Premi Jove de Còmic de Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones del Districte de Sant Martí, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el premi podeu escriure al correu electrònic premijovecomicsantmarti@bcn.cat

Bases

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones del Districte de Sant Martí, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar i implicar les persones més joves en la lluita contra les violències masclistes i en unes relacions més equitatives i igualitàries entre homes i dones, a través de l’expressió creativa, en un mitjà artístic proper i assequible com és el còmic.

La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans que, malauradament, se segueix produint i perpetuant en les nostres societats. La seva eliminació depèn, en gran part, dels canvis que es produeixin en la cultura. Això és així perquè els discursos i les representacions culturals juguen un paper fonamental en l’educació de les persones: construeixen el nostre imaginari col·lectiu, incentiven les nostres visions i idees sobre el món en que vivim, creen expectatives i desperten il·lusions, de manera que poden ser una eina de transformació i cohesió social al servei de la igualtat de gènere, però també, moltes vegades, un instrument de discriminació i violència masclista, que reforça mites, prejudicis, rols i estereotips, que construeixen i sostenen dinàmiques i estructures d’opressió i exclusió.

En conseqüència, és important incentivar en les persones joves l’anàlisi crític, el debat i la reflexió entorn de les representacions culturals i la seva relació amb les discriminacions i violències masclistes, així com la seva participació activa en la creació de discursos i representacions alternatives que fomentin la igualtat i la no violència per raó de gènere. En aquest sentit, el còmic resulta una eina útil, i pot permetre als i les joves expressar-se de forma creativa per tal d’abordar aquestes problemàtiques, partint d’un format que els hi és propi i que tenen a l’abast.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista, que té per finalitat sensibilitzar i implicar les persones més joves en la lluita contra les violències masclistes i en unes relacions més equitatives i igualitàries entre homes i dones.

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys a 31 de desembre de l’any de la convocatòria, en qualsevol de les categories següents:

 • Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria.
 • Categoria B: persones menors de 16 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria.

Poden concursar de manera individual o col·lectiva, però cada participant només podrà presentar una obra.

Per poder gaudir del premi, els participants hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Podrà presentar-se al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i al concepte comunament acceptat de còmic i que, a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits:

 • Les obres hauran d’estar dirigides a denunciar el fenomen de la violència masclista i contribuir a la seva prevenció i erradicació, així com mostrar sensibilitat envers les desigualtats i discriminacions de gènere. Podran centrar-se en qualsevol tipologia de violència que s’exerceixi contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, sigui per mitjans físics, econòmics o psicològics, en l’àmbit públic o en el privat. També podran explorar els vincles d’aquesta violència amb d’altres aspectes com les relacions sexoafectives, les discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere, els rols i estereotips, les formes de dominació cultural, les imposicions estètiques o la normativització de les corporalitats.

Quedaran excloses les obres que, a criteri del jurat, vulnerin amb el seu contingut la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de gènere, orientació sexual, naixement, ètnia, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

 • Les obres hauran de ser originals i inèdites, presentar-se completes i acabades, i tenir una extensió d’entre una i quatre pàgines, amb un mínim de dues vinyetes. L’estil, el tractament i el gènere de la historieta són totalment lliures, es podran presentar en blanc i negre o color, en català o castellà.  

Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

L’òrgan competent aprova les presents bases particulars i la convocatòria anual del premi i en determina, entre d’altres qüestions, les categories, la dotació del premi econòmic (d’acord amb els principis d’adequació i suficiència pressupostària i de competència de l’òrgan per a la despesa), el termini de presentació, les condicions tècniques i criteris de valoració específics, el lloc, dia i forma en què es faran públics els resultats i també si hi ha alguna especificació que es vulgui potenciar en l’any en concret de la convocatòria.

La convocatòria del Premi anuncia les adreces d’Internet i els espais i equipaments físics, si escau, on es poden consultar les presents Bases particulars. En qualsevol cas, s’han de publicar almenys al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

Termini de presentació

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds a partir del dia 1 de setembre de 2018, o en el seu defecte, a partir de l’endemà de la seva publicació al BOP i fins al dia 2 de novembre de 2018 a qualsevol de les oficines d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, o bé per qualsevol dels canals previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació a presentar

Les persones que hi estiguin interessades han de presentar una instància, preferentment segons el model normalitzat que estarà disponible al web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti, en què sol·licitin participar en la convocatòria d’acord amb les presents bases particulars. En tot cas, aquesta instància ha d’incloure, almenys, la informació següent:

 • El títol de l’obra i el seu lema.
 • Les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i edat).
 • La indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, feina o estudis).
 • Una declaració responsable conforme la persona o persones que presenten l’obra estan al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, d’acord amb allò que estableix l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Autorització a l’Ajuntament de Barcelona per sol·licitar a l'Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, sigui directament o a través del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, les dades justificatives o el certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb aquestes administracions públiques.
 • L’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per cedir a l’empresa Trama, SCCL, l’obra presentada conjuntament amb el nom de l’autor o autora i de la categoria en què l’ha presentada per tal de publicar-la al web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti i per publicar, si escau, el nom de la persona conjuntament amb la informació del guardó que se li hagi atorgat.
 • L’acceptació d’aquestes bases particulars.

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

 • L’obra, en qualsevol dels format admesos per les presents bases particulars, amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor o autora.
 • Una fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant, i de la persona que la representi, si escau, o, si no en disposés, del llibre de família complet.

Si les persones concursants són menors de 18 anys, és necessària l’autorització del pare, mare o tutor o tutora legal per participar al concurs a tots els efectes.

Si es tracta d’una obra col·lectiva, cal que cadascuna de les persones coautores presentin una instància individualitzada i que en nomenin una com a representant. De l’obra col·lectiva només cal presentar una còpia, al títol de la qual s’ha de fer referència a totes les instàncies presentades per les persones coautores. En el cas que en l’obra col·lectiva hi participin menors de 18 anys, cadascuna de les instàncies ha de contenir les autoritzacions previstes en aquestes bases particulars.

Lloc de presentació

Les persones interessades han de presentar les seves sol·licituds, acompanyades de la documentació detallada a l’apartat anterior, a qualsevol de les oficines d’atenció a la ciutadania o bé per qualsevol dels canals previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Format de les obres

Les persones participants han de lliurar les obres dins un sobre tancat en els dos formats següents:

 1. Format paper: cal presentar còpies impreses en DIN-A4 amb les pàgines numerades, ordenades i grapades o enquadernades. L’organització no accepta els originals de les obres.
 2. Format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff i amb resolució mínima de 300 DPI en suport memòria USB.

Un cop acabat el concurs i atorgats els premis, l’organització no retornarà les còpies de les obres presentades en paper, les quals quedaran dipositades al Districte de Sant Martí. Pel que fa als suports de memòria USB, l’organització habilitarà un dia i lloc de recollida, que anunciarà oportunament a través del web del Concurs de Còmic.

Esmena

Si la documentació presentada és incompleta, presenta defectes de forma o no reuneix els requisits indicats, l’Ajuntament requerirà a la persona sol·licitant que esmeni els defectes detectats, per a la qual cosa li atorgarà un termini de 10 dies, amb indicació que si no compleix el requeriment l’Ajuntament entendrà que desisteix de la sol·licitud.

El jurat serà presidit pel/ per la regidor/a del Districte de Sant Martí, o per la persona en qui delegui, i estarà format per un/a creador/a de còmic, un/a professional del món editorial vinculat/da al còmic, un/a professional de l’educació plàstica, una persona experta en prevenció de la violència masclista, un/a representant dels col·lectius de joves de la ciutat, un/a representant del Consell de Dones del Districte de Sant Martí i un/a representant de la Gerència de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

A les sessions de deliberació, assistirà una persona membre de l’equip tècnic del Districte que actuarà amb les funcions de secretariat del jurat, amb veu i sense vot, la qual lliurarà al jurat les obres presentades sense el nom de l'autor/a.

La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la convocatòria.

Són funcions del jurat:

 • Decidir quines obres són admeses a concurs.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les obres que hi participen.
 • Fer una preselecció de les obres admeses de cara a la posterior difusió i/o publicació.
 • Emetre el veredicte sobre les obres premiades de cada categoria.

L’actuació del jurat se subjectarà als criteris de valoració establerts a les presents bases, i en tot allò que no prevegin ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local.

El jurat adoptarà els seus acords per majoria simple de vots. En cas que alguna de les persones membres del jurat no pugui assistir a una reunió, podrà emetre el seu vot per escrit i trametre’l a la persona que n'ostenta la presidència.

En el procés de valoració de les obres, el jurat tindrà en compte:

 • El grau d’adequació a l’objectiu de la convocatòria.
 • La sensibilitat respecte a les discriminacions de gènere.
 • El potencial de l’obra com a mitjà per a la sensibilització.
 • L’ús dels recursos gràfics, narratius i estètics en la construcció del discurs de denúncia entorn de la violència masclista i de les discriminacions i desigualtats que la propicien. En aquest sentit, valorarà:
  • L’ús del llenguatge amb perspectiva de gènere en els textos i diàlegs.
  • L’elecció dels rols i les tipologies de personatges, en relació amb els cànons establerts i els estereotips de gènere.
  • El desenvolupament dramàtic dels personatges i el tractament de les identitats de gènere i de les relacions afectivosexuals.
  • El tractament de l’estètica i de les corporalitats dels personatges en la seva caracterització gràfica.
  • Els temes, valors, conflictes i dinàmiques que es posin en joc en la narració a través de les diverses vinyetes i la seva relació amb les desigualtats i discriminacions de gènere.
  • L’establiment de relacions entre els conflictes individuals dels personatges i el context social i cultural en el qual es desenvolupen.
  • L’ús dels espais (públic-privat, domèstic, laboral, d’oci, etc.) i la seva relació amb les desigualtats de gènere i la violència masclista.
  • L’enfocament crític i la visió innovadora entorn de determinats mites, tòpics i clixés presents a la nostra cultura: la masculinitat i la femineïtat, l’amor romàntic, els cànons en les relacions sexoafectives, l’objectivització sexual de les dones, l’atracció per la violència o els estereotips associats a les persones agressores i a les víctimes de violència masclista.
  • El tractament de la violència masclista: quina tipologia de violència s’està visibilitzant, com es representa, com es mostra o se suggereix, quin enfocament i quin missatge es construeixen a través d’aquesta representació.
  • La referència explícita o implícita en el desenvolupament de la narració a estratègies no violentes, comportaments respectuosos i dinàmiques igualitàries.

Així, es premiarà l’obra que, a través del llenguatge del còmic, més i millor contribueixi a la reflexió, denúncia i sensibilització entorn de la violència masclista.

En cas d’empat serà objecte de consideració especial per part del jurat el tractament transversal de la violència de gènere, és a dir, una visió global que mostri la multiplicitat de causes, tipologies i àmbits d’impacte d’aquesta violència, el seu arrelament a la societat i/o el seu sentit en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones.

Premis del jurat

El jurat atorgarà un premi únic i indivisible per a cadascuna de les categories que especifica la base segona.

El jurat, a més, podrà atorgar un màxim de tres mencions especials per categoria a aquelles obres que destaquin en l’ús dels recursos gràfics, narratius i estètics des d’una perspectiva de gènere, valorant-se en aquest sentit, entre d’altres, l’originalitat de la visió plantejada sobre la violència masclista, el tractament i el protagonisme dels personatges femenins o la contribució estètica en la construcció d’imaginaris igualitaris i no sexistes.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en el decurs de l’acte públic de lliurament de premis, en una data pròxima al dia 25 de novembre de l’any de convocatòria. La data, el lloc i l’hora els anuncia la convocatòria anual i es poden consultar per Internet al web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti.

Si el jurat considera que cap de les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser guardonada, podrà declarar el Premi desert en les categories que corresponguin.

Premis del públic

La organització atorgarà també un premi del públic per a cadascuna de les categories que especifica la base segona.

Per tal de facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic, l'organització publicarà les obres admeses a la convocatòria al web barcelona.cat/premijovecomicsantmarti, i permetrà que les persones interessades hi emetin el seu vot fins a les 12:00 hores del dia anterior a l’acte de lliurament dels premis.

L'organització també donarà a conèixer les obres guanyadores del premi del públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis.

Atorgament i quantia dels premis

a) Premis del jurat

 • Per a la categoria A (persones d'entre 16 i 25 anys), una dotació econòmica per valor de 1.000 euros i un lot de còmics i novel·les gràfiques.
 • Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), un curs intensiu de còmic, un lot de material gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

b) Premis del públic

 • Per a la categoria A, un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.
 • Per a la categoria B, un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a fins a tres mencions especials que atorgui el jurat, el premi consisteix en còmics i novel·les gràfiques.

Els premis del jurat i del públic són compatibles i poden correspondre a una mateixa obra.

Totes les persones premiades rebran un certificat acreditatiu del premi que hagin obtingut.

L'organització publicarà al web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti les obres admeses a la convocatòria per tal de facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic.

Per tal de reconèixer i difondre les aportacions de les persones participants, el Districte de Sant Martí es reserva la possibilitat de publicar en paper les obres admeses. En cas d’efectuar-se l’esmentada publicació es repartiran exemplars entre les autores i els autors, la xarxa de biblioteques i els equipaments de districte i de ciutat vinculats a la gent jove i a la prevenció de la violència masclista.

El Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de Barcelona es reserven el dret de reproduir, publicar i difondre les obres, un cop atorgats els premis, a través de diversos mitjans per tal de promocionar la convocatòria, visibilitzar les persones participants o sensibilitzar sobre violència masclista. Aquesta difusió es realitzarà en el marc del Premi i s’hi farà constar el nom de l’autor/a i la seva participació en el concurs.

Les persones participants es comprometen a no presentar la seva obra a altres concursos fins que s’hagi conegut el resultat del Premi.

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres, en responen i es comprometen a no presentar materials que no tinguin drets d’ús degudament acreditats. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i  les autores de les obres.

Les persones participants garanteixen el caràcter inèdit de l’obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra. L'organització del Premi dona per certa aquesta garantia i declina tota responsabilitat per qualsevol falsedat en aquest sentit.

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores, però amb la presentació de les obres s’autoritza a l’Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les mateixes, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la sensibilització entorn de la violència masclista. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit territorial mundial.

Les persones participants eximeixen a les entitats convocants d’aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

En cas d’edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra ha rebut el Premi…” d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, amb els interessos i recàrrecs corresponents, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a retornar, sempre que la persona interessada no faci el reintegrament de manera voluntària, l'Ajuntament podrà procedir per la via del constrenyiment.

L’Ajuntament de Barcelona tracta les dades personals facilitades per les persones participants a l’efecte de la tramitació de l’expedient administratiu corresponent d’acord amb el què estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

L’Ajuntament de Barcelona publicarà els noms de les persones participants, conjuntament amb les seves obres, al web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti per tal de donar-les a conèixer al públic general, i també hi publicarà el nom de les persones guanyadores dels diferents guardons en el seu moment.

La participació en el concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona per a utilitzar la imatge personal dels participants en els actes i esdeveniments relacionats amb el premi.

La participació en la convocatòria suposa el coneixement i la plena acceptació d'aquestes bases, així com del premi en el cas que li sigui atorgat.

Per tot allò no contemplat en aquestes bases, s'aplicarà la legislació vigent.