Taula Salut Mental Districte de Sants-Montjuïc

La sisena taula de salut mental de districte es va constituir a Sants-Montjuïc, el dia 4 de juny de 2019, per part del Conseller de Salut del districte e.f. Domingo Alonso i la Cap del Departament de Salut.

Per establir aquelles accions del Pla que tenen un caràcter territorial, per conèixer i articular tots els agents de la salut mental del districte, per assegurar la planificació i gestió de les diferents línies d’acció en el territori i per aprofitar potencialitats i detectar necessitats del districte en matèria de salut mental, es creen les taules de salut mental de districte.

Tant la Taula de Salut Mental de Sants-Montjuïc com les següents que s’aniran constituint a la resta de districtes estan formades per un nucli impulsor que agrupa els agents principals del districte en matèria. La seva missió és articular els diferents actors implicats en salut mental en cada territori i elaborar un pla de treball anual. L’evolució d’aquest pla anual es traslladarà tant a la Taula de Salut Mental de Barcelona com al Consell de Salut del districte corresponent.

Entre els membres de la Taula de Salut Mental del districte de Sants-Montjuïc hi ha el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut mental, les entitats d’afectats i familiars amb actuacions al districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, oficines de l’habitatge i el/la tècnic/a de Salut del districte, entre altres. I segueixen els principis de simetria, participació activa, autonomia i consens.

La metodologia de treball de les taules de salut mental dels districtes és la següent: primerament s’elabora conjuntament un informe de la situació de salut mental del districte, a partir de la qual es pensen propostes d’acció per intervenir sobre l’estat de situació. Seguidament, cadascuna de les propostes es treballa en una comissió de treball en la qual hi participen els membres de la taula interessats/des i altres agents relacionats/des amb el tema en qüestió.

Taula Salut Mental Districte de Sants-Montjuïc