Nova guia per incorporar la perspectiva de gènere als equipaments de la ciutat

23/04/2024 - 09:14

perspectiva de gènere als equipaments. Guia per incorporar la perspectiva de gènere als equipaments municipals

L’Ajuntament de Barcelona està treballant des de l’any 2019 per a incorporar la perspectiva de gènere als equipaments municipals, amb l’objectiu de fer-los més inclusius, evitar discriminacions i permetre que les tasques de cures hi tinguin el seu espai; tot fomentant la percepció de comoditat i seguretat i l'autonomia en l'ús d'aquestes infraestructures.

Amb aquests objectius, el passat 2 de gener va entrar en vigor una Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de gènere en els contractes que tinguin per objecte el disseny i la gestió d’equipaments de titularitat municipal. La nova normativa estableix els requisits que han de complir aquest tipus de contractes, detallant tant les clàusules que cal incorporar als plecs de condicions administratives particulars (PCAP) i als plecs de prescripcions tècniques (PPT), com els criteris que cal aplicar de manera transversal i al llarg del procediment d’adjudicació.

A més, per a acompanyar l’aplicació d’aquesta Instrucció i assessorar el personal municipal implicat en el disseny, rehabilitació i gestió dels equipaments, s’ha elaborat una Guia per a la implementació de la perspectiva de gènere en el disseny i gestió dels equipaments municipals. Aquesta guia dona respostes als requeriments normatius en diferents aproximacions. Per una banda, defineix els criteris de gènere aplicables al disseny, acompanyats d’imatges per a entendre, amb exemples concrets i gràfics, conceptes com la transparència, la connectivitat o la llegibilitat aplicats als equipaments. Fa el mateix amb els criteris de gènere vinculats a la gestió de l’equipament, com la participació, la comunicació o la representació dels treballs de cures.

Per altra banda, la guia també inclou una eina per facilitar l’aplicació de la Instrucció tècnica a les unitats promotores de contractes d’equipaments de titularitat municipal, que ofereix models de redactat de les clàusules i detalla el contingut d’aquesta normativa en un format de taula de verificació, permetent comprovar ràpidament el compliment dels requisits establerts. Finalment, com exemple pràctic, el document també recull l’experiència pilot d’aplicació de criteris de gènere per a la millora del disseny de la Biblioteca del Bon Pastor, que va implicar fer-hi algunes reformes. I en un annex, s’assenyalen algunes recomanacions per aplicar la perspectiva de gènere als programes funcionals dels equipaments.

La guia s’ha elaborat per part de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps i ha estat redactada per Barcelona Regional. Abans de publicar-se, s’ha presentat als diferents agents implicats en el disseny i gestió d’equipaments, formant més de 150 persones al llarg de cinc sessions, entre personal de BIMSA, de districtes i d’àrees que tenen contacte amb equipaments municipals en algunes de les seves competències. Properament, es podrà iniciar un acompanyament més centrat en els equipaments que vulguin incorporar la perspectiva de gènere en casos determinats.