Termini per participar en el Premi Jove de Còmic Sant Martí. Presentació d'obres del 18 de setembre al 22 d'octubre del 2021.

Les persones interessades a participar en el Premi, han de presentar una instància (disponible en el PDF adjunt) i la documentació de forma presencial o telemàtica:

  • Presencialment, a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de la ciutat de Barcelona. És imprescindible trucar abans al 010 per demanar cita prèvia.
  • Via telemàtica, a través de l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Barcelona. A través d'aquesta via, és imprescindible tenir certificat digital o DNI electrònic.

La instància ha d’incloure almenys:

  • El títol de l’obra i el seu lema.
  • Les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i edat).
  • La indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, feina o estudis).
  • L’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per cedir l’obra presentada a l’empresa gestora del premi, conjuntament amb el nom de l’autor o autora i la categoria en què l’ha presentada, per tal de publicar-la al web i per publicar, si escau, el nom de la persona conjuntament amb la informació del guardó que se li hagi atorgat.
  • L’acceptació d'aquestes bases particulars.

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

  • L’obra, en el format admès per les presents bases particulars i dins un sobre tancat (només si la presentació és presencial), amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor o autora.
  • Una fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant, i de la persona que la representi, si escau, o, si no en disposés, del llibre de família complet.

Si les persones concursants són menors de 18 anys, és necessària l’autorització del pare, mare o tutor o tutora legal per participar al concurs a tots els efectes.

Si es tracta d’una obra col·lectiva, cal que cadascuna de les persones coautores presentin una instància individualitzada i que en nomenin una com a representant. De l’obra col·lectiva només cal presentar una còpia, amb al títol de la qual s’ha de fer referència a totes les instàncies presentades per les persones coautores. En el cas que en l’obra col·lectiva hi participin menors de 18 anys, cadascuna de les instàncies ha de contenir les autoritzacions previstes en les bases particulars.