Premi Jove de Còmic de Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí amb el suport de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, i en col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i del Consell de Dones del Districte, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el premi podeu escriure al correu electrònic premijovecomicsantmarti@bcn.cat

Bases

El Premi Jove de Còmic és un concurs de creació artística, que té com a objectiu prevenir i erradicar la violència masclista entre la població adolescent i juvenil.

El convoquen anualment el Districte de Sant Martí amb el suport de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, i en col·laboració amb el Consell de les Dones del Districte de Sant Martí i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, en el marc de la commemoració del 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones.

Poden participar en aquest concurs adolescents i joves que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys el dia en què finalitza el termini de presentació d’obres, de forma individual o col·lectiva, tot i que cada participant només podrà presentar una obra, en qualsevol de les categories següents:

- Categoria A (còmic): persones d’entre 16 i 25 anys

- Categoria B (còmic): persones menors de 16 anys

També hi poden participar els centres educatius, equipaments i serveis per a adolescents i joves de la ciutat de Barcelona, en la següent categoria, en la qual  només podran presentar una obra:

- Categoria C (fanzine): en la ideació i l’edició del fanzine, hi poden participar docents i altres membres de la comunitat educativa del centre, així com personal tècnic dels equipaments i serveis per a adolescents i joves, però els continguts han d’estar creats i seleccionats majoritàriament per l’alumnat i les persones usuàries dels equipaments i serveis. Hi poden participar adolescents i joves de totes les edats, sempre i quan estiguin vinculats al centre, equipament o servei que presenta el fanzine al Premi.

Es pot presentar al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i al concepte comunament acceptat de còmic (categories A i B) o de fanzine (categoria C) i que, a criteri del jurat, compleixi els requisits següents:

 • Les obres han d’estar dirigides a denunciar el fenomen de la violència masclista i contribuir a prevenir-la i erradicar-la, així com mostrar sensibilitat envers les desigualtats i discriminacions de gènere. Es poden centrar en qualsevol tipologia de violència que s’exerceixi contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, sigui per mitjans físics, econòmics o psicològics, en l’àmbit públic o en el privat. També poden explorar els vincles d’aquesta violència amb altres aspectes com les relacions sexo afectives, les discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere, els rols i estereotips, les formes de dominació cultural, les imposicions estètiques o la normativització de les corporalitats.
 • En queden excloses les obres que, a criteri del jurat, vulnerin, amb el seu contingut, la dignitat humana o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de gènere, orientació sexual, naixement, ètnia, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Les obres han de ser originals i inèdites, han de presentar-se completes i acabades. L’estil, el tractament i el gènere són totalment lliures i es poden presentar en blanc i negre o color, en català o castellà.
 • Pel que fa a les obres de còmic (categories A i B), aquestes han de tenir una extensió d’entre una i quatre pàgines, amb un mínim de dues vinyetes.
 • Pel que fa a les obres de fanzine (categoria C), el llenguatge de còmic ha d’estar present i tenir-hi un paper protagonista, però poden incloure altres materials i recursos (textos, fotografies, il·lustracions, collage, etc.). Han de tenir una extensió mínima de 8 pàgines i una màxima de 16 pàgines i incloure un mínim de tres historietes amb un mínim de dues vinyetes cadascuna.

Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no s’admetran a concurs.

Termini de presentació

El termini per presentar les obres comença el dia següent de la publicació de la convocatòria de cada edició al Butlletí Oficial de la Província i acaba en el termini que aquesta prevegi.

Forma de presentació

Les persones que hi estiguin interessades han de presentar una sol·licitud a l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits, o bé en qualsevol de les oficines d’atenció a la ciutadania, o bé per qualsevol dels canals previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud serà preferentment segons el model normalitzat que estarà disponible al web del premi i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a les categories A i B (còmic), la sol·licitud ha d’incloure, en tot cas, almenys la informació següent:

 • El títol de l’obra.
 • Les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon, adreça electrònica i edat).
 • La indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, feina o estudis).
 • Si les persones concursants són menors de 16 anys, és necessària l’autorització del pare, mare o tutor o tutora legal per participar al concurs a tots els efectes.
 • L’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per cedir l’obra presentada a l’empresa gestora del premi, conjuntament amb el nom de l’autor o autora i la categoria en què l’ha presentada, per tal de publicar-la al web i per publicar, si escau, el nom de la persona conjuntament amb la informació del guardó que se li hagi atorgat.
 • Si es tracta d’una obra col·lectiva, cal que cadascuna de les persones coautores presentin una sol·licitud individualment i que en nomenin una com a representant.
 • L’acceptació d’aquestes Bases.

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

 • L’obra en format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff,  amb resolució recomanada de 300 DPI i un pes màxim de 4 MB, amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor o autora, que adjuntaran al tràmit electrònic o bé en suport memòria USB si opten per qualsevol altre sistema de presentació.
 • Si es tracta d’una obra col·lectiva, només cal presentar-ne una còpia, amb el títol de la qual s’ha de fer referència a totes les instàncies presentades per les persones coautores. En el cas que en l’obra col·lectiva hi participin menors de 16 anys, cadascuna de les instàncies ha de contenir les autoritzacions previstes en aquestes bases.
 • En cas d’actuar mitjançant representant, llibre de família complet o altre document que acrediti la representació.
 • Justificant que acrediti, si és el cas, la vinculació amb la ciutat de Barcelona de la persona participant per feina o estudis.

Pel que fa a la categoria C (fanzine), la sol·licitud ha d’incloure, en tot cas, almenys la informació següent:

 • El títol de l’obra.
 • Les dades del centre, equipament o servei que lliura l’obra (nom, NIF, adreça, codi postal, telèfon i adreça electrònica).
 • Les dades personals de la persona representant del centre, equipament o servei que lliura l’obra (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i adreça electrònica), així com la indicació de la seva vinculació amb el centre, equipament o servei.
 • L’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per cedir l’obra presentada a l’empresa gestora del premi, conjuntament amb el nom del centre, equipament o servei i el nom i edats dels autors i autores que hi ha aportat continguts i la categoria en què l’ha presentada, per tal de publicar-la al web i per publicar, si s’escau, el nom i edat de les persones participants conjuntament amb la informació del guardó que se li hagi atorgat.
 • L’acceptació d’aquestes bases.

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

 • L’obra en format digital: en format PDF, amb resolució recomanada de 300 DPI i un pes màxim de 4 MB, amb títol, sense firma i sense el nom del centre o equipament ni de les persones participants, que adjuntaran al tràmit electrònic o bé en suport memòria USB si opten per qualsevol altre sistema de presentació.
 • Declaració responsable, preferentment segons el model normalitzat que estarà disponible al web del premi i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, conforme es disposa de l’acceptació de les bases i l’autorització, tant del centre, equipament o servei, com de les autores dels continguts del fanzine o, en cas de ser menors de 16 anys, dels seus tutors o tutores legals, per presentar l’obra al premi.

Esmena

Si la documentació presentada és incompleta, presenta defectes de forma o no reuneix els requisits indicats, l’Ajuntament requerirà a la persona sol·licitant que esmeni els defectes detectats dins un termini de 10 dies. En cas que no compleixi el requeriment, l’Ajuntament entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.

El jurat el presideix el regidor o regidora del Districte de Sant Martí, o la persona en qui delegui, i està format per un creador o creadora de còmic, un o una professional del món editorial vinculat al còmic, un o una professional de l’educació plàstica, una persona experta en prevenció de la violència masclista, una persona representant dels col·lectius de joves de la ciutat, una persona representant del Consell de Dones del Districte de Sant Martí, una persona en representació del Consorci de Biblioteques de Barcelona i una persona en representació de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

La decisió del Jurat serà inapel·lable i es prendrà per majoria simple dels seus membres.

El Jurat farà una preselecció de les obres admeses de cara a la posterior difusió o publicació, així com es reservarà el dret a considerar desert el premi en les categories que corresponguin.

En el procés de valoració de les obres, el jurat té en compte els aspectes següents:

 • El grau d’adequació a l’objectiu de la convocatòria.
 • La sensibilitat respecte a les discriminacions de gènere.
 • El potencial de l’obra com a mitjà per a la sensibilització.
 • L’ús dels recursos gràfics, narratius i estètics en la construcció del discurs de denúncia entorn de la violència masclista i de les discriminacions i desigualtats que la propicien.

Així, es premiarà l’obra que, a través del llenguatge del còmic, contribueixi més i millor a la reflexió, denúncia i sensibilització entorn de la violència masclista.

En cas d’empat, serà objecte de consideració especial per part del jurat el tractament transversal de la violència de gènere, és a dir, una visió global que mostri la multiplicitat de causes, tipologies i àmbits d’impacte d’aquesta violència, el seu arrelament a la societat o el seu sentit en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones.

Premis del jurat

El jurat atorga un premi únic i indivisible per a cadascuna de les categories que preveuen aquestes Bases.

 • Per a la categoria A (còmic): persones d'entre 16 i 25 anys.
 • Per a la categoria B (còmic): persones menors de 16 anys).
 • Per a la categoria C (fanzine): centres educatius, equipaments o serveis per a adolescents i joves.

El jurat, a més, pot atorgar una menció especial per categoria.

Els premis específics de cada edició, per cada una de les categories, es detallaran a l’anunci de convocatòria.

En cas que s’atorguin premis en metàl·lic, l’import no tindrà aplicades les retencions que li puguin correspondre a efectes tributaris i el pagarà l’empresa gestora del premi a la persona guanyadora per transferència bancària al número de compte que aquesta li indiqui en el seu moment.

Premis del públic

L’organització atorga, també, un premi del públic per a cadascuna de les categories que s’especifiquen a la base segona.

 • Per a la categoria A.
 • Per a la categoria B.
 • Per a la categoria C (fanzine).

Els premis específics de cada edició, per cada una de les categories, es detallaran a l’anunci de convocatòria.

Un cop finalitzat el termini de lliurament  de sol·licituds previst a la convocatòria, l’organització publicarà al web del premi les obres admeses per tal de facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic. A aquests efectes, les persones interessades podran emetre el seu suport de la manera que determini la convocatòria.

Els premis del jurat i del públic són compatibles i poden correspondre a una mateixa obra.

L’organització donarà a conèixer les obres guanyadores, tant dels premis del jurat com dels premis del públic, en el decurs de l’acte públic de lliurament de premis. La data, el lloc i l’hora d’aquest acte de lliurament s’anunciaran per mitjà de la convocatòria anual o de la forma que aquesta indiqui.

Totes les persones premiades rebran un certificat acreditatiu del premi que hagin obtingut.

La participació en el concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per utilitzar la imatge personal de les persones participants en els actes i esdeveniments relacionats amb el premi, la qual no els donarà dret a rebre cap remuneració.

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres, en responen i es comprometen a no presentar materials dels que no tinguin drets d’ús acreditats convenientment. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i les autores de les obres.

Les persones participants garanteixen el caràcter inèdit de l’obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni limitació dels drets d’explotació sobre l’obra. L’organització del premi dona per certa aquesta garantia i declina tota responsabilitat per qualsevol falsedat en aquest sentit.

Les persones participants es comprometen a no presentar la seva obra a altres concursos fins que s’hagi conegut el resultat del premi.

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores, però amb la presentació de les obres autoritzen l’Ajuntament de Barcelona a reproduir-les, distribuir-les i fer-ne comunicació pública, total o parcial, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre que aquestes no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels autors i les autores que hi han participat o a la sensibilització entorn de la violència masclista. La cessió la fan gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit territorial mundial.

Un cop atorgats els premis, el Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de Barcelona es reserven el dret de reproduir, publicar i difondre les obres pels diversos mitjans de promoció de la convocatòria, amb l’objectiu de fer visibles les persones que hi participin i sensibilitzar sobre la violència masclista. Aquesta difusió la farà en el marc del premi i hi farà constar el nom de l’autor o autora i la seva participació en el concurs.

L’Ajuntament també es reserva la possibilitat de publicar en paper les obres admeses. En cas que dugui a terme la publicació esmentada, repartirà exemplars entre les autores i els autors, la xarxa de biblioteques i els equipaments de la ciutat vinculats a la gent jove i a la prevenció de la violència masclista.

Les persones que participin al concurs eximeixen l’organització d’aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

En cas que s’editin les obres premiades, cal que les autores i els autors facin constar als materials de difusió i publicitat la frase: “Aquesta obra ha rebut el premi [...]”, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas que es comprovi que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, amb els interessos i recàrrecs corresponents, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que escaiguin. Per fer efectiu l’import per retornar, sempre que la persona interessada no faci el reintegrament de manera voluntària, l’Ajuntament pot procedir per la via del constrenyiment.

L’Ajuntament de Barcelona tractarà les dades personals facilitades per les persones participants a l’efecte de la tramitació de l’expedient administratiu corresponent d’acord amb el què estableix Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’empresa gestora del premi publicarà al web els noms de les persones que participin al concurs, conjuntament amb les seves obres, per tal de donar-les a conèixer al públic general, i també hi publicarà el nom de les persones guanyadores dels diversos guardons en el seu moment. En presentar les seves sol·licituds, les persones participants autoritzen l’Ajuntament per dur a terme aquesta publicació.

La participació en la convocatòria suposa el coneixement i la plena acceptació d’aquestes Bases, així com del premi en el cas que sigui atorgat.

En cas que la persona participant no compleixi les condicions establertes en aquestes Bases, l’organització es reserva el dret a cancel·lar la seva participació al concurs.

Per a tot allò no previst en aquestes Bases s’aplica la legislació vigent.

Les Bases reguladores del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a l’Erradicació de la Violència Masclista i les seves modificacions, si s’escau, les aprova Comissió de Govern pel Decret d’Alcaldia S1/D/2019-1305, de 15 de juny, de delegació d'atribucions en la Comissió de Govern, apartat 6.1. Un cop aprovades inicialment, s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'edictes de l'Ajuntament, i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Gaseta municipal, després del qual esdevindran definitives en cas que no es presentin al·legacions.

El regidor del Districte de Sant Martí convocarà anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a l’Erradicació de la Violència Masclista i la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En la convocatòria del premi s’anunciaran el termini de presentació de les sol·licituds; les dotacions dels premis; les adreces d’Internet i els espais i equipaments físics, si escau, on es poden consultar aquestes Bases; les adreces d’Internet i els espais i equipaments físics, si escau, on es poden consultar les obres presentades, el termini en què estaran exposades, la forma de votació per al Premi del públic, i la forma com es donaran a conèixer les obres guardonades.