordatge multisectorial, per incidir també en els factors socials, econòmics, ambientals i conductuals que determinen les desigualtats en salut.

Per aquest motiu, la Direcció de Salut col·labora amb el conjunt d’Àrees de l’Ajuntament i actors socials de la ciutat. Per exemple, s’ha col·laborat amb l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027 per fer una ciutat més justa, i amb el Consorci Sanitari de Barcelona per millorar la qualitat i l’accessibilitat de la sanitat pública. I tota aquesta feina s’està fent tenint en compte les principals recomanacions per reduir les desigualtats en salut:

  • Reduir les desigualtats socials en salut no és possible sense un compromís per impulsar la salut i l’equitat en totes les polítiques per avançar cap a una societat més justa.
  • Són necessàries polítiques públiques per millorar les condicions de vida al llarg de tot el cicle vital.
  • La promoció de la salut s’ha de basar en la creació d’entorns que afavoreixin hàbits saludables i prioritzar la participació de la població més desfavorida.
  • És important que es mantingui i millori la cobertura, l’accés i la qualitat del Sistema Nacional de Salut, i es dissenyin els programes sota la perspectiva de l’equitat.
  • Cal disposar de dades i sistemes de vigilància, de recursos per a la investigació i per a l’avaluació de l’impacte en la salut, i d’espais de formació per als actuals i els futurs professionals sanitaris, de salut pública i d’altres sectors implicats.

A continuació trobareu les actuacions desenvolupades en el marc d'aquest objectiu.

 

Taula informativa sobre els serveis i activitats que se celebren al CAP Chafarinas