Fitxes divulgatives de les bones pràctiques

OBSERVACIÓ : A partir de 2020 les valoracions s’estan fent per anys naturals, motiu pel qual s’ha fet una correcció en l’any de validació. 

Treball en xarxa i acció comunitària per fer front a l’aïllament i la solitud

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials Casc Antic
Presentació

L’Escola de Salut i Envelliment Actiu del Casc Antic és un projecte d'actuació comunitària dels serveis socials del territori impulsat amb la Taula de Gent Gran del Casc Antic. El projecte té la finalitat de donar resposta a una sèrie de necessitats, especialment aquelles que fan referència a l’aïllament i solitud de les persones grans. Aquests dos aspectes es consideren que tenen efectes negatius sobre les diferents esferes de la persona, tant a nivell biològic, social i psicològic, i estan en la base de molts problemes socials detectats. L'objectiu és abordar aquesta problemàtica fomentant l’envelliment actiu, mitjançant la participació i el manteniment d’un espai de relació i aprenentatge bio-psicosocial, alhora que es potencia l’ús i coneixement dels recursos del territori.

El projecte incideix en la prevenció en tots els seus nivells, per tal d’afavorir la detecció i la neutralització de les condicions d’aïllament i solitud, de vulnerabilitat i risc de la gent gran. Generar consciencia de xarxa social, de autocures i de respecte i valoració per si mateix ajuda a aconseguir que les persones grans puguin assolir una vida activa i socialment completa. La Taula compta amb un grup motor que dinamitza l’acció comunitària de l'Escola, atorga solidesa i estabilitat en el temps, i és un bon exemple de funcionament entre xarxes i serveis en l’àmbit de la salut i l’acció social. El projecte es desenvolupa a través de les subvencions comunitàries de districte i es demana suport econòmic per a una figura dinamitzadora de les sessions així com del seguiment.

Aquesta pràctica està vinculada amb: envelliment actiu, salut, acció comunitària, serveis socials, treball en xarxa, persones grans, Ciutat Vella

Un procés d’acompanyament per garantir l’accés a l’habitatge

Promogut per
 • SISFA rom: Servei d’Inserció Social de famílies d´ètnia rom. Departament de Serveis Socials d´Intervenció a l´Espai Públic
Presentació

L’experiència del reallotjament de l’assentament del carrer d’Àlaba va començar a finals del 2014 de manera imprevista, motivada per unes circumstàncies sobrevingudes i determinants que van generar la necessitat urgent de reallotjar nou famílies galaicoportugueses amb menors a càrrec, ateses pel SISFA rom1. Al mateix temps, es va considerar l’oportunitat d’avaluar dos models d’intervenció relacionats amb persones en situació de vulnerabilitat (model tradicional en escala versus model “Primer la llar”) i es va començar la cerca d’altres nou famílies ateses pel servei, de característiques similars, que viuen en assentaments o infrahabitatges de la ciutat, amb la intenció de comparar els dos models d’intervenció.

Les divuit famílies seguiran, durant dos anys, en un cas (grup A) el programa de reallotjament del Sisfa rom, i en l’altre (grup B), les famílies es mantenien en assentament o infrahabitatge amb possibilitat d’accés al model escala. Les diferències entre ambdós grups es resumeixen en l’accés a l’habitatge i la intensitat de recursos per a la intervenció social, específics i exclusius per al programa de reallotjament, i els habituals del servei SISFA rom.

Els resultats en relació amb el procés d’integració del col·lectiu diana (grup A) van permetent desmitificar molts dels prejudicis de punt de partida i reafirmar que l’habitatge es manifesta com un punt d’ancoratge que accelera l’evolució dels plans de treball, potencia els resultats que s’assoleixen i els fa perdurables, sense perdre de vista que la disponibilitat d’aquest habitatge constitueix un repte en la situació actual.

Aquesta pràctica està vinculada amb: atenció social, habitatge, infància, famílies, comunitat galaicoportuguesa, espai públic.

1 SISFA rom: Servei d’Atenció Social a Població Itinerant d’Ètnia Gitana de l’Ajuntament de Barcelona. És un servei complementari als Serveis Socials del territori, que té com a focus principal els infants i la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Un instrument clau per a l’avaluació dels contractes de serveis

Promogut per
 • Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials
Presentació

L’Informe Econòmic és un instrument que ofereix informació comparada sobre el cost dels contractes de serveis externalitzats. Està impulsat per la Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials i dirigit al personal tècnic i directiu dels departaments que gestionen els contractes. Iniciat l’any 2011, el projecte facilita la lectura de les dades pressupostàries a òrgans no especialitzats en la matèria i contribueix a donar transparència a l’àrea de gestió econòmica. Destaca l’adaptació a les necessitats del col·lectiu destinatari així com la capacitat de millora en funció de les seves aportacions. La pràctica aprofita la informació disponible i la transforma en coneixement útil per a l’avaluació i la presa de decisions. Es contribueix d’aquesta manera amb l’avaluació de l’economia, l’eficàcia i l’eficiència de la gestió dels contractes de serveis externalitzats. El projecte ha tingut significatius efectes en la cultura organitzativa, tot fomentant la comunicació transversal i la corresponsabilitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: Gestió interna, Gestió pressupostària i administració, Temes interns d’organització

Servei de Detecció i Reducció de la pobresa Energètica i Millora de l’Eficiència Energètica

Promogut per
 • Departament per a la Cobertura de les Necessitats Bàsiques, de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
 • l’Institut Municipal de Serveis Socials
Presentació

Els PAE són un servei de l'Ajuntament de Barcelona que ofereix la informació, l'atenció i la intervenció necessària perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l'accés als subministraments bàsics. Els PAE donen servei a tots els districtes de la ciutat des de gener de 2017 i compten amb 11 oficines distribuïdes per tot el territori de la ciutat de Barcelona.

Aquest servei té per objectiu garantir els drets a l’energia i als subministraments bàsics (aigua, gas, i electricitat) i millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, especialment de les més vulnerables. Perquè això sigui possible, a més del seu equip tècnic estable, cada any s’inclou la contractació de 20 persones en situacions d’especial dificultat d’accés al mercat laboral. Aquestes persones s’integren en els equips formals i assessoren com a professionals energètics en qualsevol dels 11 PAEs que existeixen a la ciutat de Barcelona.

L’objectiu general del Servei és combatre la situació de pobresa energètica, especialment de la de les persones més vulnerables. Aquest objectiu s’articula a partir de tres grans eixos de treball:

1) Eix de garantia de drets i de millora de l’eficiència energètica, que s’adreça al conjunt de la ciutadania de Barcelona, però en especial a aquelles persones que pateixen pobresa energètica i en les que es contempla algun indicador de vulnerabilitat.

2) Eix de garantia de foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat, els destinataris del qual són persones en situació de dificultat d’accés al mercat laboral, en situació d’atur de llarga durada i vinculades al Programa Làbora.

3) Eix preventiu i d’acció comunitària, que s’adreça a tots aquells agents del territori com entitats, institucions, serveis d’atenció a la ciutadania, iniciatives o plataformes ciutadanes que constitueixen el teixit comunitari apoderat en la defensa dels drets energètics de la ciutadania.

Aquesta pràctica està vinculada amb: Acció comunitària, atenció social, habitatge, serveis socials.

Benvingut, benvinguda: t’estàvem esperant

Promogut per
 • Departament de Família i Infància de la Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials
Presentació

El projecte Procés d’acollida desenvolupa un conjunt d’accions que permet encobrir les necessitats d'informació, documentació i coneixement del col·lectiu professional de nova incorporació al Departament de Família i Infància. Aquesta intervenció es realitza a partir de tres instruments complementaris: un circuït d’acollida que contempla des de la rebuda dels/les professionals fins a l’acompanyament físic al seu nou espai de treball, un manual d’acollida que facilita la informació bàsica per iniciar la tasca professional i, finalment, un programa de formació relacionada amb les característiques del seu lloc de treball. El projecte es fonamenta en l’establiment de vincles d’interdependència entre els agents involucrats, amb la coordinació i col·laboració entre diferents persones, equips i àrees. La iniciativa permet garantir que les persones professionals nouvingudes desenvolupin els coneixements bàsics necessaris per a iniciar la intervenció, minimitzar al màxim el temps d'adaptació i contribuir a la formació permanent per part de l'equip acollidor.

Aquesta pràctica està vinculada amb: organització i recursos humans, serveis socials, formació, ciutat

Programa de lleure educatiu i comunitari

Promogut per
 • Servei d’Acció Territorial d’Educació
 • Direcció de Promoció Educativa
 • IMEB (Institut d’Educació de Barcelona)
 • Pla de barris.
Presentació

Baobab és un programa de lleure educatiu impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Educació (IMEB), amb la finalitat d'impulsar, reforçar i enfortir projectes de lleure educatiu de base comunitària per donar resposta a les necessitats educatives detectades als barris d'acció prioritària. S'emmarca en el Pla de barris i forma part del conjunt d'actuacions estratègiques que el Govern municipal ha posat en marxa en l'àmbit de la política educativa amb l'objectiu de reduir les desigualtats a la ciutat de Barcelona i generar una millora de les oportunitats educatives dels infants, els adolescents i els joves enfortint el teixit social i de lleure als barris.

Vol esdevenir un programa de continuïtat, arrelat al territori i sostenible en el temps, que faciliti la instauració i el desenvolupament del lleure educatiu, associatiu i comunitari amb la creació i el reconeixement d’esplais i caus als barris.

El programa es troba en el quart any d'actuació, i actualment està implementat en onze dels setze barris d’actuació del Pla de barris de Barcelona. El 2016, any en què es va posar en marxa, va iniciar la intervenció als barris de la Trinitat Nova, el Baró de Viver i el Besòs i el Maresme; el 2017 s’hi van incorporar la Trinitat Vella, la Marina de Port, la Marina del Prat Vermell i la Verneda i la Pau; a principis del 2018, Sant Genís dels Agudells, la Teixonera i el Bon Pastor, i, al novembre del 2018, el Raval sud i el Gòtic.

Alhora vol incidir en l'impuls de noves opcions de lleure comunitari (esplais i caus) en aquells barris on la xarxa de lleure és feble o inexistent, en l'enfortiment i el creixement d'entitats de lleure educatiu ja existents i en la vinculació de més infants, adolescents i joves a les entitats de lleure dels seus barris i territoris, per garantir l'accés al teixit de lleure i la sostenibilitat futura i aconseguir que el lleure tingui visibilitat i reconeixement social.

 • En aquest sentit, les estratègies principals del programa Baobab són:
 • Identificar i acompanyar joves dels barris d'actuació en el procés de creació, vinculació, impuls i consolidació de noves opcions de lleure educatiu (esplais o caus).
 • Donar suport a les entitats de lleure ja existents al territori perquè puguin créixer i enfortir-se.
 • Generar noves vinculacions d'infants, adolescents i joves a les opcions de lleure educatiu existents.
 • Formar joves del barri en educació en el lleure.
 • Donar visibilitat al lleure educatiu impulsant accions amb el teixit socioeducatiu i participant-hi.
 • Oferir tasts de lleure a partir del projecte educatiu dels campaments urbans per tal que infants, joves, famílies i la comunitat tinguin una primera experiència amb la metodologia de lleure educatiu de base comunitària.

Finalment el programa Baobab avança a partir de la corresponsabilitat amb els diferents actors presents en cada barri, col·laborant amb la xarxa i la comunitat i treballant des del territori i amb el territori.

Aquesta pràctica està vinculada amb: Acció comunitària, associacionisme, atenció social, immigració i interculturalitat, participació, prevenció, treball en xarxa, voluntariat.

Promoció de salut a les escoles

Promogut per
 • Servei de Salut Comunitària, Agència de Salut Pública de Barcelona
Presentació

CANVIS és un programa centrat en la promoció d’hàbits alimentaris i d’activitat física saludables i en la valoració personal, els canvis en l’adolescència i la influència de les pantalles i les xarxes socials. Va adreçat a població adolescent escolaritzada al 2n curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), és a dir, quan tenen de 13 a 14 anys. El programa el desenvolupa a l’aula el mateix professorat dels centres educatius. Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa assisteixi a una sessió de formació de 4 hores de durada que s’organitza a primers de novembre de cada curs.

CANVIS també inclou recomanacions per fer de l’escola un espai saludable.

Les activitats del programa CANVIS es duen a terme a partir de la formació prèvia del professorat de les escoles que desenvoluparà el programa a l’aula, i del material didàctic disponible i gratuït (guia del professorat i material de l’alumnat), amb el suport i l’acompanyament del Servei de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Actualment, el programa CANVIS s’implementa a escoles públiques, privades i concertades.

A la darrera actualització s’hi han incorporat la perspectiva de gènere i intercultural, així com materials en línia per facilitar l’adaptació del programa als diversos contextos socials del nostre entorn. Aquest curs està previst integrar-hi la perspectiva de la diversitat funcional.

Aquesta pràctica està vinculada amb: acció comunitària, igualtat de gènere, interculturalitat, prevenció, salut, adolescència.

Responent a l’emergència habitacional

Promogut per
 • Direcció Tècnica de Programes d’Actuació per a l’Ús Digne de l’Habitatge
Presentació

El Programa de Cessió d'Habitatge consisteix en la captació d'habitatge del mercat privat en règim de cessió a l'Entitat Gestora (Fundació privada Hàbitat3 Tercer Sector Social) per posar-los a disposició de l'Ajuntament de Barcelona per atendre situacions derivades de la Mesa de valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social. La data d'inici del Programa va ser durant el 2015, mitjançant el conveni d'Hàbitat3 i la seva durada és de 4 anys. Des de llavors s'ha desenvolupat a través d’una col·laboració públic-privada que ha permès incorporar habitatges socials més enllà del parc públic que existeix.

Aquest programa de cessió conviu de forma paral·lela amb la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona (creat amb la unificació de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge). Gestionada pel Consorci d’Habitatge de Barcelona a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge, ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters. La diferència entre la Borsa i la Cessió d'Habitatge està en que el servei de Borsa fa exclusivament de mediador entre el propietari i el llogater, els quals tenen una relació directa contractual i a la Cessió, la propietat signa amb l’Entitat gestora, sense mantenir relació amb el llogater que es gestionat per l’esmentada entitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: ciutat, habitatge, serveis socials, població en general

Promovent la criança de forma cooperativa i participativa

Promogut per
 • Servei de Salut Comunitària
 • Direcció de Promoció de la salut
 • Agència de salut Pública de Barcelona
Presentació

El Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies s'adreça a mares i pares de nens i nenes de 2 a 17 anys i està basat en una metodologia activa i grupal.

La pràctica pretén millorar les competències de criança i habilitats, aconseguir que pares i mares s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva i promoure el desenvolupament de models parentals adequats. El programa s’estructura en diversos temes a desenvolupar entre 9 i 11 sessions. Aquesta flexibilitat que es contempla en el seu disseny respon a la necessitat d’oferir una intervenció el més adaptada possible a les diverses realitats, contextos diversos amb necessitats i prioritats específiques.

La metodologia d’actuació que es proposa per al desenvolupament de les sessions és cooperativa entre iguals, basada en l’experiència i de caràcter participatiu. Les sessions tenen una durada aproximada de 1,5 hores cadascuna i estan dissenyades per poder ser portades a terme en grups de com a màxim 20 participants i 10 com a mínim.

Aquesta pràctica està vinculada amb: grups, prevenció, famílies, salut, ciutat.

Temps d’acollida, orientació i inserció per als joves

Promogut per
 • Programa de Temps i Qualitat de Vida de la Direcció d’Equitat Social i Salut amb el Districte de Nou Barris
 • Consorci d’Educació i IMSS
Presentació

El programa Dedeuauna ofereix informació, assessorament i acompanyament a joves d’entre 16 i 25 anys, a través d’un conjunt d’accions que tenen com a objectiu assolir el seu procés d’orientació i/o inserció laboral. Està impulsat pel programa de Temps i Qualitat de Vida, juntament amb el Districte de Nou Barris, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials i està ubicat a l’Espai Jove Les Basses.

Aquesta intervenció incideix en la gestió del temps dels joves d’entre 16 i 25 anys, a través d’un programa d’activitats diàries variat, atractiu i accessible, que orienta als participants en la seva trajectòria futura, tant pels qui decideixen reincorporar-se als cicles formatius, com aquells que busquen la inserció al món laboral. L’horari de les activitats és de 10h a 13h i de dilluns a divendres, i durant aquest temps es realitzen una sèrie de tallers i accions (xerrades, sortides, etc.) que tenen com a objectiu principal la inserció formativa o laboral dels joves que participen en el servei.

La programació d'activitats és trimestral i varia en funció del perfil i la dinàmica del grup.

Aquesta pràctica està vinculada amb: gestió de temps, reinserció social, treball en xarxa, joventut, districte

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat