Antenció integral social i sanitària

Una part de la població de la ciutat de Barcelona requereix una atenció integrada en la qual els serveis d’atenció social i sanitària necessiten confluir i elaborar estratègies conjuntes. Barcelona té la voluntat de fer un abordatge integral i centrat en les persones amb una mirada basada en la proximitat i amb un clar enfocament comunitari.

L’atenció integrada a Barcelona ha de comptar amb les persones, tenint presents els seus valors i preferències; ha d’assegurar la continuïtat assistencial, oferint un servei integral i multidimensional a través del treball en xarxa i amb la col·laboració entre professionals i nivells d’atenció. Per tant, ha de ser capaç de respondre les necessitats socials i sanitàries d’una mateixa persona de manera conjunta, prioritzant les necessitats i treballant de manera sincronitzada.

El model d’atenció integrada de la ciutat de Barcelona ha de pivotar sobre tres principis bàsics:

  • Atenció centrada en la persona

L’atenció integrada té com a punt nuclear a la persona, on la resposta i l’atenció es modulen a través d’ella i el respecte a les seves opinions i decisions, per tant parlem d’una atenció centrada en la persona (ACP) on la col·laboració entre professionals, persones ateses i els seus entorns és bàsica.

  • Proximitat

La proximitat ha de ser una característica clau en l’atenció integrada a les persones de la ciutat de Barcelona. Per sobre de les grans estructures (com els hospitals) s’ha de prioritzar la proximitat i per tant una estructura basada en els territoris (atenció als barris), es tracta de donar l’atenció on les persones fan la seva vida quotidiana

  • Enfocament comunitari

En les persones amb una complexitat social i sanitària que requereixen d’una atenció integrada, els dispositius de base comunitària han de tenir un caràcter central. Les dinàmiques d’assistència integrades s’han de definir des de la proximitat i amb la col·laboració del lideratge comunitari.
La comunitat ha de tenir un paper fonamental en l’atenció integrada, amb actuacions de caire preventiu i de promoció d’un envelliment actiu i saludable, en el cas de les persones grans i sobretot en les persones amb criteris de fragilitat. D’aquesta manera,  recuperar i promoure el paradigma de la cura i el suport mutu del nivell comunitari.

A continuació trobareu les actuacions desenvolupades en el marc d'aquest objectiu.