La transversalitat de gènere, com altres instruments de les polítiques públiques, pot córrer el risc de convertir-se en una eina tecnocràtica, dissenyada des dels despatxos i allunyada de les necessitats de la ciutadania.

No volem promoure una transversalitat de gènere sense les dones.

Així mateix, l’article 18.1 de la Llei 17/2015, de 15 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix que les polítiques i les actuacions dels poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques.

Consulteu les entitats i els grups feministes o de dones que treballen per la igualtat de gènere a Barcelona ciutat en el mapa següent:

Mapa d’entitats de dones.

Consulteu l’estudi complet amb els principals resultats obtinguts de l’anàlisi de les característiques i les formes participatives d’aquestes entitats, grups feministes o de dones de la ciutat de Barcelona: “Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona”, elaborat juntament amb el Mapa d’entitats de dones per Almena Cooperativa Feminista SCCL, per encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona.

Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona’.

Enllaços relacionats

Els consells municipals de les dones són òrgans consultius i de participació de les barcelonines en les polítiques de l’Ajuntament, tant des de l’àmbit territorial de ciutat (Consell de les Dones de Barcelona), com des dels districtes (Consells de dones dels districtes).

Enllaços relacionats

Anàlisi de la participació política i social de les dones i recomanacions per potenciar i millorar la seva participació en els espais institucionals i socials mixtos a Barcelona ciutat: “Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos a la ciutat de Barcelona”, elaborat per LiquenLab per encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere.

Enllaços relacionats