Projectes d’Atenció Integral Social i Sanitària

Entre els projectes i grups de treball que s’han impulsat des de la Taula d’Atenció Integral Social i Sanitària es poden destacar els següents:

  • Intercanvi de dades socials i sanitàries: la connexió de dades de centres de salut i de serveis socials és fonamental per garantir intervencions integrals i la seva continuïtat. L’intercanvi de dades de la història clínica sanitària compartida i del sistema d’informació d’atenció social s’ha fet efectiu a la ciutat de Barcelona el 2018.
  • Coordinació en l’atenció a les persones grans, urgències, sociosanitaris i centres residencials: diversos grups de treball i una comissió sobre residències han treballat protocols de derivació entre centres sociosanitaris i serveis d’urgències, com millorar derivacions i atencions així com disposar de sistemes d’informació i circuits més àgils i transparents en l’àmbit residencial.
  • Dependència energètica i salut: protocol d’actuació per protegir les persones que per al seu tractament necessiten dispositius amb connexió elèctrica, que requereixen aparells de suport i mobilitat o altres necessitats complexes d’atenció pel seu estat de salut. L’objectiu és detectar les persones amb dependència energètica i situacions de vulnerabilitat per assegurar els subministraments necessaris. Més informació
  • Model integrat d’atenció domiciliària social i de salut: el nou model d’atenció del Servei d’Atenció Domiciliària ha suposat el desplegament de quatre projectes pilot de reorganització dels equips amb l’objectiu de millorar l’atenció i les condicions dels serveis de suport domiciliaris. Un d’aquests projectes ha incorporat la coordinació entre l’equip de SAD i l’equip d’Atenció Primària de salut en la intervenció al domicili en persones amb necessitats complexes.