Empadronament i accés a la targeta sanitària a tota la població resident

Per garantir l’accés universal a la sanitat pública de les persones presents a la ciutat amb la intenció de residir-hi, s’està reforçant l’estratègia d’empadronament actiu, identificant i intentant eliminar les principals traves a l’empadronament.

Es desenvolupa un treball tranversal amb el Consorci Sanitari de Barcelona i l’àrea de Drets de Ciutadania per superar les barreres administratives que es detecten en l’accés a l’atenció urgent i a la targeta sanitària, amb una col·laboració activa per recuperar la universalitat de la cobertura pública.

Per qualsevol incidència, adreceu-vos a Atenció al Ciutadà del Consorci Sanitari de Barcelona.