L’Ordenança determina en quines condicions poden estar els gossos en l’espai públic.

Indica que han d’anar lligats, llevat quan estan en equipaments i espais destinats al seu esbarjo i socialització.

Barcelona disposa del Programa de millora de les àrees d’esbarjo per a gossos i zones d’usos compartits en franges horàries, on la conducció de gossos sense lligar haurà d’estar vinculada al Carnet de Tinença Cívica responsable.

Aquests espais establerts a l’Ordenança (les dues tipologies: noves àrees i noves zones) i els continguts i la forma administrativa de la concessió del Carnet de Tinença Cívica s’aprovaran per un decret d’Alcaldia. Mentre aquest decret no estigui aprovat, els gossos poden anar sense lligar sempre que obeeixin les ordres verbals i estiguin sota el camp de visió de la persona conductora.

 

 

En els parcs urbans (llevat de les zones d’esbarjo per a gossos) han d’anar lligats obligatòriament (per requeriment de l’Ordenança de medi ambient del 2011). No obstant això, no se’n permet l’entrada en alguns jardins de caràcter històric o artístic que, atesa la seva composició i fragilitat especial, requereixen certa cura per evitar-ne el deteriorament i ajudar en la protecció dels elements vegetals i patrimonials.

Pel que fa als gossos potencialment perillosos, sempre han d’anar lligats i amb morrió (Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos potencialment perillosos).