Fitxes divulgatives de les bones pràctiques

OBSERVACIÓ : A partir de 2020 les valoracions s’estan fent per anys naturals, motiu pel qual s’ha fet una correcció en l’any de validació. 

Una metodologia per impulsar el treball en xarxa

Promogut per
 • Programa Temps i Qualitat de Vida de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació

La Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada el 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per empreses compromeses en facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l'empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat. Durant la jornada d'avaluació de la Xarxa NUST de gener de 2013 es va valorar i proposar la creació del Grup Motor, composat actualment per 15 empreses membres, empreses de diversos sectors i diferent grandària. L'objectiu d’aquest grup és dinamitzar i mantenir activa la xarxa, tot proposant els temes dels tallers i jornades anuals, les millores internes de gestió i comunicació i els sistemes o metodologia de les noves adhesions d'empreses a la xarxa.

Aquesta pràctica està vinculada amb: gestió del temps, organització i recursos humans, treball en xarxa, població general, ciutat i àrea metropolitana

Un instrument integral i rigurós per a valorar l’exclusió social

Promogut per
 • Departament d’Atenció a Persones Vulnerables
 • Departament de Planificació i Processos
Presentació

Aquesta pràctica consisteix en la revisió i millora del Barem Social per a l’accés a pisos d’inclusió social per part dels Serveis Socials Bàsics (SSB). Els habitatges d’inclusió poden acollir persones o famílies en situació d’exclusió social que no disposen d’allotjament ni de recursos suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques. El projecte de revisió del barem permet disposar d'un instrument per mesurar el perfil més idoni per a l’accés als pisos d’inclusió, facilitant l’objectivitat de la valoració dels casos derivats pels professionals que gestionen els casos de demanda d’accés al Servei d'Habitatges d'Inclusió Social (SHI). A més, es planteja poder determinar la millora de la gestió en l'entrada al SHI eliminant la comissió d'entrada i donar una ràpida resposta als professionals que derivin famílies i persones al servei.

El producte resultant ha estat un nou barem d’accés a pisos d’inclusió per part dels Serveis Socials Bàsics (SSB), un instrument únic que pondera els requisits d’accés i que permet determinar: els casos que no tenen perfil de cap dels dos models de pisos socioeducatius i per tant en queden exclosos, els casos amb perfil d’acompanyament socioeducatiu puntual, els casos amb perfil de suport socioeducatiu intensiu i l'escala de prioritats dels casos valorats.

Aquesta pràctica està vinculada amb: atenció social, habitatge, sense llar, processos, serveis socials, reinserció social, població adulta, famílies.

Una pràctica grupal per fer front a la solitud i l’aïllament a la ciutat

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials de Casc Antic
 • IMSS
Presentació

El cafè dels divendres és un projecte d’atenció grupal en el que un grup de persones es troben un parell d’hores, en el Centre de Serveis Socials del Casc Antic i en el Casal del Barri, amb un cafè com excusa, i recobren l’oportunitat de poder interactuar i establir vincles relacionals. L’activitat es desenvolupa tots els divendres, afegint després una passejada per conèixer els recursos socials, sanitaris i culturals del barri i, a vegades, celebracions festives que la societat acostuma a fer en grup (Nadal, Castanyada, Carnaval, etc.).

Durant aquests anys d’implementació el projecte ha anat millorant i adequant-se tant als requisits tècnics de les dinàmiques grupals, com a nivell de metodologia i objectius. També, la rotació de membres de l’equip del projecte, ha aportat diferents maneres de fer i, alhora, l’ha fet créixer. Es tracta d’un projecte on participen de forma puntual alguns membres de l'equip, des de la Unitat de Gestió Administrativa (UGA) fins a les diferents treballadores socials de les Unitats de Seguiment, Tractament i Atenció Col·lectiva (USTAC).

“El Cafè dels Divendres” aborda un dels grans problemes de la societat actual: la soledat i la comunicació, ja que els éssers humans són éssers socials, necessiten la interacció amb la resta i quan això no es produeix, es desenvolupen diverses formes de patiment i d'aïllament.

Aquesta pràctica està vinculada amb: atenció social, atenció grupal, serveis socials, solitud i aïllament de les persones a les ciutats.

Per una infància de ple dret

Promogut per
 • Departament de Promoció a la Infància
Presentació

El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un programa educatiu per a la promoció i difusió dels drets dels infants reconeguts a la Convenció dels Drets dels Infants aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides el 20 de novembre del 1989. La proposta posa l'èmfasi en el reconeixement dels infants com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, tot reflexionant sobre l'exercici dels drets i els compromisos que d'aquest se'n deriven.

També s’analitzen les institucions polítiques i els espais de participació ciutadana dels quals la ciutat es dota amb aquesta finalitat. S'anima als infants a pensar el dret a la participació des d'una mirada àmplia, reflexionant i prenent consciència de la seva importància com a protagonistes en la construcció d'una ciutat amable, solidaria i acollidora. S'utilitza una metodologia que incideix en els valors de la convivència i la participació a la ciutat, potenciant la corresponsabilitat i la implicació de l'alumnat en la millora del seu entorn.

Després de 13 anys d'implementació del Pregó, l’experiència està molt arrelada i es manté la demanda i la participació d'escoles de manera continuada. Així mateix, es fa una bona valoració per part de les escoles i els nens i nenes participants i protagonistes actius els Pregó i dels i les representants polítiques que han pogut participar al llarg de tots aquests anys.

Aquesta pràctica està vinculada amb: drets civils, participació, infància, ciutat, districte

Reconeixament professional i resiliència dels serveis socials per a renovar el compromis

Promogut per
 • Serveis Socials Ciutat Vella
Presentació

La Jornada Serveis Socials Bàsics de Ciutat Vella: el valor del professional es va desenvolupar el 31 de gener de 2013 i va comptar amb la participació de més de 50 professionals dels serveis socials de Ciutat Vella així com responsables de l’Àrea de Drets Socials i del Districte de Ciutat Vella i de l’Institut Municipal de Serveis Socials. La pràctica, feta per i per als equips professionals de Ciutat Vella, busca reforçar la resiliència i reconèixer el valor dels professionals en un context de crisi econòmica i social. L’experiència ha permès l’intercanvi de coneixement, l’aprofitament de l’expertesa en benefici col·lectiu i la millora d’aspectes emocionals com la motivació. La jornada ha donat lloc a la redefinició de dinàmiques organitzatives i a la comunicació pública del treball i el valor dels equips professionals. Actualment, es treballa en la continuïtat de la pràctica, sota els criteris de racionalització del temps i la compatibilitat amb el treball habitual.

Aquesta pràctica està vinculada amb: gestió interna, reconeixement professional, serveis socials bàsics, Ciutat Vella, districte

Barri, comunitat i lleure a Bon Pastor i Baró de Viver

Promogut per
 • APC Sant Andreu
 • Centres de Serveis Socials Franja Besòs
 • IMSS
Presentació

El projecte ESFORSA'T (Esport, Formació, Salut i Temps Lliure) és un projecte impulsat pel Programa “A Partir del Carrer” (APC, Sant Andreu) i el Centre de Serveis Socials (CSS) Franja Besòs. És un projecte que treballa amb joves de 16 a 25 anys de Bon Pastor i Baró de Viver, a partir de diferents factors detectats en la diagnosi dels barris. El projecte ESFORSA'T (Esport, Formació, Salut i Temps lliure) té com a visió treballar amb els joves del territori amb l'objectiu de promoure accions de lleure saludables que permetin disminuir els indicadors de risc en els adolescents i joves.

ESFORSA'T va més enllà de l'atenció grupal i té dins de les seves bases un fort component comunitari. Més enllà dels co-finançadors del projecte, la participació en el projecte de diferents socis en el territori fa que el treball en xarxa i el treball comunitari siguin elements importants del projecte. Després de cinc edicions, i amb una mitjana de participació de 25 joves aproximadament cada any, el projecte s’ha consolidat com una alternativa d’oci saludable i un espai de referència entre la població adolescent i juvenil dels barris on s’implementa l’activitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: serveis socials, salut, esport, treball en xarxa, adolescents, joves, Bon Pastor, Baró de Viver

Activitats interculturals per a una ciutat de convivència

Promogut per
 • Direcció de Drets de Ciutadania i Immigració
Presentació

L'Espai Avinyó Llengua i Cultura és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la implementació del Pla Barcelona Interculturalitat aprovat l’any 2010. El Pla és fruit d’un procés participatiu i consultiu a nivell intern de l’Ajuntament i extern de la societat civil i de la ciutadania en general, que aposta pel model intercultural de gestió de la diversitat i de convivència en la diversitat. Els seus tres principis claus són la igualtat d’oportunitats, el reconeixement de la diversitat i la interacció positiva. Per poder impulsar aquests principis, l'any 2011, neix l’Espai Avinyó Llengua i Cultura, amb la finalitat d'oferir un espai de reflexió, de diàleg i d’intercanvi intercultural.

A partir d’aquells elements en comú que ens uneixen, es busca difondre l’accés a la cultura i, en la mesura del possible, col·laborar a la incorporació de la diversitat cultural en els equipaments culturals de la ciutat. Tot això es concreta en una programació intercultural trimestral estable a nivell de ciutat. Els principals eixos de treball són: activitats obertes a tota la ciutadania, activitats en grup i guiades per la ciutat on el català és la llengua vehicular, exposicions interculturals, assessorament en matèria de diversitat cultural als equipaments culturals i de proximitat de la ciutat, comunicació i treball en xarxa.

Aquesta pràctica està vinculada amb: immigració, diversitat cultural i interculturalitat, població en general, ciutat

Fent del barri un referent en inclusió social

Promogut per
 • IMPD - Servei de Promoció i Suport
 • Direcció de Serveis a les Persones i Territori - Districte de les Corts
Presentació

L’Espai d'Inclusió de Les Corts és una xarxa diversa d'acció i reflexió on diferents agents (empresarials, universitats, del tercer sector, incloses les persones amb discapacitat, i l'administració en clau de territori) treballen conjuntament en el disseny i desenvolupament de projectes que impactin en el territori i, en particular, en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat/diversitat funcional i de tota la ciutadania. Mitjançant aquest espai, i les accions que es desenvolupen, es vol incidir en el concepte de Barri Inclusiu i Territori Socialment Responsable.

L'Espai d'Inclusió de Les Corts treballa amb l'objectiu d'eliminar barreres i obstacles socials. Es promou l'acció, la reflexió i la interacció entre el conjunt dels agents implicats per tal de definir estratègies i projectes que promoguin un territori més amable, proper i inclusiu. Les accions i iniciatives de l’Espai d'Inclusió aglutinen els principis de compromís, igualtat, col·laboració, cooperació, confiança, respecte, transparència i participació. Els valors que impregnen el projecte són la proximitat, el treball en xarxa, la innovació, l’empatia i la complicitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: Districte (Les Corts), atenció social, associacionisme, drets civils, gestió pressupostària i administració, habitatge, noves tecnologies, participació, planificació, salut mental i treball en xarxa.

Formació i comunicació en xarxa per la cohesió social i la convivència intercultural

Promogut per
 • Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació

L’Estratègia BCN Antirumors és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la implementació del Pla BCN Interculturalitat. Neix l’any 2010 com a una estratègia comunicativa i d’acció social, territorialitzada i dissenyada des de la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, per combatre els rumors i estereotips sobre diversitat cultural amb l'objectiu d’afavorir la convivència intercultural. Compta amb tres eixos principals de treball. D’una banda, la participació, materialitzada en la creació de la Xarxa BCN Antirumors, que vol implicar al major nombre d’agents possibles en la tasca antirumors i apropar els diferents recursos i materials a la ciutadania i als territoris de la ciutat.

D’altra, la sensibilització, a través de la creació d’una sèrie de materials i recursos per a les entitats i institucions que vulguin desenvolupar alguna tasca antirumors. Finalment, la comunicació, per incidir en la informació dels mitjans de comunicació, contrarestar els rumors i oferir experiències positives d’interacció intercultural i, finalment, difondre l’Estratègia i la Xarxa BCN Antirumors. La pràctica ha permès implicar a diferents sectors estratègics (comerç, educació, sanitat), a ciutadania no organitzada i generar sinergies de treball i col·laboració amb la base associativa de la ciutat. El projecte ha tingut impacte a Barcelona, Catalunya, l’Estat espanyol i també a nivell internacional.

Aquesta pràctica està vinculada amb: immigració i interculturalitat, comunicació, treball en xarxa, ciutat

Treball grupal i empoderament de les dones

Promogut per
 • PIAD (Punts d’Informació i Atenció a les Dones).
 • Departament d’Informació i Atenció a les Dones
 • Direcció de Feminisme i LGTBI
Presentació

La incorporació de professionals de la psicologia en els equips dels PIADS l’any 2009 va permetre aprofundir en el format psicoeducatiu i abordar el context grupal des d’una major complexitat. L’any 2010, els equips dels PIADs de Barcelona reben l’encàrrec de protocol·litzar i sistematitzar el treball grupal que s’estava realitzant des d’un enfocament socioeducatiu i fer un nou plantejament de treball grupal més psicoeducatiu.

La diversitat de les demandes i de la població atesa als diferents PIADs de Barcelona sempre ha estat un dels punts significatius i es va decidir mantenir la diversitat i començar per oferir grups psicoeducatius adaptats a les demandes i necessitats de les dones ateses a cada districte. Posteriorment, l’equip dels PIADs va realitzar treballs de síntesis, categorització i ordenació dels processos efectuats als diferents grups realitzats l’any 2011

Així, l’any 2012 es van implementar els primers Grups psicoeducatius, tal i com s’havien descrit al document realitzat per les professionals del servei. A partir d’aquí, s’han realitzat 10 grups anuals, un grup a cadascun dels PIADs, de manera que, fins al moment, s’han desenvolupat un total de 45 grups.

Aquesta pràctica està vinculada amb: dona, feminisme, apoderament, gestió del temps, prevenció, grups, població adulta, ciutat

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat