La participació social, política i comunitària té una importància essencial en la construcció de la ciutat.

Assentant-se en el privilegi derivat de la divisió sexual del treball, que els permet disposar de més temps propi per dedicar-hi i, per tant, incidir en la presa de decisions de les organitzacions, els homes tenen una dimensió pública molt més marcada. D’aquesta manera, es contribueix a sobrerepresentar la seva veu i les seves necessitats específiques. Per tant, impulsar la participació de les dones en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques és clau per revertir les desigualtats de gènere.  

La majoria de persones que participen en les entitats i associacions de la ciutat són dones. Amb tot, aquesta participació sovint es veu obstaculitzada per les dificultats de conciliació de la vida familiar o laboral, més presents en la vida de les dones que dels homes.

Per garantir la igualtat cal que les polítiques no només s’adrecin a les dones, sinó també que les dones estigun presents als òrgans de decisió política. En les darreres dècades la seva participació s’ha incrementat fins a assolir la paritat pel que fa a la representació política. Tot i així, encara es produeixen situacions de segregació en els diferents espais de representació i participació institucional.

La implicació de la ciutadania és clau per impulsar iniciatives que donin resposta a les seves necessitats, també en l’àmbit de la igualtat de gènere. L’empoderament de les dones i la millora de les seves condicions de vida estan estretament relacionades amb la seva presència en aquests espais de participació tant dins com fora dels seus barris.