El termini per participar en el Premi Jove de Còmic Sant Martí comença el 2 de juny i finalitza el 25 de juny del 2020.

Les persones interessades a participar en el Premi, han de presentar una instància (disponible en el PDF adjunt) i la documentació de forma presencial o telemàtica:

 • Presencialment, a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de la ciutat de Barcelona que estan obertes (Sant Martí, Sant Miquel, Sants-Montjuïc, les Corts, Horta-Guinardó i Sant Andreu). És imprescindible trucar abans al 010 per demanar cita prèvia.
 • Via telemàtica, a través del Registre Electrònic de l'Ajuntament de Barcelona. A través d'aquesta via, és imprescindible tenir certificat digital o DNI electrònic.

La instància ha d’incloure almenys:

 • El títol de l’obra i el seu lema.
 • Les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i edat).
 • La indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, feina o estudis).
 • Una declaració responsable conforme la persona o persones que presenten l’obra estan al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, d’acord amb allò que estableix l’art. 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • L'autorització a l'Ajuntament de Barcelona per sol·licitar a l'Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, sigui directament o a través del Consorci d'Administraició Oberta de Catalunya, les dades justificatives o el certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb aquestes administracions públiques.
 • L’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per publicar l'obra presentada, conjuntament amb el nom de l'autor o autora, la categoria en què l'ha presentada i, si escau, el guardó que se li hagi atorgat, als webs barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti i www.decidim.barcelona.
 • L’acceptació d'aquestes bases particulars.

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

 • L’obra, en el format admès per les presents bases particulars i dins un sobre tancat (només si la presentació és presencial), amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor o autora.
 • Una fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant, i de la persona que la representi, si escau, o, si no en disposés, del llibre de família complet.

Si les persones concursants són menors de 18 anys, és necessària l’autorització del pare, mare o tutor o tutora legal per participar al concurs a tots els efectes.

Si es tracta d’una obra col·lectiva, cal que cadascuna de les persones coautores presentin una instància individualitzada i que en nomenin una com a representant. De l’obra col·lectiva només cal presentar una còpia, amb al títol de la qual s’ha de fer referència a totes les instàncies presentades per les persones coautores. En el cas que en l’obra col·lectiva hi participin menors de 18 anys, cadascuna de les instàncies ha de contenir les autoritzacions previstes en les bases particulars.