Termini per participar en el 8è Premi Jove de Còmic Sant Martí: presentació d'obres del 10 de gener al 17 d'abril de 2023.

Les persones interessades a participar en el Premi, han de presentar una instància (disponible en el PDF adjunt) i la documentació de forma presencial o telemàtica:

 • Presencialment, a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de la ciutat de Barcelona. És imprescindible demanar cita prèvia.
 • Via telemàtica, a través de l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Barcelona. A través d'aquesta via, és imprescindible tenir certificat digital, cl@ve PIN o DNI electrònic.

Pel que fa a les categories A i B (còmic), la sol·licitud ha d’incloure, en tot cas, almenys la informació següent:

 • El títol de l’obra.
 • Les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon, adreça electrònica i edat).
 • La indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, feina o estudis).
 • Si les persones concursants són menors de 16 anys, és necessària l’autorització del pare, mare o tutor o tutora legal per participar al concurs a tots els efectes.
 • L’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per cedir l’obra presentada a l’empresa gestora del premi, conjuntament amb el nom de l’autor o autora i la categoria en què l’ha presentada, per tal de publicar-la al web i per publicar, si escau, el nom de la persona conjuntament amb la informació del guardó que se li hagi atorgat.
 • Si es tracta d’una obra col·lectiva, cal que cadascuna de les persones coautores presentin una sol·licitud individualment i que en nomenin una com a representant.
 • L’acceptació d’aquestes Bases.

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

 • L’obra en format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff,  amb resolució recomanada de 300 DPI i un pes màxim de 4 MB, amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor o autora, que adjuntaran al tràmit electrònic o bé en suport memòria USB si opten per qualsevol altre sistema de presentació.
 • Si es tracta d’una obra col·lectiva, només cal presentar-ne una còpia, amb el títol de la qual s’ha de fer referència a totes les instàncies presentades per les persones coautores. En el cas que en l’obra col·lectiva hi participin menors de 16 anys, cadascuna de les instàncies ha de contenir les autoritzacions previstes en aquestes bases.
 • En cas d’actuar mitjançant representant, llibre de família complet o altre document que acrediti la representació.
 • Justificant que acrediti, si és el cas, la vinculació amb la ciutat de Barcelona de la persona participant per feina o estudis.

Pel que fa a la categoria C (fanzín), la sol·licitud ha d’incloure, en tot cas, almenys la informació següent:

 • El títol de l’obra.
 • Les dades del centre, equipament o servei que lliura l’obra (nom, NIF, adreça, codi postal, telèfon i adreça electrònica).
 • Les dades personals de la persona representant del centre, equipament o servei que lliura l’obra (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i adreça electrònica), així com la indicació de la seva vinculació amb el centre, equipament o servei.
 • L’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per cedir l’obra presentada a l’empresa gestora del premi, conjuntament amb el nom del centre, equipament o servei i el nom i edats dels autors i autores que hi ha aportat continguts i la categoria en què l’ha presentada, per tal de publicar-la al web i per publicar, si s’escau, el nom i edat de les persones participants conjuntament amb la informació del guardó que se li hagi atorgat.
 • L’acceptació d’aquestes bases.

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

 • L’obra en format digital: en format PDF, amb resolució recomanada de 300 DPI i un pes màxim de 4 MB, amb títol, sense firma i sense el nom del centre o equipament ni de les persones participants, que adjuntaran al tràmit electrònic o bé en suport memòria USB si opten per qualsevol altre sistema de presentació.
 • Declaració responsable, preferentment segons el model normalitzat que estarà disponible al web del premi i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, conforme es disposa de l’acceptació de les bases i l’autorització, tant del centre, equipament o servei, com de les autores dels continguts del fanzine o, en cas de ser menors de 16 anys, dels seus tutors o tutores legals, per presentar l’obra al premi.