L’Ordenança determina en quines condicions poden estar els gossos en l’espai públic.

Indica que han d’anar lligats, llevat quan estan en equipaments i espais destinats al seu esbarjo i socialització.

Aquests espais són les àrees per a gossos (AG), les àrees d’esbarjo per a gossos (AEG) i les zones d’ús compartit (ZUC) en franges horàries, que s’establiran per decret d’Alcaldia.

Mentre aquest decret no estigui aprovat, els gossos poden anar sense lligar sempre que obeeixin les ordres verbals i estiguin sota el camp de visió de la persona conductora.

 

 

En els parcs urbans (llevat de les zones d’esbarjo per a gossos) han d’anar lligats obligatòriament (per requeriment de l’Ordenança de medi ambient del 2011). No obstant això, no se’n permet l’entrada en alguns jardins de caràcter històric o artístic que, atesa la seva composició i fragilitat especial, requereixen certa cura per evitar-ne el deteriorament i ajudar en la protecció dels elements vegetals i patrimonials. Aquesta prohibició està indicada a l’entrada dels jardins.

Pel que fa als gossos potencialment perillosos, sempre han d’anar lligats i amb morrió (Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos potencialment perillosos).