Fitxes divulgatives de les bones pràctiques

OBSERVACIÓ : A partir de 2020 les valoracions s’estan fent per anys naturals, motiu pel qual s’ha fet una correcció en l’any de validació. 

Espais per enfortir la salut emocional dels i les adolescents

Promogut per
 • Servei per a Adolescents i Famílies, Departament Joventut, Àrea de Drets Socials
Presentació

Els punts “Aquí t’escoltem!” (ATE) són un servei municipal juvenil impulsat pel Departament de Joventut que té per objectiu donar eines als i les joves per tal d’afavorir-ne la construcció personal i social.

Els punts ATE i el Centre per a Famílies amb Adolescents, que treballen de manera coordinada i es complementen, formen el Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF).

Els punts ATE són serveis adreçats als i les adolescents (de 12 a 20 anys) on es proporcionen eines i recursos per enfortir les habilitats personals i socials i fomentar el creixement personal mitjançant activitats atractives que responguin als interessos dels i les joves per tal de motivar-ne la implicació, la participació i l’apoderament.

Les seves funcions són:

 • Oferir una programació trimestral orientada a treballar la interioritat dels i les adolescents, a partir dels seus interessos i necessitats (tallers, activitats grupals i espais de reflexió).
 • Oferir un espai d’acompanyament i escolta.
 • Donar resposta tant a joves amb malestar emocional que cerquin assessorament educatiu i psicològic individual com a nois i noies que vulguin conèixer-se més a si mateixos, expressar les emocions i compartir experiències amb altres nois i noies a través de la participació en tallers trimestrals i activitats puntuals creades a partir dels seus interessos (sexualitat, música, teatre, etc.).

Es troben ubicats sobretot a equipaments juvenils i de trànsit adolescent (actualment a vuit districtes i es preveu que al 2020 el desplegament arribi als deu districtes).

 • “Aquí t’escoltem!” Ciutat Vella (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves)
 • “Aquí t’escoltem!” Les Corts (Espai d’Adolescents Jovecardí i Casal de Joves de les Corts)
 • “Aquí t’escoltem!” Sarrià - Sant Gervasi (Espai Jove Casa Sagnier)
 • “Aquí t’escoltem!” Gràcia (Espai Jove La Fontana)
 • “Aquí t’escoltem!” Horta-Guinardó (Espai Jove Boca Nord)
 • “Aquí t’escoltem!” Nou Barris (Espai Jove Les Basses)
 • “Aquí t’escoltem!” Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)
 • “Aquí t’escoltem!” Sant Martí (Centre Cívic Can Felipa)
 • “Aquí t’escoltem!” Sants-Montjuïc (obertura prevista al 2019)
 • “Aquí t’escoltem!” L’Eixample (obertura prevista al 2020)

Aquesta pràctica està vinculada amb: prevenció, promoció social, joventut, salut emocional.

Salut i dret a la cultura a través del barri, la ciutat i les seves persones

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials Sant Marti - Verneda
Presentació

La Declaració Universal de Drets Humans fa referència al dret a gaudir de la cultura i a la necessitat que tenim de relacionar-nos per desenvolupar-nos.

En aquest marc conceptual, el projecte “Redescobrir Barcelona” desenvolupa una acció grupal que forma part d'un marc més ampli d’acció comunitària al barri de la Verneda i la Pau (districte de Sant Martí), un dels barris del territori que atén el Centre de Serveis Socials (CSS) Sant Martí - Verneda. Són moltes les persones ateses que a causa de presentar dificultats econòmiques no gaudeixen d’un oci saludable i diversificat i viuen la ciutat com a llunyana i no accessible.

Aquest és un factor que aguditza l’aïllament personal, i provoca una desconnexió territorial tot i formar part d’una mateixa ciutat. El projecte “Redescobrir Barcelona” posa èmfasi en la creació o recuperació de xarxes de suport entre les persones, tenint en compte que els espais informals n’afavoreixen la creació. És en aquest sentit que s’utilitza l'oferta d'oci accessible o gratuït de la ciutat, no tant per elaborar una agenda cultural, sinó perquè aquests espais esdevenen fonts de salut elementals.

El projecte està dissenyat en format taller i és una de les “píndoles del benestar” que s'emmarca dins el projecte “Fem salut, fem barri” (“Salut als barris”). La metodologia del projecte es basa en la participació i la força de la relació per apoderar la persona a través de la conversa. En aquest sentit, les figures de les professionals que condueixen els grups tenen un paper complementari, ja que el potencial es troba en la força de la relació.

Es treballa per equilibrar les participacions i per no donar més protagonisme a una que a l’altra. És fonamental que totes les persones se sentin escoltades i reconegudes, per la qual cosa es dona molta importància a les pròpies vivències de les persones per destacar les seves pròpies fortaleses.

Aquesta pràctica està vinculada amb: acció comunitària, salut, cultura inclusiva, serveis socials, gestió del temps, població adulta, la Verneda i la Pau.

Capacitats, motivació i integració en la comunitat per fer front a l’atur

Promogut per
 • Institut Municipal de Serveis Socials
 • Centre de Serveis Socials Besòs
Presentació

El projecte Reinventa’t reuneix grups de persones adultes, ateses a nivell individual/familiar des del CSS del Besòs, que porten més de sis mesos a l'atur i que han perdut la motivació. Es tracta de persones que se senten desorientades i desanimades en la millora de la seva situació laboral, econòmica i social.

El projecte es divideix en diferents mòduls que constitueixen tres grans blocs. En el primer, es treballa la motivació i la presa de consciència de la situació de la persona, tot trencant amb els estereotips i donant a conèixer potencialitats amagades dels integrants del grup. A més, es concreta un objectiu personal, decidit per la pròpia persona, que serà el que s’avaluarà al finalitzar el projecte. El segon bloc treballa la definició concreta del projecte personal de cadascuna de les persones que participen en el grup, tot oferint eines que ajuden a concretar les accions per aconseguir l’objectiu determinat en el primer bloc. Finalment, el tercer bloc està orientat al treball comunitari, tot donant visibilitat al projecte. S'estableixen contactes amb entitats i serveis. La persona pren la iniciativa i és protagonista del disseny i implementació d'un estand a la fira d'entitats i serveis del territori. Aquest fet atorga una experiència positiva als participants i els ajuda a entendre la importància de la seva posició activa a la comunitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: serveis socials, acció comunitària, treball en xarxa, gestió del temps, població adulta, districte

Més enllà dels “homes al sol”

Promogut per
 • Serveis Socials d’Horta-Guinardó
Presentació

Respostes a les crisis és un taller de treball grupal adreçat a homes que han posat de manifest, directa o indirectament, les conseqüències negatives del seu estat d'atur de llarga durada en la seva dinàmica personal i familiar. Aquests efectes negatius han afectat l’estat de salut de la persona (situacions d’ansietat i depressió), les seves relacions personals (aïllament social), la dinàmica familiar (problemes de parella, agressivitat vers la dona i/o els fills), etc. El projecte es desenvolupa en coherència amb el treball individual i familiar que cada participant rep per part del seu Centre de Serveis Socials de referència. Inicialment desenvolupat amb el nom de “Taller de noves masculinitats”, Respostes a les crisis proposa activitats per tal de facilitar: el reconeixement de la crisi vital que cada membre pateix, la comprensió pròpia i de la situació dels altres, el reconeixement de les pròpies potencialitats, el coneixement de programes d'inserció laboral, alternatives d'autoocupació i experiències de processos de recuperació positiva.

Aquesta pràctica està vinculada amb: atenció social, grups, serveis socials, població adulta, districte

Treball en xarxa per construir i implementar una eina comuna

Promogut per
 • Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones (Coliderat per la Direcció del Programa de Dona de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona)
Presentació

RVD-BCN és una eina que ajuda als i a les professionals que atenen dones que viuen situacions de violència masclista a valorar el risc d’actes violents greus a curt termini per part de la seva parella o ex parella. RVD-BCN està promogut pel Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, col· liderat per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona. L’elaboració d’aquesta eina s’inicia l’any 2008 com a resposta a una necessitat compartida per diferents serveis i institucions. La creació d’un grup de treball en el marc de l’esmentat circuit permet elaborar l’instrument de valoració, que passa per un procés de validació científica i s’implementa actualment des de l’any 2012. El Circuit fa possible assolir els requisits necessaris per un treball en xarxa eficaç i productiu que permet construir una eina conjunta millor que cadascuna de les utilitzades fins ara pels diferents serveis participants. D’aquí que el Protocol incorpori en el seu nom les inicials de la ciutat de Barcelona (BCN).

Aquesta pràctica està vinculada amb: dona, serveis socials, treball en xarxa, maltractaments, població adulta, ciutat

Servei per promoure relacions no violentes

Promogut per
 • Servei d’Atenció a Homes de Barcelona.
 • Departament d’Atenció i Acollida per Violència Masclista
Presentació

El servei es crea l’any 2005 amb el nom de Servei d’Atenció a Homes que Maltracten (SAHM), vinculat al Servei d’Atenció a Nenes i Nens (SAN), i es conceben com a serveis d’atenció complementaris a l’actualment anomenat Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).

El 2011 es va reestructurar com un servei independent amb el nom actual, Servei d’Atenció a Homes per a la Promoció de Relacions no Violentes (SAH). Aquest servei ambulatori d’àmbit de ciutat i de titularitat municipal va néixer amb la finalitat de donar atenció específica a homes que exerceixen o han exercit violència masclista en el si de la parella.

L’any 2018 també es va ampliar l'atenció a totes les violències que preveu la Llei catalana 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, encara que la major part de la seva intervenció se centra en les violències en l'àmbit de parella.

El servei el formen professionals del camp de la psicologia i treballa des d'una perspectiva de gènere i interseccional les problemàtiques relacionades amb el masclisme, i en concret la violència, per tal d'adquirir eines i recursos que millorin les seves relacions, evitant l’ús de la violència i augmentant el seu propi benestar. Amb aquesta finalitat, el SAH ofereix una atenció basada en l'acompanyament individual i el treball psicoeducatiu mitjançant grups que són l'eina principal per produir canvis en les persones ateses.

També, i des del 2016, disposa de programes diferenciats, que permeten una intervenció més acurada, com ara el SAH Pares i el SAH Joves.

Aquesta pràctica està vinculada amb la igualtat de gènere, la intervenció en violència masclista i la prevenció.

Cap a la gestió proactiva del parc públic d’habitatges socials

Promogut per
 • Direcció Tècnica de Programa d’Actuació per a l’ús digne de l’habitatge del Consorci de l’Habitatge de Barcelona
Presentació

El Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació d'Habitatge Públic neix davant la identificació d’una sèrie d'elements problemàtics relacionats amb la gestió del parc públic d'habitatges que feien necessari crear dispositius institucionals amb els quals poder resoldre'ls. Aquests elements problemàtics són, entre d’altres, la poca valoració i l’estigmatització de l'habitatge social, l'alta conflictivitat social i morositat existent, així com una certa manca de responsabilitat en el compliment de les obligacions dels llogaters.

A més, cal esmentar la falta de cohesió social i relació amb la comunitat dins dels immobles. Finalment, s'observa una certa dificultat de coordinació institucional en la gestió del propi parc. Davant aquesta situació, es decideix desenvolupar un servei amb objectius de prevenció, acompanyament, interlocució, mediació i garantia en l’àmbit de l’habitatge públic.

Aquesta pràctica està vinculada amb: Habitatge, Mediació, Gestió de conflictes, Prevenció, Serveis Socials, Immigració i Interculturalitat

Programa comunitari de salut reproductiva

Promogut per
 • Servei de Programes i Intervencions Preventives. Agència de Salut Pública de Barcelona
Presentació

El programa SIRIAN pretén reduir els embarassos no planificats i els embarassos adolescents en barris amb alta proporció de població nouvinguda. Els seus objectius, adreçats a dones i homes, adolescents i adults, són: 1) augmentar i millorar l'ús de contracepció efectiva, 2) incrementar els coneixements sobre contracepció i mètodes postcoitals, 3) promoure les actituds favorables al control de la natalitat i 4) facilitar l’accés als serveis sanitaris del barri en cas que sigui necessari.

El programa contempla la intersectorialitat, la participació comunitària, i l'equitat de gènere, classe i origen. Emmarcat a l'àmbit comunitari, i amb el lideratge de les taules de salut de barri, les activitats principals del programa inclouen la participació comunitària per la captació de participants, la derivació als serveis de salut sexual si s'escau, i una entrevista individual de 40 minuts amb una professional de salut pública en espais comunitaris (centres de joves, casals, centres comunitaris, socials o de salut, biblioteca, o en espais específics del centre de salut...).

El programa ha aconseguit millores significatives en l’ús de contracepció dels adolescents, en l’ús continuat de contracepció efectiva en persones adultes i joves i en els coneixements sobre contracepció i recursos, com ara on trobar anticoncepció d'emergència al barri. Respecte l'impacte, en els barris situats al tercil inferior de renda familiar disponible de Barcelona, entre 2005-10 (abans) i 2011-13 (després), la fecunditat adolescent en els barris on es va dur a terme el SIRIAN es va reduir un 30,3%, davant d'15,5% a la resta.

Aquesta pràctica està vinculada amb: salut, acció comunitària, prevenció, immigració i interculturalitat, barri.

Un espai per treballar la defensa, protecció i garantia dels drets humans a la ciutat de Barcelona

Promogut per
 • Oficina per la No Discriminació (OND)
Presentació

La Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació (SAVD) - Observatori de les Discriminacions a Barcelona es va iniciar el 7 de novembre de 2017 amb la primera reunió en què es va formalitzar aquest espai primigeni viu i processal de coordinació professional creat per l’Oficina per la No Discriminació (OND) amb la col·laboració de la xarxa social d’entitats de la ciutat.
La sinopsi de l’evolució es desenvolupa a partir de la pertinença de les entitats a l’espai de la Taula d’Entitats en diferents moments del procés.

És una pràctica que està en evolució a causa de la incorporació constant de diferents entitats durant aquest dos anys i mig d’experiència i que continua en actiu. A l’inici la formaven deu entitats i actualment en són divuit, amb la intenció que d’aquí a pocs mesos s’hi incorporin cinc entitats més. El criteri fonamental per pertànyer a la taula és ser una entitat de la ciutat que ofereix algun tipus de servei d’atenció a les persones que han estat víctimes de situacions de discriminació de qualsevol tipus.

L’OND inicia, planteja, defineix i lidera aquest espai tècnic partint de la pròpia definició de discriminació que sempre ha format part de la seva identitat professional, l’observació general número 18 del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. Aquesta definició diu que la discriminació és “tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, l'idioma, la religió, l'opinió política o d'una altra índole, l'origen nacional o social, la posició econòmica, el naixement o qualsevol altra condició social, i que tinguin per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones”.

L’OND és el servei municipal de referència que treballa per la defensa, protecció i garantia dels drets humans a la ciutat de Barcelona. Davant situacions de vulneracions de drets o discriminacions, l’OND ofereix suport i acompanyament, acció socioeducativa, atenció i assessorament jurídics, atenció psicosocial, mediació i totes les gestions, coordinacions i derivacions necessàries per a la resolució d’aquestes situacions. Aquesta atenció es fa de manera gratuïta i confidencial, basada en l’apoderament de les persones víctimes d’aquestes situacions discriminatòries.

Durant el procés de desenvolupament de la Taula d’Entitats, l’OND ha plantejat, des de l’inici, el treball compartit amb un enfocament basat en la interseccionalitat, una mirada amb experiència interdisciplinària construint una metodologia de treball pròpia que ha comportat la creació d’una base de dades comuna amb uns indicadors quantitatius i unes eines qualitatives de prospecció per compartir la diagnosi i la tipologia d’actuació amb les persones víctimes de discriminació. També ha comportat la redacció de documents propis i l’organització d’espais i jornades de desenvolupament tècnic entre totes les entitats.

Accés a la cultura en igualtat de condicions

Promogut per
 • Servei de Promoció i Suport - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Presentació

El projecte consisteix en incorporar la vessant de l'accessibilitat al teatre familiar de la ciutat. Basant-se en la programació ordinària de teatre familiar, es facilita la introducció de recursos tècnics i humans que desenvolupen mesures de suport per als infants amb discapacitat sensorial. Teatre Infantil Accessible s'inicia l'any 2009 al Districte de Les Corts i, després d'una valoració positiva, s'amplia al Districte de l'Eixample. L'any 2013, el Sant Andreu Teatre s'afegeix a la proposta com a teatre de ciutat, que també programa teatre familiar, en aquest cas, amb mesures d'accessibilitat per a infants amb discapacitat auditiva. Amb la introducció de mesures d'accessibilitat, els infants amb discapacitat gaudeixen dels espectacles en igualtat de condicions que la resta del públic infantil. Les mesures inclouen el servei d'audiodescripció, la visita tàctil a l'escenografia de l'espectacle i al vestuari, la dotació d'emissores de freqüència modulada, el servei d'argumentació anticipativa, el servei de subtitulació i el servei d'interpretació en llengua de signes.

Aquesta pràctica està vinculada amb: persones amb discapacitat, infància, famílies, ciutat

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat