L’any 2013, el projecte “Canviem-ho” i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBCN) comencen un programa de millora de les relacions afectives en els joves i adolescents que viuen en centres residencials d’acció educativa (CRAES) i cases d’acollida (CA) de Barcelona.

L’increment de la població nouvinguda i migrada d’altres contextos culturals, sovint sense l’acompanyament de les seves famílies, dificulta el treball en la integració de valors i relacions d'igualtat i respecte amb els altres, especialment amb la població femenina de la ciutat.

Amb la finalitat d’evitar comportaments abusius, prevenir situacions de violència masclista i millorar la convivència als centres, el projecte “Canviem-ho” i el personal dels CRAE i CA desenvolupen una tasca que té com a objectiu:

  • Analitzar la situació dels diversos centres en relació amb les actituds, les creences i els comportaments sexistes i la violència masclista.
  • Anàlisi a càrrec dels centres i el projecte “Canviem-ho” dels elements de detecció, prevenció i intervenció de violència masclista, així com actituds, creences i comportaments sexistes als centres.
  • Formar els equips professionals amb eines que els permetin identificar i abordar actituds sexistes.
  • Establir protocols de derivació al SAH en casos de detecció de violència masclista en joves i adolescents del centre.

En aquest projecte comú s’ha fet una diagnosi de les dificultats dels centres en relació amb el sexisme i el masclisme dels joves als centres. Com a resultat d'aquest estudi, s’han preparat protocols d’actuació, de formació i assessorament per afrontar situacions de tota mena per als equips professionals.